GRAAD 10

Omvattende Studiemateriaal vir Graad 10

Ons leerprogramme is ontwerk op:

  • Leerwerk maklik, interessant en inspirerend te maak
  • Waardevolle tyd te spaar, stres te verminder en selfvertroue te bou
  • Leerders in staat te stel om teen hul eie koers te leer.
  • Akademiese vordering te verbeter en uitstekende resultate te lewer.

Ons leermateriaal is deeglik en maklik toeganklik:

  • Die leermateriaal is relevant tot die huidige kurrikulum.
  • Ons verskillende leerprogramme vul mekaar aan.
  • Alle inhoud is aflaaibare;uitdrukbare PDF-dokumente.

Subskripsie planne is beskikbaar as pakkette wat bestaan uit een van die volgende:

  • Prima Pakket (vyf produkte)
  • Standaard Pakket (een produk)
  • Keuse Pakket ('n keuse van produkte)

Graad 10 is die intrede tot die Verdere Onderwys- en Opleidingsfase (VOO) (“FET”) vir Graad 10 – 12. Die jaar is vir baie leerders ’n nuwe en opwindende ervaring, aangesien hul vir die eerste keer in hul skoolloopbaan vakke kan kies. Hierdie keuses sal ’n groot rol speel in die loopbaan wat hul moontlik kan beoefen na Graad 12. Dit is dus krities dat leerders nie net uitblink in hul voorgeskrewe vakke nie, maar ook van die begin af ’n stewige fondasie lê vir hul keusevakke. Ons wil leerders ondersteun met hul akademie en verder belangstelling wek in die vakke wat hul gekies het. Ons wil die leerproses vir leerders vergemaklik. Ons beoog om konsepte en beginsels eenvoudig uiteen te sit en seker te maak dat leerders die werk bemeester.

PAKKET OPSIES

Prima Pakket

Standaard Pakket

Keuse Pakket

Eenmalige Bedrag

R1 250,00

Bespaar R700,00

Plaas in mandjie
Eenmalige Bedrag

R950,00

Bespaar R500,00

Plaas in mandjie
Eenmalige Bedrag

R0,00

Prima Pakket

Alle Produkte

Standaard Pakket

Eksamenvraestelle en Antwoorde

Keuse Pakket

Kies Individuele Produkte

Graad 10 Eksamenvraestelle en Antwoorde

Afrikaans Huistaal

English First Additional Language

Wiskunde

Wiskundige Geletterdheid

Lewensoriëntering

Fisiese Wetenskappe

Lewenswetenskappe

Rekenaartoepassingtegnologie

Rekeningkunde

Ekonomie

Besigheidstudies

Geskiedenis

Afrikaanse Skoolensiklopedie

Alles Afrikaans Huistaal

Easy English First Additional Language

Beroepsvoorligting

Graad 10

‘Graad 10 Eksamenvraestelle en Antwoorde’ is die vlagskip leerprogram vir Graad 10 leerders in ons reeks produkte. Hierdie program bied CAPS-gebaseerde voorbeeld vraestelle vir Graad 10 leerders.

Om voor te berei vir toetse en eksamens met oefenvraestelle is een van die doeltreffendste maniere om te leer en is ’n uiters belangrike deel van die leerproses. Die program is ontwerp om leerders te ondersteun met die bemeestering van toets- en eksamentegniek. Ons vraestelle word op dieselfde wyse, formaat en moeilikheidsgraad aangebied soos gestel deur die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV). Die inhoud van ons vraestelle is ontwerp deur ’n noukeurig geselekteerde span kundiges wat bestaan uit onderwysers, voormalige onderwysers en ander professionele persone. Alle vakke word ingesluit en vakke word in kwartale verdeel. Al die vraestelle bevat memoranda (antwoorde).

Vrae word geformuleer deur die sterk punte en belangrikste aspekte van elke handboek se onderwerpe noukeurig te selekteer om die mees omvattende, relevante en beste moontlike leerervaring aan leerders te gee. Die vrae stimuleer linker- en regterbreinaktiwiteit. Die volgende tipe vrae word in ons vraestelle ingesluit: Definisie van Terme; Waar of Onwaar (Verskaf die Korrekte Antwoord indien Vals); Pas Kolom B by Kolom A; Diagramme en Sketse; Vul die Ontbrekende Woorde in; Meervoudige Keuse; Kort Vrae; Lang Vrae; Blokkiesraaisels. Ons bronne sluit alle handboeke van vooraanstaande uitgewers in: Cambridge: Ken & Verstaan; Heinemann: Kollig Op; Macmillan: Almal Verstaan; Maskew Miller Longman: Verken; Maskew Miller Longman: Platinum; Oxford: Headstart; Oxford: Suksesvolle; Shuters: Top Klas; Via Afrika: Via Afrika; ens.

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 01

begripstoets; artikel; kitsroem; debuutkortspeler; pop idol; karaktertrekke; twee opeenvolgende woorde; sinies; bewonderaars; aktiwiteite; situasie; berekende pakket

Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 02

stomme drommel; rommelberge; spore op die maan; ontvlug is onbegonne; vleuels van die wind; melkweg; as jy my kon volg; as jy my kon liefhê; koos du plessis; mathys roets; onnatuurlik; uitdrukking; refrein; liedjieskrywer

Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 03

stoutste kind in die land; speelhok; borselkoppie; spreekkamer; klein terroris; engeltjie; blonde koppie; opeenvolgende woorde; strokiesprent; gedorie; lyftaal; kits-dood; rooi oog; vergelyk; vokalisering; neuroloog; korrekte vorm; nasalering; paragraaf; sinoniem; antoniem; komplekse; selfstandige naamwoord; afkortings; betekenisverandering; homofone; idiomatiese vergelyking; idioom; môrestond het goud in die mond; vokaalreduksie

Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 05

taalleer; as dit reën in die knersvlakte; blomseisoen; marmerklippies; komma; voorsetsel; werkwoorde; blommekykers; premorfeem; gompoue afkorting; verkleiningsvorm; selfstandige werkwoord; hulpwerkwoord; vokaal geplaas

 

Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 06

die swyn wat skyn; klankmatig; denotasie; konnotasie; gesond van binne; bibliotekaresse; woordeskat; diftong; koppelteken;  grondbeginsel; kommas; hoofletter; verkleinwoord; lettergrepe

Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 07

albert einstein; neuroloë; slimste man; vokale; konsonante; diftonge; eksplosief; frikatief; klankverskynsels; meervoudsvorme; verkleiningsvorme; intensiewe vorme; trappe van vergelyking; selfstandige; afkortings; byvoeglike naamwoord; morfeem; woordsoorte; ontronding; assimilasie; nasalering; vokalisering

 

Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 08

leesbegrip; die pen is magtiger as die swaard; rekenaargeletterd; frase; paragraaf; sinspeel; spotprenttekenaar; pendoring; oudiovisuele; vlymskerp woorde; meervoude; punt; spelfout; leesteken; vergrotende oortreffende trap; teikengroep

advertensie

Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 09

begripstoets; simbool; sarkasties; humoristies; hoogdrawend; ernstig; bepaler; premorfeem; fleksiemorfeem; simpleks; kompleks; afgeleide werkwoord; persoonsnaam; selfstandige naamwoord; persoonsnaam; vokaalwisseling; metamorfeme; intensiewe vorm; byvoeglike naamwoord; sinoniem; woordoortolligheid; leesteken; suffiks; postmorfeem

Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 10

koerantartikel; sitkom; uitdrukking; alma mater; leestegniek; paragraaf; kontras; kontrasterende; dubbelsinnigheid; voetreël; volsinne; 7de laan; dramareeks; teaterstukke; vroulike vorm; toekomende tyd; verkleiningsvorm; uitdrukking; geïnspireer; deelteken; intensiewe vorm; vergrotende; oortreffende trappe; semantiese funksie; wisselvorm; homoniem; lydende vorm; sinoniem; afkorting; meervoud; enkelvoud

Graad 10 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 12

die land van melk en heuning; historiese gegewens; melodramaties; sentimentele; oordrewe drama; afgeronde volsin; sirkusartieste; virtuositeit; volsinne; hoofgedagtes; oefen jou geheue

 

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Besigheidstudies CAPS Vraestel 01

menslike hulpbronne; tegnologiese hulpbronne; kapitaal; vaardigheidsheffing; sekondêre; informele; primêre; tersiêre sektore; mededingende risiko; jse sekuriteitsbeurs; finansiële instellings; skuldbriewe; vaardigheidsheffing; grondwet; handves van regte; korttermynplanne; hulpbronne; strategiese langtermynplan; entrepreneur; doelwitte; missie; visie; makro-omgewingsfaktore; swart bemagtiging; wet op omgewingsbewaring; demografiese omgewing; markomgewing; swot-ontleding; nasionale kredietwet; sakeplan

 

Graad 10 Besigheidstudies CAPS Vraestel 02

sake-etiek; selfbestuur; selfassessering; bevoegdheid; vaardigheid; kundigheid; sleutelaspekte; sake protokolle; sosio-ekonomiese; mlv/vigs; natuurlike hulpbronne; kapitaal hulpbronne; menslike hulpbronne; marksegmente; sakeplan; finansiële plan; bemarkingsplan; besigheids beskrywing; huurkontrak; middelvlakbestuur; steekproeffout; fiksasie; demografiese; tydsbestuur; selfassessering; stresbestuur; selfkennis; aanpasbaarheid; konflik bestuur; portuur assessering; selfvertroue; tydsbestuur; selfassessering; stresbestuur; selfkennis; inflasie; ontwikkelende land; vrye handelsblok;

Graad 10 Besigheidstudies CAPS Vraestel 03

swot-ontleding; sakeplan; beknopte oorsig; resessie; ekonomiese stelsel; markekonomie; rente; werkloosheidsvlakke; maatskaplike omgewing; sakesiklusse; wisselkoers; indiensnemingsvlakke; dobbelary; miv/vigs; sars; seta; koopkontrak; bruikhuur; dienskontrak; afbetalings koopkontrak

Graad 10 Besigheidstudies CAPS Vraestel 04

praktiese; organisasie-struktuur; spanleier; goeie kommunikeerder; beplanning; metodologie; adviseurs; deskundiges; projek; lyn-en-staf; outokraties; charismaties; laissez-faire; demokraties; sakewêreld; kreatiwiteit; delegering; formele kontrak; grondstowwe; teikenmark; omgewingsfaktore

 

Graad 10 Besigheidstudies CAPS Vraestel 05

selfassessering; selfvertroue; stresbestuur; delegeer; verantwoordelikheid na ondergeskikte oor te dra; doelwitte; bereik; spanwerk; bemarkingsplan; probleemoplossing; delphi; gedrags; demografiese; teikenmark segmenteer; sakeplan; sosio-ekonomiese; entrepreneur; verantwoordelikheid; korporatiewe maatskaplike; tender; hefboomfinansiering; aanpasbaarheid; geriefsgoedere; spesialiteit goedere; inkopie goedere

Graad 10 Besigheidstudies CAPS Vraestel 06

aankoopfunksie;  winsgewendheid; kreatiwiteit; sake-idees; entrepreneurs; wet op basiese diensvoorwaardes; sakeplan; sabs-gehalte merk; gradering; monsters; tegniese tekeninge; bloudrukke; handelsmerke; voorraadvlakke;; betalingsvoorwaardes; geografiese ligging; handelsafslag; marktoestande; seisoenale faktore; spekulatiewe aankope; reputasie; goedere ontvangs nota; bestelling; aankoop rekwisisie; voorraadbeheer; karaktereienskappe

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Ekonomie CAPS Vraestel 01

verbruik; goedere en dienste; geskep; invoere; spesialisering; selfvoorsiening; sekondêre sektor; vissery; tekstiel; eksogene; skommelings; sakesiklusse; beleggingsbesteding; voorraadvlakke; uitvoere; interafhanklikheid; ekonomiese aktiwiteit; opswaaifase; trog-fase; inkrimping-fase; tendenslyn; resessie; kapitaalgoedere; produksie verhoog; mikro-ekonomie; makro-ekonomie; normatiewe; positiewe; hulpbronne; duursame goedere; markstelsel; endogene redes; reële bbp; monetêre; beleggingsbesteding; staatsbesteding; invoere; verbruiksbesteding; bruto; binnelands; produk; geldvloei

Graad 10 Ekonomie CAPS Vraestel 02

aanbod; prys; vraag; ceteris paribus; vraag-kromme; produksie moontlikheid-kromme; betalings balansrekening; markewewig-kromme; markprys; aanbod-kromme; ewewigsprys; vaste koste; veranderlike koste; gemiddelde koste; onvolmaakte mark; subsidies; welsynstoelaes; direkte belastings; subsidies; welsynstoelaes; direkte belastings; indiensneming; prysvlakke; kommunisme; ekonomiese sosiale stelsels; kapitalisme; demografiese siklus; bevolkingsgroei

Graad 10 Ekonomie CAPS Vraestel 03

kommoditeite; ruilhandel; banknote; mynwese; inheemse geld; sout blokke; volstruiseiers; internasionale integrasie; kaap van goeie hoop bank; feodalisme; lobola; rykdom; die san; stokvel; welvaart; merkantilisme; ekonomies aktiewe bevolking; eab; sterling-geld monetêre stelsels; maatskappye; sterftekoers; beperkte aanspreeklikheid; tersiêre sektor; primêre sektor; sekondêre sektor; finansiële instellings; suid-afrikaanse reserwebank

Graad 10 Ekonomie CAPS Vraestel 04

kringloop-diagram; moderne ekonomie; kringloop-diagram; moderne ekonomie; aanbod van geld; beleggingsbesteding; strukturele veranderings; neigings lyn; inkrimping-fase; uitbreidingsfase; leidende aanwysers; produsente; trog; resessie; kleinhandelverkope; bni; bruto nasionale inkomste

 

Graad 10 Ekonomie CAPS Vraestel 05

loontarief; indiensneming; sikliese; werkloosheidsyfers; seisoenale; strukturele; vlak van; wet op beroepsgesondheid en veiligheidl bedingingsrade; kommissie vir versoening, bemiddeling en arbitrasie; kvba; arbeidshowe; wet op basiese diensvoorwaardes; wet op arbeidsverhoudinge; behoeftes en begeertes bevredig; vakbonde

Graad 10 Ekonomie CAPS Vraestel 06

nut; monopolie; oligopolie; prysnemer; aanbod tabel; vraag kromme; aanbod kromme; optimale verbruikpunt; geleentheidskoste; prysbepaler; kommoditeit; mededinging; produksiedoeltreffendheid; grensnut; doene reg; aksyns; mark ewewigsprys; produksie moontlikheid-kromme

Graad 10 Ekonomie CAPS Vraestel 07

sekondêre sektor; kommoditeit geld; ontvangsbewys; kredietbriewe; munte; ekonomiese ontwikkeling; produktiwiteit; absolute skaarsheid; werkloosheid; relatiewe skaarsheid; duursame goedere; inkrimping-fase; uitbreidingsfase; arbeidsmark; arbeidsmag; prysvlakke; vraag en totale aanbod; ekonomiese groei; indiensneming; verbruikersbesteding; produksiefaktore; faktormark; kapitaalbeleggings; buitelandse sektor; in- en uitvoere; goederemark; geïndustrialiseerd; eab; amdk; arbeidsmag deelnemings koers; homogene

Graad 10 Ekonomie CAPS Vraestel 08

inkomstevlak; produksie moontlikheid kromme; belasting op toegevoegde waarde; arbeidsverhoudinge; handelslisensies; aksyns; doene reg; inkomstebelasting; indiensnemingsgelykheid; dinamies; seisoenaal; struktureel; siklies; vraagkromme; aanbodkromme; ooraanbod; markprys; lewenspeil; ewewigsprys; seda; khula credit indemnity scheme; business partners ltd;

Graad 10 Ekonomie CAPS Vraestel 09

vakbonde; arbeidsverhouding; arbeidswetgewing; nedlac; openbare verhore; vakbondverteenwoordigers; national council of trade union; cosatu; die federasie van suid-afrikaanse vakbonde; fedusa; nactu; congress of south african trade unions

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Grade 10 English First Additional Language CAPS Exam Paper 01

comprehension; aspects of language; passage ; scattered; poem; tropical forest; animals; height; scientists; ecosystem

Grade 10 English First Additional Language CAPS Exam Paper 02

language; sentences; pronoun; letter; word; degrees of comparison; verb;  capital letters; relative pronoun; indefinite pronoun; personal pronoun; demonstrative pronoun; interrogative pronoun; possessive pronoun; reflexive pronoun

Grade 10 English First Additional Language CAPS Exam Paper 03

old people; magazines; wisdom; wise; ageism; stereotyping; winston churchill; michelangelo; arthur rubinstein; depersonalising; verbs; brave new world; past tense;  personal pronouns; possessive pronouns:; relative pronouns; reflexive pronouns; indefinite pronoun; demonstrative pronoun; interrogative pronouns; shakespeare; passage; connotations;  future; present; present continuous; past continuous

 

Grade 10 English First Additional Language CAPS Exam Paper 04

quote a phrase; context; predicament; contents; essay; advertise; analysing advert; headline; analysing cartoon; conversation; editing skills; punctuation; synonym; antonym; preposition; reported speech; phrase; plural; opposite in meaning; indirect; direct speech;

 

Grade 10 English First Additional Language CAPS Exam Paper 05

day of love; passage; comprehension; christian; roman traditions; valentine’s day; popularity; mysterious origin; united kingdom; anonymously; mysteriously; namelessly; unknowingly; knowingly; abbreviation; opposite in meaning; antonym; synonymous; ending a relationship; men’s health; sweetheart; calm; sympathetic; farewell

Grade 10 English First Additional Language CAPS Exam Paper 06

mind your own business; comprehension; reading;  viable; concept; small business; financing; franchise; author; promoted; synonym; hidden costs; antonym; abbreviation; advertising; skyways; cartoon; editing skills; facial expression; negative; paragraph; tag; proverbs; visual literacy

Grade 10 English First Additional Language CAPS Exam Paper 07

comprehension test; conquer; phenomenon; environment; lewis pugh; anything is possible; discipline; healthy lifestyle; characteristic; multivitamin; verb; question tags;

 

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Fisiese Wetenskappe CAPS Vraestel 01

tydinterval; snelheid; tempo van verandering; kinetiese en potensiële energie; snelheid vs. tyd grafiek; helling; energie a.g.v. posisie; versnelling; verplasing; vertikaal; wrywing; gravitasie-potensiële energie; gemiddelde spoed; verplasing; spoed-vs-tyd-grafieke; meganiese energie; konstante spoed; kloksgewyse; semi-sirkel; kurwe; spoedgrens; tempo; onderskei massa gewig; wrywingloos

Graad 10 Fisiese Wetenskappe CAPS Vraestel 02

tempo waarteen die snelheid; bewegingsruimte; elemente; elektron; neutrale atoom; periodieke tabel; suspensie; verplasing; onoplosbare; spoed, verplasing, tyd en massa; skalaar; gelykmatige mengsel; elektrone bane of energievlakke om kern beweeg; Niels Böhr; Einstein; energievlak diagram; verkorte elektronkonfigurasie; valens elektrone; valensie/bindings; elektronstruktuur; atoomradius; ionisasie-energie

Graad 10 Fisiese Wetenskappe CAPS Vraestel 03

kinetiese energie; geleier; elektron; atoom; verwyder; vastestof; intermolekulêre krag; eienskappe van nie-metale; swak geleiers; bros; pletbaar; smeltpunt; isolators; kookpunte; elektriese stroom; aangesuurde water; verblindende wit vlam; magnesium; waterstofbindings; ioniese bindings; van der waals kragte; kovalente bindings; vrygestelde energie; bindings; potensiële energie; kinetiese energie; eksotermiese reaksie; protone; massagetal; neutrone; elektrone; atoomgetal; isotoop; isotoopmassa; ionisasie-energie; verspreidingspersentasie; molekulêre massa; pentaan; elektronkonfigurasie; motbolletjies; naftaleen; eksotermies; endotermies; bindingskragte

Graad 10 Fisiese Wetenskappe CAPS Vraestel 04

protone; neutrone; atoomkern; serie; magneetveldlyne; parallel; ammeter; atoom-getal; massa-getal; ioniese lading; elektrone; nukleone; neutrone; protone; mengsels suiwer stof; heterogeen; homogeen; snelheid; verplasing; stroombaan; verbindingsdrade; weerstand; gloeilampe; skakelaars; lading; potensiaalverskil

Graad 10 Fisiese Wetenskappe CAPS Vraestel 05

grootte van sy snelheid; beweging; verplasing-tyd; bewegingsvergelykings; versnelling; potensiële energie; konstante snelheid; negatiewe versnelling; gradiënt

Graad 10 Fisiese Wetenskappe CAPS Vraestel 06

tempo; gravitasiekrag; middelpunt; aantrek; reghoekig; refraksie oppervlak; Gewig; Nodes; gradiënt; snelheid; resistors; golflengte; potensiaalverskil; spanning; frekwensie; weerstand; Endoskope; interne weerkaatsing; skyndiepte; Laterale inversie; verplasing; afstand; gemiddelde spoed; snelheid; amplitude; frekwensie; invalshoek; magneetveld sweef; ammeter; voltmeter

Graad 10 Fisiese Wetenskappe CAPS Vraestel 07

partikel; elektrone; protone; neutrone; energievlak; negatiewe ioon; positiewe; lading; neutrale atome; vloeistof; vastestof; metaalatome

 

Graad 10 Fisiese Wetenskappe CAPS Vraestel 08

binding; lewis strukture; intermolekulêre kragte; valensie; konstante samestelling; eksotermiese; formulemassas; van der waalskragte; konfigurasie; edelgas

 

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Geskiedenis CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

ming-dinastie; keiser; hongersnood; goue era; outokraties; paranoïes; eerbewys; skeep-roer; epidemie; hongwu; zhu yuanzhang; mandaryne; portugese; bartolomeu dias; vasco da gama; ferdinand magellan; christopher columbus; james cook; admiraal zheng hê; francis drake; shanghai star; sjina

Graad 10 Geskiedenis CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

songhai ryk; astronomie; kameelkaravane; mondelinge tradisies; akbar; sonni ali;  abd ar rahmen; askia mohamed; timboektoe; moslem; djinguerber moskee; wes-afrika

 

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Geskiedenis CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

franse revolusie; ancien règime; absolutisme; oorerflike monarg; despoot; versailles; livre; hongersnood; monnik; ambassadeur; bourgeoisie; tiendeheffing; klerus; franse burgers; marie antoinette; koning lodewyk xvi; alleenheerskappy; spandabelrige leefstyl; kapitasie belasting; kopbelasting; corvee; gabelle; staatsarbeid belasting; taill; belasting op sout

 

Graad 10 Geskiedenis CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

franse revolusie; uittarting; broederskap; aristokrasie; soewereiniteit; dekreet; onthoof; filosoof; diderot; voltaire; rousseau; ancien régime; calonne; state-generaal; parlement van parys; séance royale; tennisbaan eed; bastille; whyte; graaf van solanges; burgerregte; tavernier

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Geskiedenis CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

ndwandwe-koninkryk; shaka en zoeloes; ndebele koninkryk; zwide; zikode; mzilikazi; delagoabaai; handelstasie; mhlanga; dingiswayo; mungungundlovu; phongolo- mzimkhulu-riviere suidelike-afrika

Graad 10 Geskiedenis CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

politieke revolusie; noordelike binneland; ndebele-koninkryk; mzilikazi; thaba bosiu ; moshoeshoe; basotho koninkryk; hollanders; caledon vallei; kora en griekwa stropers; thlaping; rolong;  voortrekkers; maleierslawe; khoisan

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Geskiedenis CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

zoeloe koninkryk; boere; britse spekuleerders; natal geannekseer; spekulante; sendingstasies; kroongrond; kontroversiële; ingeboekte arbeid; sjieling; skermutseling; opperheerskappy; kasty; verdeel en regeer; shepstone-stelsel; wit setlaars; sjielings; anglo-zoeloe oorloë; george grey; naturelle reg; romeins-hollandse reg; hopetown

Graad 10 Geskiedenis CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

suid-afrikaanse oorlog; transvaal; artillerie; dividende; hinderlaag; ideologie; en route; annekseer; stemreg; koloniale sekretaris; produksie hulpmiddels; witwatersrand; zuid afrikaanse republiek; johannesburgse effektebeurs; jse; trekarbeider; minerale omwenteling; zar

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 01

selfbeeld’ individue hulself sien’ selfkennis; selfrespek; selfontwikkeling; sielkundige; verwagtinge; magsverhoudings; fisiese oefening; sosiale vaardighede; norme; fiksheid; kliniek; xenofobie; geslagtelikheid; diversiteit; aërobiese oefening; diskriminasie; uithouvermoë; bepeinsing; magsverhouding; stereotipering; diskriminasie

 

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 02

water en sanitasie; organiseer; miv-vigs; basiese dienste; produktiewe volhoubare; omgewing; vaardigheid; konsentrasie; korrupsie; kritiese denke; voedselsekuriteit; omgewingsgeregtigheid; sosiale denkvaardigheid; maatskaplike geregtigheid; werkloosheidsyfer; fundamentele regte

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 03

selfrespek; selfkennis; uniekheid; bloedskande; soepelheid; menseregte; konstruktief; konvensioneel; seksuele mishandeling; kleiner kardiovaskulêre vermoë; aanranding; biologiese fisiologiese eienskappe; welstand; persoonlikheidstipes; maatskaplike geregtigheid; geweld; misdaad; volhoubare omgewing; dinkskrum; semen; miv-vigs oorgedra; bloed; speeksel; xenofobie; geslagsdiskriminasie; gestremdheid; godsdiens; kreatiewe denke

 

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 04

ontspanningsaktiwiteit; beslistheid; geboortebeperking; broodwinner; kondome; privaatheid; onthouding; emosionele gesondheid; menseregte; grondwet; geslagswette; interafhanklike verhouding; respekteer; beroepskeuses; lewensrolle;  seksueel aktief

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 05

aanbod; niswerk; tradisies; aaneengeskakelde wêreld; globalisering; godsdiens; buigsaamheid; wanadministrasie; arbeidsmark; skaars; politeïste; boeddhisme; wedstrydknoeiery; islam; hindoeïsme; stereotipering; sioniste kerk; koran; bedryfsektore; beroepsvelde; vaardighede; monoteïstiese godsdiens; politeïstiese; rekenmeester; siviele ingenieur; argitek; grafiese ontwerper; trokdrywer; kelner; elektrisiën

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 06

broodwinner; volgeling; rekenaarvaardig; olierige vel; heupe word weier; standvastig; motiveer; selfversekerd; geslagsgemeenskap; biokinetikus; talmoed; vaardigheid; monoteïsties; suid-afrikaanse kwalifikasie-owerheid; tradisionele genesers; boeddhisme; sioniste; hindoe;  christelik; groepsdruk;

 

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 07

omgewingsprobleme; menseregte; geslagsgelykheid; magsverhoudings; manlikheid; vroulikheid; stereotipering; gemeenskap behoeftes; bekostigbaarheid; miv-infeksies; said; voorlopige belasting; site; lbs; sars; demokratiese; verkiesing; diversiteit kultuur; godsdiens; taal; mensehandel; diskriminasie; xenofobia; cedaw; unicef; departement van gesondheid en onderwys; tac; treatment action campaign;

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 08

selfrespek; selfkennis; seksuele; geslagsorgane; biologiese fisiologiese; eienskappe; geslagswette; grondwet; vreemdelinge; vlugtelinge; emosionele intelligensie; finansiële status; uithouvermoë

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 09

vaardighede; sosiale; leestegniek; visualisering; kreatiewe denker; konstruktiewe; bedrog; misdaad; korrupsie; ubuntu; konsentrasie; armoede; onthouding; kopkaart; gesondheidsdienste; tb; werkloosheid;  armoede; anti-retrovirale middels

Graad-10-Lewensoriëntering-CAPS-Vraestel-10

beroepsveld; adolessensie; lewensrolle; privaatheid;  samelewing; seksuele mishandeling; verkragting; simptome; seksueel misbruik; primêr; ekonomiese sektore; tersiêr; sekondêr; beroepswêreld; tienerswangerskap; seksuele aktiwiteite

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 11

spierkrag; bloedsirkulasie; uithouvermoë aërobiese; welstand; emosionele; gesondheid; globalisering; onderwyser; bevoegdheid; tersiêre sektor; aanbod; vaardigheid;

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 12

joodse wette; moslems; sjaria; tien gebooie; talmoed; koran; sjiwa; katolieke kerk; apostoliese; sioniste; pinkster; charismatiese kerk; vedas; tora; brahma; hindoes; tradisionele afrika-geloofstelsel; moskee;  boeddhiste; bahá’í; tempel; asjram; moslems; nasionale kwalifikasieraamwerk; nkr; sako; seta; aoos; politeïste; halaal; shabbat; verlosser; moria; kosjer-kos; allah; messias; godsdiens; christene

Graad 10 Lewensoriëntering CAPS Vraestel 13

selfkennis; selfontwikkeling; selfrespek; liggaamlike fiksheid; kardiovaskulêre uithouvermoë; spierkrag; soepelheid; fisiese emosionele gesondheid; suid-afrikaanse handves van regte; loopbaankeuses; navorsing; vooroordeel; xenofobie; arbeidsmark; strategie; diversiteit; assessering; diskrimineer; menseregte; stigmatiseer

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Lewenswetenskappe CAPS Vraestel 01

organiese anorganiese voedingstowwe; koolhidraat; glikogeen; sellulose; gliserol; sukrose; glukose; aminosuur; millon se toets; fehling; mineraal; ensieme; amilases; opaktiewe; proteïen; vegetariese; eutrofikasie; loging; ragitis; jodium; proteases; amilase; lipases

Graad 10 Lewenswetenskappe CAPS Vraestel 02

chloroplast; vakuool; selmembraan; selwand; diafragma; stelskroef; neusstuk; mikroskoop; okulêre lens; objektieflens; ligmikroskoop; transmissie-elektronmikroskoop; selektief-deurlatend; fotosintese; kloning; telofase/mitose; mitochondrion; ribosomale; nukleolus; koolstofdioksied

Graad 10 Lewenswetenskappe CAPS Vraestel 03

menslike skelet sirkulasie stelsel; oksihemoglobien; bloedplasma; limfosiete; koronêre slagaar; hartspier; plasma; rooibloedselle; witbloedselle; enkelgewrig; skouergewrig; heupgewrig; ventrikel; aorta; kardiale siklus; falankse; foramen magnum; ilium; tibia; skapula; sellulêre respirasie

 

Graad 10 Lewenswetenskappe CAPS Vraestel 04

voedselketting; biomassa piramide; ekostelsels en die biosfeer; bakterieë; biomassa piramide; stikstofsiklus; respirerende ontbinders; grasveld; savanne; fynbos; grondkomponent; leemgrond; slikgrond; kleigrond; sandgrond; rooi-esdoring; lorkeboom; swartspar; wilgeboom;

Graad 10 Lewenswetenskappe CAPS Vraestel 05

sellulose; fruktose; ensieme; gliserol; aminosure; lipiede; disakkaried; eutrofikasie; glukose; aterosklerose; katabolies; katalase; metabolisme; loging; nagblindheid; skeurbuik; osteoporose; goiter; rna; ekstrasellulêr; katalisators; intrasellulêr; onversadigde vette

Graad 10 Lewenswetenskappe CAPS Vraestel 06

golgi liggaam; chloroplast; mitochondrion; retikulum; vesikel; ribosoom; fagosiete; toksiene; bakterieë; sitoplasma; geplasmoliseer; selmembraan; mikrograaf; tonoplast; eksositose; osmose; plasmolise; endositose; sentrosoom; chlorofil; diffusie; eksosmose; fagositose; pinositose; nukleus; vakuool; organel; fotosintese; proteïen sintese;

Graad 10 Lewenswetenskappe CAPS Vraestel 07

seldeling; mitose; dna; meiose; chromosome; metafase; voortplanting; dna-replisering; spoelvorming; sitokinese; kanker; chemoterapie; chromatied; selplaat; plant meristeme; meristematies; sentriole; karsinoom; karsinogeen; tumor; anafase; leukemie; parenchiem; radioterapie; bewortelingspoeier

Graad 10 Lewenswetenskappe CAPS Vraestel 08

bloedgroep; kambium; transpirasie; osmose; sifplate; chloroplaste; meristematies; gaswisseling; xileem; sklerenchiem; parenchiem; huidmondjies; vesels; sifvate; ligamente; plaveiselepiteel; kraakbeen; chlorenchiem; epidermis; floëemweefsel; parenchiem; waterpokkies; protoplaste; kloon; dna; epidermale; sluitselle; ranvier knoop; schwann sel; pacini liggaampie; kutikel; trombosiete; kollageen; trageïede; kollenchiem; eritrosiete; orgaan; surrogaatmoeder; fetus

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 01

apparatuur; monitor; sagtekopie; stelsel; programmatuur; aanbiedings programmatuur; toepassings; programmatuur poort; sigblad; lcd skerm; flash/quicktime; warmruilbaar; databasis; hardekopie afvoer; moederbord; microsoft powerpoint; microsoft office; stoormedia; stoortoestel; dvd aandrywer; toetsbord; muis; netboekrekenaar; enkeldoelige rekenaar; netboekrekenaar; enkeldoelige rekenaar; usb-geheuestafie;  ikoon; gids; kommunikasietoestel; hardeskyf; klik; draaiwiel; berging; toevoer; afvoer; verwerking; formatering; radiogolwe; hiperskakels

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 02

start button; kieslyste; hardeware; ikoon; sleutelbord; microsoft windows-werksblad; toepassings; skakels; balkies; toevoertoestel; browse; google chrome; stoor; ram; kantbalk; sve; cpu; opwip-kieslys; ctrl + s; mp3-lêers; windows-explorer; subgids; multimedia; tekslêer; grafiese lêers; webblaaie; adobe acrobat lesers; klanklêers; delimited tekslêer; lêeruitbreidings; microsoft excel; afvoer; vullisdrom; beginknoppie; kantbalk; bedryfstelsel; lêerpad; taakbalk; saamgepers; gekompakteer; zip

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 03

lêeruitbreidings; grafika; lêergids; kortpadsleutels; dialooghokkie; open file-; format; info.pdf; info.mp3; info.docx; info.exe; info.jpeg; info.txt; resolusie; laserdrukker; rsi; gui; gebruikerskoppelvlak; ikt-stelsels; toegewyde toestelle; oopbron; muiswieletjie; print screen-sleutel; escape-sleutel; skermkopie; hardeskyf; flash-skyf; sentrale verwerkingseenheid; pixels; resolusie; ikt; inligting- kommunikasie tegnologie; inligting; sim-kaarte; selfone; selfoonprogrammatuur; bediener; skootrekenaars; notebooks; tablets; betaalpuntstelsel; geïntegreerde programme; point of sale system; freeware; shareware; oopbronprogrammatuur

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 04

toevoertoestelle; verwerk; muis; aftaster; sleutelbord; toetsbord; drukker; verwerker; berging; geheue; hardeskyf; cd-rom; inkspuitdrukker; dotmatriksdrukker; laserdrukker; lcd-skerm; crt-skerm; skermafdruk; qwerty-sleutelbord; afrolwiel; koordlose; ergonomika; stemherkenning; handskrifherkenning; terabyte; megabyte; gigagreep; terragreep; gigabyte; megagreep

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 05

aftaster; scanner; gui; recycle bin; data; windows; tablet; lêergids; stelselprogrammatuur; gps; lcd; ups; usb; webblad; platskerm; stoortoestel; shift; ctrl; norton antivirus; office 2010; linux; etg (ram); stipper; tasskerm; herwinning; etiket aftaster

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 06

komponente; moederbord; programmatuur; poort; hulp funksie; geminimeer; taak balkie; rtt; start menu; sleutels; stoor; verstekdrukker; verskuilde kodes; formatering; lêergids; rugkant; apparatuur

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 07

soekenjin; internet; hiperskakel; html; inhoudversamelaar; webbediener; tuisblad; google; reikafstand; pan; lan netwerk; rugsteunprosedures; wan netwerk; videokonferensie; wan netwerk; han; netwerktoestel; oordragkoers; telekommunikasielyne efo elektroniese fondsoorplasing; www; wêreldwye web

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 08

i.m; onderwerpreël; fw; re; reply; reply to all; e-pos; webgebaseerde rekening; sigblaaie; netike; kettingbriewe; aanhegsel; e-posboodskap; isp-gebaseerde; webmail; cap; smiley; fasiliteit; bit defender; spoofing; fax to email; pespos; wiki; e-kommunikasie; url; winzip; isp; hoax; domein; worm; blog; trojan; uitvissing; sosiale netwerktuistes; e-poslys; e-posboodskap, gmail; soekprogram; url; adsl; pan; ip-adres; hiperskakel; webblaaiers; identiteitsdiefstal; facebook; klets; switch; netwerkbedryfstelsel; utp;

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 09

whatsapp; social engineering; outlook; blog; social networking; malware; ongeldige funksie; tekslêer; wordart; font-effek; woordverwerking; stylus; android; apple os; raakskerm; drywerprogram; .zip dokumente; saamgeperste dokumente; vingerafdrukleser; hardekopie; geskandeerde dokumente; .gif; .rtf; .bmp; .jpg; skootrekenaar; multifunksie-drukker; raakskerm; bluetooth-muis; digitale kamera; plug-and-play versoenbaar; strepieskodes; ikt-stelsels

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 10

gutter; landscape; kontekstuele tab; plug-and-play; formateer; rekenaarnetwerk; page break; portrait; sleutelkombinasie; skermbeeld; woord omvou; verstekdrukker; preview; clipboard; inkeping; tabelstoppunte; horisontaal sentreer; redigering; gidslyne; watermark; vertikaal sentreer; karakter tipe; invoeging; samevoeging; gidslyne; tabelstoppunte; reëlspasiëring

Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Vraestel 11

sigblad; werkboek; portret en landskap-oriëntasie; redigeer; kantlyne; sel raster; ry kolomopskrifte; absolute verwysing; sel verwysing; formule; gemengde; alfanumeriese verwysing; selinhoud; kolom-wydte; formateer teks; page setup; slide show; powerpoint; aanbiedings-program; page setup; slide show; powerpoint aanbiedings-program; teks; animasie; grafika

 

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 01

krediet aangekoop; kosprys; onderneming;  finansiële state konserwatief; handelsvoorraad; rekeningkundige vergelyking; verbandlening; tjek; entiteit; vereffening; bates; laste; inkomste; uitgawes; eienaarsekwiteit; krediteure; kontrole; koste van verkope; debiteure kontrole; diverse rekening; kontantbetalingsjoernaal; kontantontvangste joernaal; afslag; lopende saak; wesenlikheidsbeginsel; eienaarsbelang; omsigtigheidsbeginsel; historiese koste

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 02

inheemse boekhouding; besigheid; informele onderneming; aarp; algemene grootboek; wins; interne beheer; besigheidsentiteit reë; etiek; eienaar; verlies; rekenskap; verkoopprys; kosprys; oneties; prysverhoging; vervoerkoste; inflasie; gekrediteer; vereffen; telefoonrekening; besigheidstjek; gedebiteer; deponeer; arbeidskoste

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 03

debietinskrywing; besigheidsentiteitreël; rekeningkundige vergelyking; b=eb+l; kredietinskrywing; b=eb+l; eb=b-l; l=b+eb; rente op lopende bankrekening; betalings middel; oortrokkerekeninge; spaarrekening; staat van netto waarde; oordragskoste; registrasiefooi; versekeraars; versekerings premie; bankstaat

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 04

kontantjoernale; positiewe saldo; vaste deposito; handelskorting; kwitansie; kasregister; kapitaal;  onbetaald; diensfooie; leningstaat; fakture; kredietnotas; kleinkasbewyse; depositostrokies; debietnotas; kontantstrokies; bedryfslaste; bedryfsbates;

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 05

btw rekord; belasting toegevoegde waarde; verbruiker; klant; fabriek; omset; standaardkoers; btw ondernemer; vrygestelde items; nulkoers item; inset btw; indirekte belasting;  direkte belastings; uitset btw; inkomstebelasting; wetstoepassing; doeaneregte; belastingbetaler; hereregte op eiendom

 

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 06

lone; salarisse; wvf; bruto salaris ; lbs; werknemers; stuklone; werkloosheidsversekering; vakbond; kvba; ccma; werkgewer; dienskontrak; pensioen; mediese fonds;

 

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 07

vaste bates; bedryfsinkomste; paringsbeginsel; waardevermindering; omsigtigheidsbegrip; besigheidsentiteitsbegrip; wesenlikheidbegrip; oninbare skuld; opgelope inkomste; netto wins; bruto wins; bedryfswins; wisselgeld; balansstaat; ekwiteit; drawaarde; boekwaarde;

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 08

kredietverkope; nkw; aankooppunt; handelskorting; kbj; daj; kaj; kontantontvangstejoernaal; winsopslag; kleinkasjoernaal; debiteurejoernaal; debiteureafslagjoernaal; algemene grootboek; debiteure grootboek; proefbalans; kontantbetalingsjoernaal; duplikate van kwitansies; nominale rekening; v/t tjek; onvoldoende fondse

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 09

vereffeningskorting; handelskorting; debietorders; onttrekkings; aftrekorder; winsopslag; kosprys; afslagjoernaal

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 10

direkte koste; indirekte; koste; oorhoofse; vaste koste; veranderlike koste; inkomstestaat; rekenmeesters;  historiese koste beginsel; parings beginsel; kommissie-inkomste; bedryfsinkomste; bedryfsuitgawes; netto wins; balansstaatafdeling; grootboek; voorraadopname; insolvente boedel

 

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 11

debiteurekontrole; krediteurekontrole; kapitaalbydrae; kasregisterrol ; rekenkundige rekords; aanvangsaldo; balanseer; rekenkundige vergelyking

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 12

konstante wins opslag; agterstallig; vereffen; bankrot; begroting; onttrekkings; konstante wins opslag; agterstallig; vereffen; (bankrot; begroting; onttrekkings; kontantontvangstejoernaal; kontantbetalingsjoernaal; krediteure joernaal; debiteure afslag joernaal; krediteure afslag joernaal; algemene joernaal; debiteure kontrole; krediteure kontrole; voorskotstelsel; kleinkas; kleinkasgeld; kleinkasjoernaal

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 13

hulpjoernale; algemene grootboek; proefbalans; balansstaatrekening; nominalerekening; bankkoste; inkomstestaat; krediteurekontrole; debiteurekontrole

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 14

kleinkas voorskotstelsel; kassier; kasregister; kleinkasjoernaal.; kredietkaart bewyse; tjeks; posseëls; tjekteenblad; eiendomsbelasting; kontantstrokie; kleingeld

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 15

rekeningkundige vergelyking; brondokument; hulpjoernaal; transaksie; banksaldo; veranderlike direkte; indirekte materiale; vaste koste; indirekte lone; begroting; sakgeld; vlooimark; televisielisensie; kontant voorhande; debietnota; vooraansuiweringsproefbalans

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 16

wet op basiese indiensneming; oortyd; indiensnemingskontrak; vergoed;  lbs; wvf; arbeidswet; pensioenfonds; rentekoers; afsluitingsproefbalans; bedryfskapitaal; vuurproef verhouding; opbrengs op eienaarsbelang; finansiële bestuursrekeningkunde; paaiemente; kapitaalbegroting; lopende betaalstelsel; netto bruto lone; werkloosheidsversekeringsfonds; bedryfslaste; ekwiteit; bedryfsbates; finansiële inligting; ekonomiese data

 

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 17

handelsrekening; voorraadopname; na- afsluitingsproefbalans; wins- en verliesrekening; balansstaatrekeninge; nominalerekeninge; winsopslag

Graad 10 Rekeningkunde CAPS Vraestel 18

voorraadopname; wins- en verliesrekening; handelsrekening; oninbaar; kredietnota; proefbalans; wisselgeld; vooruitontvange inkomste

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

getalle;getalverwantskappe; natuurlike getal; egte breuk; heelgetal; rasionele ; getal; onegte breuk; telgetal; reële getal; irrasionele getal; gemengde getal; eindige desimaal; saamgestelde getal ; vierkantsgetal; repeterende desimaal; additiewe inverse; priemgetal; vierkantswortel; kwadraat; versamelingskeurder-notasie; getallelyn; interval; enkelvoudige rente; maandelikse paaiement

 

Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

algebraïese produkte; faktore; breuke; uitdrukkings; faktoriseer; koëffisiënt; veranderlikes

Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 03

eksponente; vereenvoudig; positiewe; rond af; desimale

Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 04

algebraïese vergelykings; ongelykhede; inspeksie; vergelykings; produk; vereenvoudig; faktoriseer; substitueer; vervang

Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 05

formules; sye van driehoeke; trigonometrie; kwadrant; terminaalbeen; hoek; standaardposisie; sin; cos; tan, cot; theta; toppunt; funksiewaardes; sakrekenaar; desimale plekke; sinus, kosinus; oorsprong; tangens; koördinaat; grafiek; verwisselende hoeke

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

funksies; reguitlyngrafieke; lineêre funksie; grafiek; soliede lyn; definisieversameling; grafiek losstaande punte; reguitlyngrafiek; diskrete veranderlikes; y-waardes; x-waardes styg; nie-lineêre funksie; relasie; waardeversameling; definisieversameling; gradiënt; telwaardes; getallepare; komponente

Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

algebraïese grafieke; sketsgrafiek; translasieskets; draaipunte; waardeversamelings; kromme; hiperbool; simmetrie-as; krommes; interval

Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 2 Vraestel 03

trigonometriese  grafieke; amplitude; x-afsnitte; euklidiese  meetkunde; potlood, passer; liniaal; veronderstelling; lynstukke; hipotese; konstrueer; ooreenkomstige y-waarde; periode; parallelle lyne; verwisselende hoeke; middelpunt stelling; teenoorstaande sye

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

analitiese meetkunde; hoekpunte; koördinate; lynstuk; snypunt; hoeklyne; parallelogram; reghoekige driehoek;  skuinssy; middelpunt; piramide; kubus; volume; buite-oppervlakte; gradiënt; hoeklyne halveer; hemisfeer; keël; pythagoras

 

Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

finansiële sake; statistiek ; huurkoopkontrak; terugbetalingsperiode; deposito; paaiement; rentekoers; enkelvoudige rentekoers; invoerpryse; invoer; wisselkoers; dollar; inflasiekoers; blaardiagram; vyfpuntopsomming; modus; omvang van data; mediaan; interkwartiel; gemiddeld; eindsom

Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 3 Vraestel 03

dieptehoek; trigonometrie; euklidiese meetkunde; hoogtehoek; rigting; gesigslyn; parallelogram; hoekpunte; sirkel; middelpunt; teenoorstaande sye; verwisselende

 

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Wiskunde CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

waarskynlikheid; willekeurig; gebeurtenisse; venndiagram; dobbelstene

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

getalle en berekenings; rond af tot 2 desimale plekke; breuke; sakrekenaar getalle in syfers;

 

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

getalle in woorde; stelling; waar; vals; groter as; kleiner as; gelyk aan; Skakel breuke om na desimale; sakrekenaar; persentasie; woordsom prysgeld verdeel; afstand; gemiddelde snelheid; konstante; spoed; gemiddelde koste; verhouding; inflasie; prysstyging

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 1 Vraestel 03

patrone, verwantskappe en voorstellings; oproep koste oproep per minuut; ontbrekende waarde; grafiek wat waardes voorstel; relatiewe koste per rit; omgekeerde eweredigheid; direkte eweredigheid; vertikale as; grafiek diskrete kontinu waardes; konstante koers; veranderlike; konstante verandering; vollyn  

 

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 1 Vraestel 04

grafieke; verhoudings; kontinue veranderlike; afhanklike veranderlike; diskrete; veranderlike; afhanklike veranderlike; nie-lineêre verhouding; direkte eweredigheid; lineêre grafiek; lyngrafiek; vertikale as; horisontale as; ontbrekende woorde; grafiekpapier; direkte eweredigheid; omgekeerde eweredigheid

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 1 Vraestel 05

meting; omskakelings; digitale analoog voorstelling tyd; kilometer na meter na centimeter; kiloliter na liter na milliliter; 12 en 24 uur formaat tyd; sekonde na minuut na uur

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 1 Vraestel 06

meeteenheid; meting; omskakeling; meter; sentimeter; koppie; eetlepel; teelepel; hektometer; jaar, maand; weke; sekonde; ure; jaar; eenheid meet vaste stowwe vloeistowwe;

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

huishoudelike finansiële dokumente; faktuur; berekeninge; verskuldig; munisipale rekening; kilowatt per uur; selfoonkontrak; oproep; spitstyd; btw; belasting

 

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

huishoudelike finansiële dokumente; bedrag betaalbaar; rekeningnommer; betaling; laerskool rekening; skoolfonds; korting; sperdatum

 

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 2 Vraestel 03

afstand; lengte; atletiekbaan; verskil tussen afstand sentimeter; meter; kilometer; analoog; badkamerskaal; kombuisskaal; winkelskaal; eenheid lengtes afstande meet; gemiddelde spoed snelheid; resep hoeveelhede;

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 2 Vraestel 04

volume; vloeistowwe volume meet; eenhede eenhede vaste stowwe volume gemeet;

 

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 2 Vraestel 05

termometers; watter eenhede temperatuur gemeet; liggaamstemperatuur; grade celsius; fahrenheit; weerkaart; seisoen; temperatuur voorspel; maksimum minimum temperature; stadion; sitplekstelsel

 

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 2 Vraestel 06

skaal; kaartwerk; toegang kaartjie; afmeting; syferskaal; staafskaal; afstande kaarte; werklike afstand; Waarskynlikheid; eksperiment; ewekansig

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

inkomste; uitgawes; wins; verlies; vaste belegging; vaste uitgawes; toevallige uitgawes; veranderlike uitgawes; vaste inkomste; rentekoers; veranderlike inkomste; kommissie verdien; behoeftes; begeertes; hoë lae prioriteit; paaiement op begrafnispolis; finansiële status; sakgeld vir kinders; oortyd betaling ontvang; begroting inkomste uitgawes; internetrekening; rentekoers; mediese fonds; motorpaaiement; veranderlike komponent; vaste komponent

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

meetkunde; formules; omtrek; driehoek; vierkant; reghoek; oppervlakte; sirkel; halfsirkel; driekwartsirkel; kwartsirkel; driehoekige piramiede

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 3 Vraestel 03

monteer aanwysings; diagramme; komponente; aanmekaarsit; verpak; funksie; staafskaal; eenslaapkamer woonstel; woonstel; omtrek; oppervlakte; vloerplan

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

kasregisterstrokie; btw-koers; belasting; totale bedrag; btw-vrygestelde items; rekening; krediet; debiet; totale waarde; rente; rentekoerse; bankkoste; rentewaarde; belegging; beginsaldo; eindsaldo; tabelvorm; btw ingesluit; kliënt; verskuldig; btw uitgesluit; transaksie

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

bankkoste; flexi rekening; kaartlose kontantdeposito; deposito’s; taktoonbank; otm; kontantontvanger; maandelikse fooie; rekening betalings; fonds oorplasings; debietorders; bankstaat; balans navrae; telefoonadviseur; administrasie fooie; banktjek; stop betalings

Graad 10 Wiskundige Geletterdheid CAPS Kwartaal 4 Vraestel 03

datahantering; toetspunte; alfabeties gesorteer; puntelys numeries; toenemende; volgorde; modus; mediaan; gemiddelde; maatstaf; afnemende volgorde; presentasies; enkele waarde; spreiding

 

Afrikaanse Skoolensiklopedie

Afrikaanse Skoolensiklopedie

Afrikaanse Skoolensiklopedie

‘Afrikaanse Skoolensiklopedie’ is ’n volledige ensiklopedie gerig op skoolkinders met vele dokumente in Afrikaans.

Die doelstelling van die ensiklopedie is om kinders bloot te stel aan ’n wye verskeidenheid onderwerpe en om by hul ’n nuuskierigheid en liefde vir inligting en kennis wakker te maak. Geniet die voordeel en gerieflikheid van inligting in Afrikaans met pragtige foto’s, kleurvolle illustrasies en sketse. Die inhoud handel oor verskeie onderwerpe wat relevant tot skoolkinders is. Dit vergemaklik huiswerk en kan aangewend word vir die voltooiing van take, opdragte en navorsing van hul eie. Inligting kan ook gebruik word vir toesprake.

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Astronomie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie AsteroVede Komete en Meteoriete

asteroïede; komete; meteoriete; rotsagtige liggame; verskietende sterre; atmosfeer; langwerpige wentelbaan; stert vorm agter die kop; verby die son beweeg

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Maan

planete; son; lewelose wêreld; teleskoop; atmosfeer: maan; ewenaar; sterrekundiges; spoed maan om aarde beweeg; maan omtrek; maan deursnee; afstand van die aarde; helix newel; volmaan

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Ruimtereise

ruimtereise; lansering; russiese satelliet spoetnik; aluminiumsfeer; hond genaamd limontsjik; van allen-gordel; explorer 1; gewigloosheid; friendship; vuurpyle; john glenn; joeri gagarin in wostok 1; omwentelings; man op maan; armstrong; aldrin; apollo; saturn 5-vuurpyl;

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Son

deursnee van son; melkwegstelsel; 30 000 ligjaar; struktuur van son; digtheid van son; sonaktiwiteit; termonukleêre hoogoond; chromosfeer; korona; radiogolwe

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Sonnestelsel

sonnestelsel; swerwer; nege planete; mercurius; venus; mars; aarde; asteroïede; jupiter; uranus; pluto; neptunus; saturnus; bane; wentel; satelliete

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Sterre

liggame; alpha centauri; suiderkruis; proxima centauri; sirius; betelgeuse; helderste ster; liggame; alpha centauri; suiderkruis; proxima centauri; sirius; betelgeuse; helderste ster

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Sterrekunde van Ou Volke

chinese sterrekundiges; babiloniërs en chaldeërs; ekliptika; planeet mars; sterrebeelde; saros; sonverduistering; maanverduistering; sterrebeelde; saros; sonverduistering; maanverduistering; diereriem; hoekverdeling; heelal; merkhet-instrument

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Sterretekens

waterdraer; vis; ram; bul; tweeling; kreef; leeu; maagd; weegskaal; skerpioen; boogskutter; steenbok

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Suiderkruis

stronomiese verskynsels; suidelike halfrond; sterrebeelde; alpha crucis; beta crucis; gamma crucis; delta crucis; epsilon crucis; epsilon crucis; wysersterre; suidelike hemelpool; wit dwerg

Voorskou Naam Beskrywing

Geografie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Geografiese Lengte en Breedte

geografiese lengte en breedte; posisie; aarde gedefinieer; ewenaar; ewe ver van die noord- en suidpool; londen; greenwich-lengtelyn; liniêre maateenhede; standaardverwysingslyne; breedteligging; lengtegraad; nul-lengtelyn; nulmeridiaan; breedtegraad

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Kaartwerk en Simbole

kaartwerk en simbole; peiling; ligging; koördinate; magnetiese noord; ware noord; kaart tekens; kaartskaal; grootskaal; kontoerlyne; afstandmeting; ortofoto; kartograaf; kontinente; wêreldkaart; kompas; hoofrigtings; kartograaf; kontinente; wêreldkaart; kompas; hoofrigtings; woordskaal; breukskaal; lynskaal

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Sewe Kontinente

sewe kontinente; noord-amerika; suid-amerika; europa; asië; afrika; australie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Topografiese Kaartwerk

kaartsleutels; windrigtings; ligging’; koördinate; rigting; topografiese kaart; kartograwe; “ware” noord; magnetiese deklinasie; skaal; lengte- en breedtelyne; lengtegraad; lengtelyn; kontoerlyne; sinoptiese kaart; ewenaar; breedtegraad; breedtelyn;

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Tydsones

standaardtyd; tydsones; twaalfuur middag;  suid-afrikaanse standaardtyd;  sast; ptolemaios; greenwich middelbare tyd; gmt; Greenwich; datumgrens

Voorskou Naam Beskrywing

Geologie en Atmosfeer

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Aarde Son en Maan

atmosfeer; aardkors; suurstof; stikstof; waterdamp; koolsuurgas; vastelande; oseane; seevlak; brandende gasse; aantrekkingskrag, planete; afnemende maan; aanwassende maan;  

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Atmosfeer om die Aarde

aarde se atmosfeer; joseph walker; vuurpylmotor; wattekombers; buitenste laag; digtheid; drukking; edmund hillary everest; bo seespieël;  helium; neon; kripton; waterstof; xenon; metaan en waterdamp; lugdruk; lae in die atmosfeer; barometers; eksosfeer; ionosfeer; mesosfeer; troposfeer; stratosfeer

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Prakties Bou 'n Vulkaan

bou vulkaan; koeksoda; opwasmiddel; rooi voedsel kleursel; asyn; struktuur; karton boks; vulkaan se raam; omhulsel; papiermaché; gips; sout klei resep; vulkaniese uitbarsting

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Struktuur van die Aarde

struktuur van die aarde; gas en vloeistof; tektoniese plate; drywende kontinente;  alfred wegner; pangaea; landmassa; fossiel; kontinente; legkaart

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Topografiese Vlaktes

ontstaan van vlaktes; vlakhellende; gebiede; rynrivier; europa; vrugbaar; grond; landerye; riviere vlaktes breed; berg tot vlakte; weggeërodeer; bergspitse; hexrivierberge; tandagtige bergspitse; landskap

Voorskou Naam Beskrywing

Omgewingstudies

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Aardedag

aardedag; grondbesoedeling; huisvullis; waterbesoedeling; omgewings risiko’s; lugbesoedeling; kweekhuiseffek; globale verwarming; klimaatsverandering; giftige gasse; volhoubare energiebronne; reënwoude; papier; plastiek; herwinning produkte

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Aardverwarming Kweekhuiseffek

aardverwarming: kweekhuiseffek; temperature met 2 °c;  styg; besoedelde gasse; atmosfeer; verwarm; suurstof; koolsuurgas

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Algemeen

biosfeer; reservaat; waterberg; kruger tot canyon; kaapse weskus; koggelberg; hidrosfeer; litosfeer; atmosfeer; biosfeer; reservaat;; kaapse weskus; savanne; woude; vetplant-karoo; sukkulent; klimaat; bosveld

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Besoedeling Impak op Omgewing

besoedeling impak op omgewing; tipes besoedeling; lugbesoedeling; waterbesoedeling; land besoedeling; radio-aktiewe besoedeling; klankbesoedeling; hitte-besoedeling; globale verwarming; kweekhuis; koolstofdioksied vrystelling; effek van besoedeling; chemikalieë; populasie groei; energiebronne; verlies aan habitat; eksploitasie; hibriedemotors; uitlaatgasse; aandrywingstelsel; elektriese motor; petrol en diesel; fossielbrandstowwe; bio-energie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Besparing van Natuurlike Hulpbronne

bespaar natuur se hulpbronne; water; waterbesoedeling; cholera; damme; drinkwater; besoedeling; bilharzia; osoon beskadiging; chemiese en olie besoedeling; lugbesoedeling; hersirkulering; elektrisiteit opwekking: besparing van diamante

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Bewaring van Seebronne

beperking van treil bote; onwettige vissery; visvang permitte; uitwissing; seekrewe; perlemoen; lynvisser gemeenskappe lei; walvisse

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Gebruike van Water as Hulpbron

lewende dinge bestaan uit wondervloeistof; invloed; water; weer en klimaat; gebruik water kook; verhitting; blus van vure; oplosmiddel; minerale; waterdamp molekules; liggaamshitte reguleer

 

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Gronderosie

gronderosie; grondstruktuur; dreinering; belugting en water; uitloging; oorstroming; afloop; weilande; kompaktering; plantmateriaal; verrotting; gronderosie deur wind en water; grondbesoedeling; oorbeweiding;  landbouchemikalieë; oormatige ploeg; ongepaste besproeiings tegnieke; grond biodiversiteit; grondstruktuur; organiese stelsel; oesreste; bemesting; grond koolstof; werf mis; stikstof deur peulplante

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Herwinning van Afvalmateriaal

herwinning van afvalmateriaal; glas, plastiek, papier en metaal; vullishope; onvernietigbaar; telefoongidse; gifstowwe wanneer reën; plastiek hergebruik; drankblikkies, tinfoelie-borde, tuinmeubels, geute; metale

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Klankbesoedeling

klankbesoedeling; ongewenste klank; huis; werksomgewing; effek op uitspraak; kommunikasie; slaap; ontspanning; gehoorverlies; motorverkeer; treine; vliegtuie; geweerskote; konstruksie; militêre klanke;  industrie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Loodvrye Petrol

loodvrye petrol; petrol wat vry is van tetra-etiel lood; loodvergiftiging; uitlaatgasse; stedelike gebiede; lugbesoedeling; uitlaatgasse; totale verbod op lood in petrol

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Oorsake van Grondskade

grondskade; monokultuur; natuurlike plantegroei; uitgekap; landerye grote; weggespoel; kunsmatige bemesting; grondkrummels; minerale soute; plaagdoders; chemikalieë ; grond ruskans; minerale sout; teruggesit; kunsmis; dennenaalde; afvalmateriaal; kalsium, ; magnesium; fosfor, swawel, kalsium, magnesium yster; fosfor, kalsium; kalium, kalsium; fosfor, kalium, yster; insekte; swamme; peste dood; eierdoppe; dieremis; blare; houtas; minerale; koolstof; voeding siklus

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Oseane en Visse as Hulpbron

natuurlike hulpbronne; oseane en visse; korale; seediere; walvisse; dolfyne; haaie; troeteldierkos; visolie; bemestingstowwe; diamante; olie; steenkool; sardyne; makriel; marsbanker; ansjovis; stokvis; snoek;  galjoen; tongvis; saldanha; woodstock; lambertsbaai; kreef; mossels; krap; oesters; perlemoen

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Osoonlaag

osoonlaag; onstabiele vorm van suurstof; molekule drie suurstof-atome; cfc-vry sproeikannetjies; 15 tot 50 km bokant die aarde oppervlak; skadelike ultravioletstrale son absorbeer; chemikalieë vernietig; uv-strale; osoon sonstrale suurstof gevorm

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Plastiek in die Boubedryf

verban plastiek in argitektuur; polimeseringproses; mensgemaakte plastiek; proxylin 1862; 1909 sintetiese plastiek bakeliet; 1930 petroleum gebaseerde plastiek; gesintetiseerde koolstof; termoplastiek; poliëtileen; poliamied nylon; polistireen; poliviniel chloried; acrylonitrile; polikarbonaat; polipropileen; fenol-formaldehied; epoksi’s; poliëster; melamien; formaldehied; poli-uretaan; gechloorineerde toksienes in liggame; pvc

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Suurreën

suurreën; swaweldioksied; steenkool by kragstasies verbrand; swawelsuur; respirasie asemhalings probleme; dood; organismes; ekostelsels versteur; standbeelde; bakstene; geboue; weggevreet; kragstasies; steenkool verbrand

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Ultraviolet Bestraling

ultraviolet-bestraling; son se energie; uv-strale; velkanker veroorsaak; gemoedstoestand verbeter; strale; vitamien d; gesonde bene; spiere; immuunstelsel; atmosfeer geabsorbeer

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Verskillende Tipes Besoedeling

tipes besoedeling; lugbesoedeling steenkool verbrand; vakansiegangers ; grondbesoedeling; storting van vullis; rommel; waterbesoedeling; cholera; ; diarree; oogsiektes; mv treasure kaapstad gestrand; pikkewynbevolking;

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Volhoubare Ontwikkeling

volhoubare ontwikkeling; omgewing; beskerm; ekonomiese; ontwikkeling; balans tussen omgewing; menslike aktiwiteite; bewaringsorganisasies; ekosisteme; omgewings ewewig en -bewaring

Voorskou Naam Beskrywing

Waterliggame

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Damme in Suid-Afrika

damme in suid-afrika; gariep; van der kloof; sterkfontein; vaaldam; pongolapoort; bloemhof; theewaterskloof; heyshope; brandvlei; woodstock; grootdraai; loskop; goedertrouw; albert ; falls-dam; spioenkop

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Egipte se Nylrivier

langste rivier; nyl; bahr el nil; el-dzjebel; wit nyl; sobat; bahr-el-ghazal; blou nyl; al bhar al azraq; tanameer; ethiopiese hooglande; kartoem; atbara; egiptenare; grieke ; romeine; nyl goddelike figuur; aur; kem; odysseus; aiguptos; an-nil; soedan; kemi; kagera-rivier oorsprong  nyl; john hanning speke

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Ondergrondse Water

atmosferiese neerslag; ondergrondse water; hoofbron; hidroloë; porositeit; deurlaatbaarheid; akwifer gevorm; graniet; sandsteen; kalksteen met nate; aardkors; grondmantel; artesiese bronne; spuitwater; artois; frankryk; klein-karoo; auob; ondergrondse grotte en riviere; fonteine; ritmiese fontein

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Oranje Rivier

oranje rivier; sytak vaalrivier; lesotho; ontspring drakensbergreeks; atlantiese oseaan; grootrivier; nederlandse prins willem van oranje; benedeloop gariep; khoi-stamme; oranjerivier; khoisan-volkere; jacobus coetsee 1760 eerste wit man rivier oorgesteek; gariepdam; vanderkloofdam; oranje-visriviertonnel, vis-sondagsrivierkanaalprojek; welbedacht; bloemfonteinprojek; vaalrivierskemas; drakensberprojek; palmietrivierskema

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Oseanië

oseanië; suid-westelike stille oseaan; eilande; australië; nieu-guinee; paloea mariane hawaii; nieu-seeland; ondersee berge; vulkaniese oorsprong; koraaleilande; melanesië; soomriwwe; walriwwe; koraalriwwe; atolle; 1492 christophorus columbus; mikronesië; polinesië

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Riviere en Mere Algemeen

riviere en mere; varswater-; kaspiese see; grootste meer ter wêreld; grootste varswater meer in die wêreld; russiese baikalmeer die grootste varswater

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Riviere se Rol op die Mens

europa noord-amerika rol lewensbelangrike rol; standhoudende riviere; gewoonlik; oorsprong; berge; damwalle; kanale; besproeiing; gefiltreer; gesuiwer; riviere so besoedel; beskawing; metron; geboorte van die meetkunde

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Watersiklus

watersiklus; waterkringloop; ononderbroke kringloop; atmosfeer; aarde; atmosfeer; kondensasie; presipitasie; transpirasie; verdamping; waterdamp; molekules kondenseer; sypel; son skyn oppervlaktes see damme mere

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Suid-Afrikaners

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Anton Rupert

anton rupert; entrepreneur; graad in chemie: 500 rykste mense; besigheidsmanne; rembrandt groep; firstrand; absa; unilever; nampak; total sa; rainbow chicken; medi-clinic; e-tv; vodacom; stellenbosch farmers' winery; sfw; distillers corporation; rothmans; dunhill; peace parks foundation

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Cecil John Rhodes

cecil john rhodes; gebore op 5 julie 1853 in bishops stort ford, engeland; barney barnato; herbert; natal; de beers consolidated mines in 1888; diamante ontdek; kimberley; diamantmyne; oxford universiteit; politieke leier; kaapse volksraad; britse kolonialisme; afrikaner republiek van transvaal binnegeval; dr. starr jameson; noord en suid rhodesië; koninklike oktrooi; rhodes die british south africa company; begrawe matobo nasionale park in zimbabwe; cecil rhodes:  man and empire maker

 

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Christiaan Rudolf de Wet

genl. christiaan rudolf de wet; kommandant; tweede vryheidsoorlog; laingsnek; amajuba; oranje-vrystaat; volksraadslid van lydenburg; volksraadslid vir boven-modderrivier; eerste vryheidsoorlog; nicholsonsnek; veggeneraal bevorder; johannesburgse fort; bloemfontein; guerrillastryd begin; sannaspos; rooiwalstasie; krygsmansvernuf; vrystaatse; transvalers; president steyn; ovs; verdrag van vereeniging onderteken; klipfontein; generaal p cronje paardeberg

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Hendrik F Verwoerd

hendrik frensch verwoerd; amsterdam nederland gebore; professor in sosiologie en maatskaplike; brandfort; vrystaat; universiteit van stellenbosch; studenteraadsvoorsitter; betsie schoombee; hamburg; hoofredakteur koerant die transvaler; minister van naturelle-sake; malan se kabinet; 1958 word hy sesde premier van die unie van suid-afrika; argitek van afsonderlike ontwikkeling; vierde eerste minister van suid-afrika; adv. strijdom; uniewording; republiek van suid-afrika; david b. pratt; dimitri tsafendas; parlementsgebou; sluipmoordpoging op 6 september 1966

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Marais Viljoen

marais viljoen; agste president suid-afrika se ampstermyn; maitland-poskantoor;; leier nasionale party; hoërskool jan van riebeeck in kaapstad; volksraadslid vir alberton; minister van arbeid en kleurlingsake; waargeneem as staatspresident; minister van arbeid en pos- en telekommunikasiewese; p.w. botha; president thabo mbeki; adjunk president phumzile mlambo-ngcuka

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Natalie du Toit

natalie du toit; statebondspele; goue medaljes; rekord vir die 50m en 100m vryslag; natalie wen by die olimpiese spele in beijing, september 2008;

 

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Nelson Mandela

nelson mandela rolihlahla dalibhunga gebore in umtata transkei; pa was gadla henry mphakanyiswa; ma was noseken; fort hare kollege; oliver tambo; walter sisulu; regte studeer; universiteit van die witwatersrand; evelyn mase; defiance campaign; nkosikazi nomzamo madikizela; winnie mandela; anc; sharpeville; umkhonto we sizwe; spear of the nation); robbeneiland; f. w. de klerk; nobelprys vir vrede; eerste swart president; graca machel; samora machel; president van mosambiek; sterf 5 desember 2013 houghton estate, johannesburg

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Paul Kruger

stephanus johannes paulus kruger; voortrekkers; boerestaat; suid-afrikaanse republiek; hendrik potgieter ; bulhoek; colesberg; sarel cilliers; vegkop; silkaats; bloukrans en weenen; sarel cilliers; vegkop; silkaats; bloukrans en weenen; gezina suzanna du plessis; kommandant-generaal; veldkornet; eerste vryheidsoorlog; ds. thomas francois burgers; staatspresident van die republiek; boere-republieke; transvaal; clarens switserland; marseille in frankryk; koningin wilhelmina

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Simon van der Stel

simon van der stel gebore mauritius; verenigde oos-indiese kompanjie; jacoba six; kommandeur na die kaap; de vrij zee; kompanjiestuin; stellenbosch; eikelaan; drakenstein; franschhoek; paarl; tygerberg; saldanhabaai; hottentots-holland; hugenote; verfraai die kaap; kasteel; tygerberg en piketberg; koperberge; here xvii; constantia; olof bergh

Voorskou Naam Beskrywing

Historiese Leiers

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Adolf Hitler

adolf hitler; duitsland; branau am in oostenryk; rykskanselier; duitse ryk; opperbevelhebber; duitse weermag; führer; ysterkruis; nasionaal-sosialistiese duitse arbeidersparty; nazi; mein kampf my stryd; wêrelddepressie 1930; nazi-ideologie; anti-intellektualisties; rasse-gedagte; totaliteitsbeginsel; rynland; alamein; geallieerde magte; eva braun; jode

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Alexander die Grote

alexander die grote; nege jare antieke wêreld verower; griekeland; indië; griekse kultuur helleens; filippus; koning van masedonië; athene en sparta; aristoteles; thebe; demosthenes; persiese ryk; darius iii; bucephalus; tirus; gasa; alexandrië; alexandrië; indiese koning porus; prinses, roxana, van baktrië; pandjab; hydaspes; zeus-ammon; arrianus; griekse historikus

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Algemeen

mediese wetenskap christiaan neethling barnard; hartoorplanting; veg vir menslike regte; emily hobhouse; filantroop; anglo-boereoorlog; kerk; aartsbiskop biskop desmund tutu; microsoft bill gates; politieke wetenskappe nelson mandela; umtata; transkei; entrepreneurskap; mark shuttleworth

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Franciscus van Assisi

franciscus van assisi; gregorius ix; heilige verklaar; protestante; christus mens sowel as god; god skepper; pous; monnike-orde; heilige land

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Frederik die Grote

frederik die grote van pruise; pruisiese ‘soldatekoning’ frederik wilhelm; koningskap berus nie op die goddelike reg nie, maar op vertroue; verowering van silesië; maria theresa; regeerder oostenryk; franse denker voltaire; sewejarige oorlog; kaunitz; oostenryk; regskode duitse ryk; bismarck; duitse kode van 1794

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Karel V

karel v; klein lewenslank siek; koning van spanje napels sicilië sardinië milaan nederlande spaanse kolonies keiser van die duitse heilige romeinse ryk; karel van habsburg; vlaamse stad mechelen; opvoeding; boergondië in frankryk

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Karl Marx

karl marx; proletariaat; industriële revolusie; filosofie; 1818 gebore duitsland; hegel; internasionales; friedrich engels; twee bekendste werke kommunistiese manifes das kapital; gemeenskaplike besit van alles; kommunisme

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Lodewyk XIV

lodewyk xiv; eerbied moet aan konings bewys word; hulle mag doen wat hulle wil; sonkoning;beroemdste koning frankryk; adelstand; l’etat, c'est moi; ek is die staat; paleis van versailles; pruike gedra; parfuum; frankryk; edik van nantes; geloofsvryheid; hugenote; skouspel; hofetiket; vader van die opera giovanni lully

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Marie Antoinette

marie antoinette; maria antonia josefa johanna von habsburg-lothringen; 2 november 1755 – 16 oktober 1793; aartshertogin oostenryk; verdrag van aix-la-chapelle; marie antoinette; place de la republique; place de la concorde; parys; guillotine; dr. joseph ignace guillotin; halifax gibbet; djandoubi; doodstraf 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Martin Luther

martin luther; duitse dorpie stotternheim; help my, heilige anna! ek beloof ek sal 'n monnik word;  rooms-katolieke klooster; antichris; pous; kerkhervormer; augustynse kloosterorde; doktorsgraad aan die universiteit van wittenberg; die regverdige sal uit die geloof lewe; 31 oktober 1517 95 stellinge slotkerk kasteelkerk; wittenberg pous; ryksdag van worms; hier staan ek, ek kan nie anders nie. god help my; amen; protestantse

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Octavianus en Marcus Antonius

octavianus en marcus antonius; romeinse; julius caesar; rome; senaat; octavianus gaius julius caesar octavianus; marcus antonius; brutus; romeinse republiek; cleopatra; egiptenare; alexandrië; kommandeur agrippa

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Pieter die Grote

pieter die grote; barbaarse mens; rusland; tsaar alexius mikailowitsj; moskou;  sofia nederlander frans timmermann; eudoxia lopoekina; dronkste orde van dwase en spotters; oossee; swede; slag van narwa; sint petersburg; venster na die weste; leningrad

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Richard Leeuehart

richard leeuehart; kruistog; christene; klein-asië, palestina en jerusalem; turke; turkse sultan saladin; richard i van engeland; heilige land; frederik ii (barbarossa), keiser van die heilige romeinse ryk; filips ii van frankryk; kruisvaarder; ciprus; beleg van acre; jerusalem; duitse keiser hendrik vi; normandië; hertog van limoges

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Saladin

saladin; kruisvaarderleër; heilige stad; moslems; genl. allenby; christene jerusalem;  moslem; kruisvaarders; saladin koerdiese stamme; armenië; bagdad; kaliefs; noer-ed-din; saladin word sultan van egipte en sirië

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Tamerlan

shuja-ud-din timur, beter bekend as amir timur, timur (timoer in afrikaans) of tamerlane (tamerlan in afrikaans), tamerlan; samarkand; russiese provinsie turkestan; kesj vandag sjar-i-sjabs; timoer; timoer-i-leng wat timoer die manke; tamerlan titel heerser van anderkant die rivier; tamerlan of tamburlaine; djengis-khan; ryk van china tot in pole gestrek; tamerlan was 'n tartaar; goue horde besorg; tartare; moskou; toktamisj; massamoordenaar; geloof rasti rousti”, wat beteken mag is reg;

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Themistokles

atheners moet hul stad met houtmure verdedig; themistokles 525 v.c. gebore; orakel van delphi; apollo; atheense vlootmag; perse; griekeland binnegeval; marathon; sparta; salamis

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Toetankamen

toetankamen; mag u aanbid word, o god van die lewende antieke egiptenare gesê;  ra; die songod; farao groot huis paleis beteken; lyk gebalsem; dertig vorstehuise op die troon gesit; amenhotep iv; god amon; ikhnaton; prag van aton; thebe; achetaton; el-amarnah; horison van aton; naam van toet-anch-aton (beeld van aton is lewend) in toetankamen (beeld van amon is lewend) verander; vallei van die koning graftombe; lord carnarvon en howard

 

Voorskou Naam Beskrywing

Kunstenaars Musikante en Skrywers

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Anna Rose Bain

anna rose bain; klassieke realisme kunstenaar gebore in mauston, wi in 1985; hillsdale college; florence academy of art in italië; apples and pitcher; skaduwees tekstuur; party shoes; still life with wine and grapes; music of the spheres

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Filippo Brunelleschi

filippo brunelleschi; doopkerk in florence; talie; beeldhouer lorenzo ghiberti; goudsmid; argitekte; renaissance; santa maria del fiore; koepel katedraal van florence; cappella dei pazzi; vondeling-hospitaal; pitti-paleis; toskaanse; gotiek van die middeleeue

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Guiseppe Verdi

giuseppe verdi; italiaanse dorpie roncole in parma; komposisies; konservatorium van milaan; eerste opera, oberto, graaf van santa bonifacio;  een dag lank koning un giorno diregno; beroemdste opera komponis van alle tye; opera nebukadnesar (nabucco) in milaan; giuseppina strepponi;  verdi se beroemdste operas; falstaff; ernani ; macbeth; die slag van legnano; rigoletto; ii trovatore; la traviata; luisa miller; die siciliaanse vesper; simone ; boccanegra; ‘n maskerbal; die mag van die noodlot; don carlos; aïda; othello; nebukadnesar

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Hans Christian Andersen

hans christian andersen; 2 april 1805 in die deense stad odense gebore; grootste kultuurskatte van ons beskawing; die keiser se nuwe klere; die prinses op die ertjie; die nagtegaal; sedert die middel van die 19de eeu bekoor sprokies; die standvastige bliksoldaatjie; die sneeukoningin; duisend-en-een nagte; kopenhagen; siboni, die sangmeester; engelse skrywer charles dickens; roman, die improvisators; odense ereburgerskap

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Jacob Hendrik Pierneef

jacob hendrik pierneef 13 augustus 1886 in pretoria gebore; skilder en grafiese kunstenaar; frans oerder; anton van wouw en g smithard houtsneewerk ets; akademie vir beeldende kunste in rotterdam; kremetartbooml skildery van 'n groot dorp in die kaapprovinsie; w a van konynenburg; skilder bosveld bome; houtsneë en tekeninge gemaak; linosneë; olieverf; waterverf; kaseïen gewerk

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Leonardo da Vinci

leonardo da vinci 15 april 1452 – 2 mei 1519; italiaanse wetenskaplike, ingenieur, uitvinder, ontleedkundige, skilder, beeldhouer, argitek, musikus en skrywer; vitruviaanse man; mona lisa louvre parys frankryk; die laaste avondmaal santa maria della grazia in milaan; beste skilder van alle tye

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Michael Flatley

michael flatley; riverdance; all-world irish dancing champion; lord of the dance; 2.5 biljoen mense die vertoning gesien

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Michelangelo Deel 01

michelangelo; 1475-1564; florence;  italianers; renaissance beeldhouer, boumeester, skilder en digter; beroemde beeld van dawid; twintig maande dak van sistynse kapel vir die pous geskilder; bybelgeskiedenis; skepping van adam; die laaste oordeel; vittoria colonna; michelangelo grootste beeldhouer ooit geleef

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Michelangelo Deel 02

kunstenaar, beeldhouer, boumeester ingenieur en digter; michelangelo di lodovico buonarroti simoni was onder die mense bekend as il divino, “the divine one”; domenico ghirlandaio; vakleerling; humanist academy; medici familie; romeinse “wyn-god” bacchus as standbeeld; die pieta deur giorgio vasari as  “a miracle wrought from once a shapeless stone.”;grafkelder van pous julius ii; dawid beeld; sint bartholomeus; sistynse kapel; die laaste oordeel

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Miguel de Cervantes

miguel de cervantes saavedra skrywer van don quixote de la mancha; spaans-napolitaanse leër; turkse; middellandse seegebied; algerynse seerowers; algiers as slawe; getroud catherina de palacos salazar; herdersroman galatea; parodie quixote de la mancha;

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Niccolò Paganini

niccolò paganini 1782 – 1840; violis; komponis; fenomenaal!; genius; bonatuurlik; towenaar; ladies-man; kasino-eienaar; die eerste “rock star”; the celebration of the mass; eerste violis van die “cathedral orchestra; caprice’s gekomponeer; stradivarius

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Vincent van Gogh

vincent willem van gogh; zundert, holland; post-impressionisties; skilder; grootste werke; die aartappeleters; sonneblomme; sterrenag; die saaier; moeder, anna carbentus van gogh; goupil  & kie, ’n kunshandelaar in den haag ; vader ds. theodorus van gogh; anton mauve; clasina maria hoornik bekend as sien; die areleesster; camille pissaro; the red vineyards; van gogh museum

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Wolfgang Amadeus Mozart

wolfgang, amadeus mozart 27 januarie 1756 in salzburg, oostenryk gebore; klavesimbel; viool; simfonie; sistynse kapel in rome; constanze weber; 600 komposisies gekomponeer; opera le nozze di figaro; cosi fan tutte; die entführung aus dem serail

 

Voorskou Naam Beskrywing

Liefdadigheidswerkers

Ensiklopedie Bekende Mense Liefdadigheidswerkers Emily Hobhouse

emily hobhouse oktober 1899 cornwall engeland; brittanje; oorlog boere-republieke transvaal vrystaat;; lloyd george; noodlenigingsfonds; grootskeepse wreedheid; sir alfred milner hoë kommissaris van engeland in suid-afrika; konsentrasiekampe; engel van liefde; boek the brunt of the war; n. j. van der merwe; die smarte van die oorlog; tant alie of transvaal; alie badenhorst haar dagboek; vrouemonument in bloemfontein; president steyn

 

Ensiklopedie Bekende Mense Liefdadigheidswerkers Moeder Teresa

moeder teresa; agnes gonxha bojaxhiu, is op 27 augustus 1910 gebore in skopje, macedonia; die sendeling van liefdadigheid; dublin orde van susters van loreto; pous pius xii; calcutta; sendelinge van liefdadigheid; nobelprys vir vrede

 

Voorskou Naam Beskrywing

Geneeskundiges

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Albert Schweitzer

albert schweitzer; lambarene; oerwouddokter; 90 jaar oorlede; briljante teoloog, geneesheer musiekkenner; kaiserberg; elsas; straatsburg; thomaskerk; paryse sendinggenootskap; hospitaal in die oerwoud; 1952; boeke; beskryf; nobelprys vir vrede; hospitaal in die oerwoud, briewe uit lambarene; tussen water en oerwoud

 

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Christiaan Neethling Barnard

christiaan neethling barnard; koning van harte; hartoorplanting; louis washkansky; denise darvall; verwerping van sy nuwe hart nie; ongontsteking; groote schuur hospitaal; universiteit van kaapstad; sophia loren; barbara zoellner; glycel; switserland; sterf 2 september 2001; pompaksie; hartoorplanting; skenker; verwerpingsmeganisme

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Edward Jenner

edward jenner; siekte oorwin; pokke; gevreesde; europa; een-twaalfde; sterfgevalle; hottentotte; verwoesting; entstof; ontdekking; engelse; dokter; dr. john hunter; koeipokkies; geïmmuniseer; limf; inentingsvirus; inokulasie; lady mary wortly montagu; hottentotte; pokke-epidemie kaap

 

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Hippokrates

hippokrates eed; 2 000 professionele sosiale optrede van geneeshere beheer; antieke egiptenare voortgespruit; griekse skrywer soranus; hippokrates 460 v.c eiland kos egeïese see gebore; siektes natuurlike oorsake; geneeskrag van die natuur; chirurge; snykunde; alexandrië in egipte; mediese wetenskap; epilepsie; boek die heilige siekte

 

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Joseph Lister

joseph lister; vader van antiseptiese operasies; essex, engeland; upton; university college in londen; ba graad; mediese graad; regius professorskap; glasgow universiteit; chirurg by glasgow royal hospitaal; 50% geopereer ontsteking gesterf; teer op wonde gesmeer; louis pasteur; onhigiëniese toestande; karboliesesuur; kliniese chirurgie; order of merit; king’s college universiteit hospitaal

Voorskou Naam Beskrywing

Ontdekkingsreisigers

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Bartolomeus Dias

portugees; bartolomeu dias; verre ooste; rooi see ; persiese golf; iberiese skiereiland; portugese christene; weskus van afrika; ceuta; straat van gibraltar; diogo cao; angra pequena; lüderitzbucht; mosselbaai; groot-visrivier; kwaaihoek; klipkruis; padrão; kaap die goeie hoop; kaap cabo de boa esperanza; cabo tormentoso; stormkaap

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Christopher Columbus

christophorus columbus; la rabida; ysland; renaissance; marco polo; china; monnike; atlantiese oseaan; johan ii van portugal; edelman in sevilla; koning ferdinand van spanje; palos; kanariese eilande; nina; santa maria; pinta; verre ooste; ferdinand en isabella; san salvador; heilige verlosser; kuba; haïti; rooihuide; trinidad; jamaika; orinoco-rivier; suid-amerikaanse

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers David Livingstone

david livingstone; christendom; sendeling; donker vasteland; slawehandel rou wond van die wêreld; suid-afrika; skotland; blantyre; victoriawaterval; noord-kaap; kuruman; betsjoeanas; robert moffat; zambezi; londense sendinggenootskap; njassameer; shire-hooglande; malawimeer; zanzibar; oorsprong van die nyl; mweru; kongorivier; bangweolomeer; chitambo; henry stanley; dr. livingstone, neem ek aan

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Ferdinand Magellaan

ferdinand magellaan; man wat die eerste om die wêreld gevaar het; francisco d'almeida; molukke; spesery-eilande; pernambuco; suid-amerikaanse kus; st. julianus oorwinter; patagoniërs; die mense met die groot voete; stille oseaan; stille oseaan; filippynse eilande; cebu; spanjaard juan sebastian de elcano

 

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Fridtjof Nansen

fridtjof nansen; noorse noordpool-reisiger; fram; spesiale skip; voorwaarts; christiania oslo; noorse geografiese vereniging; poolsirkel; ajaks; fram over polhavet; voorwaarts oor die poolsee; jackson-harmsworth-ekspedisie; eskimoliv eskimo-lewe;

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Jan van Riebeeck

jan van riebeeck 21 april 1619 in culemborg, nederland gebore; elizabeth govertsdochter van goesbeeck; v.o.i.c.; verenigde oos-indiese kompanjie; het hof van holland; zutphen ; batavia; anthonie van diemen; maria de la queillerie; verversingstasie; de drommedaris; 6de april 1652; liesbeeckrivier; kaap; here sewentien; volksplanter; maria scipio

 

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Marco Polo

marco polo; venesië; handelstad; middellandse see; niccolo polo; matteo; swart see; krim; koeblai khan; peking sjina; heilige graf in jerusalem; il milione; china; tartaarse drag

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Neil Armstrong

neil armstrong 5augustus 1930 tot 25 august, 2012, ouderdom 82; inligtings tegnologie; eerste maanlanding; amerikaanse ruimteman; maanwandelaar; bevelvoerder apollo 11-ruimtesending; michael collins; edwin (”buzz”) aldrin; that's one small step for (a) man, one giant leap for mankind;

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Roald Amundsen

roald amundsen; sapsborg in denemarke gebore; suidpool eerste ekspedisie; noordwestelike deurgang; belgica; offisier; suid-amerika; suid-shetland-eilande; noordelike yssee; atlantiese en die stille oseaan; gjöa deur die bering-seestraat gevaar; ys-woestyn van antarktika; britse poolreisiger kaptein robert scott; suidpool; 14 desember 1911 suidpool bereik;

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Robert Falcon Scott

robert falcon scott; dagboek; suidpool; ontbering oorweldig; antarktika; britse nasionale antarktiese ekspedisie; discovery skip; basis mcmurdo sound; ross-see; dr. edward wilson; ernest shackleton; ysplato; victoria-land; robbeskip terra nova

 

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Robert Peary

robert peary; ontdekkingsreisiger; 6 april 1909 noordpool; kaap sheridan winterkamp; kaap columbia; grant-land; noordpool bereik 6 april 1909; groenland;

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Vasco da Gama

vasco da gama; ontdek die seeweg na indië; emanuel i; portugese edelman; lissabon; sao gabriel; kaap-verdiese eilande; bartholomeus dias; deur strandlopers gewond; da gama; kaapse skiereiland; veewagtersbaai; mosselbaai; baai van são bras; terra do natal; st. helenabaai; agulhas-stroom; limpopo; arabiese nedersetters; kilimani rivier; mosambiek; mombasa; kalikoet; weskus van indië; prins hendrik die seevaarder;

Voorskou Naam Beskrywing

Uitvinders

Ensiklopedie Bekende Mense Uitvinders Alexander Graham Bell

alexander graham bell edinburg skotland gebore; amerikaanse burger; professor in stem-fisiologie; harmoniese telegraaf; boston universiteit; thomas watson; klanke is elektries oorgesein; telefoon; magnetiese veld; elektriese trilling; kom asseblief hier, ek het jou nodig!

Ensiklopedie Bekende Mense Uitvinders James Watt

james watt skotse ingenieur; vernoem eenheid drywing gemeet; stoomenjin uitgevind; masjinerie wêreld geïndustrialiseer; ystererts; myn; steenkool; stoomkrag; industriële revolusie

 

Ensiklopedie Bekende Mense Uitvinders Thomas Edison

thomas alva edison milan ohio gebore; dubbele en viervoudige telegraafstelsels; verbeterde aandele-tikker; nuus van die aandelebeurs; telegraafapparaat; patentregte; ingenieurslaboratorium; menlo park; new jersey; elektriese pen; mimeograaf; remington-tikmasjien; grammofoon; fonograaf; elektriese gloeilamp; 1 200 patente; radiobuis; radio; rolprentkamera; edison-battery; (nikkel-yster-akkumulator; gloeidraad van katoenvesel; genialiteit is een persent inspirasie en nege-en-negentig persent perspirasie

 

Ensiklopedie Bekende Mense Uitvinders Wright Broers

wilbur en orville wright; kitty hawke; noord-carolina; bemande krag vlug; vliegtuig flyer i; 852 voet; 59 sekondes; da vinci; otto lilienthal; drie-as beheerstelsel; vliegtuigontwerp; vlerk;  windtonnel; binnebrandenjin; eksperimente; vliegtuigfabriek; dayton

 

 

Voorskou Naam Beskrywing

Wetenskaplikes en Wiskundiges

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Albert Einstein

albert einstein switserland gebore; professor zürich; nobel-prys; algemene teorie van relatiwiteit; praagse universiteit; amerika se atoomnavorsing; goebbels; roosevelt; atoombom; hirosjima; princeton oorlede; copernicus; teorie van newton stof eter; michelson-morley-proefneming; wiskunde; leerstuk relatiwiteitsteorie

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Archimedes

archimedes; 287 v.c. in sirakuse op sicilië gebore; vader pheidias; eratosthenes van cirene; wiskunde  fisika  meganika sterrekunde; eureka; ek het gevind; koning hieron; noli turbare circulos meos; moet asseblief nie my sirkels beskadig nie; van die twee vaste liggame aandui; verhouding tussen die volumes

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Blaise Pascal

blaise pascal clermont-ferrand; ontdekker van die sakrekenaar; genoem; optelmasjien; pascaline; rekenaar; kon tot agt syfer getalle optel en aftrek

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Erwin Schrödinger

erwin rudolf josef alexander schrödinge; engels en duits praat; oosterse geloof vedanta; weense teoretiese fisikus; nobel prys in fisika 1933; kanselier van die universiteit van graz; what is life; james watson

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Fibonacci

fibonacci; leonardo pisano; leonardo bonacci; leonardo fibonacci gebore pisa, italië 1170; wiskundige; hindoe-arabiese syferstelsel; algebra; sakeberekenings; landmeting; getalleteorie; hoof-rekeninge; liber abbaci; practica geometriae; liber quadratorum; brief aan die filosoof theodorus; fibonacci-reeks

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Galileo Galilei

galileo galilei; hoogleraar; universiteit van pisa; italië; wet isochronisme van pendules; hidrostatiese weegskaal; skewe toring van pisa eksperimente; republiek van venesië; wiskunde; universiteit van padua; ptolemaios; poolse copernicus; teleskope; melkweg; sidereus nuncius boodskapper van die sterre; dialoog oor die twee groot sisteme van die wêred; kettery; inkwisisie

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Gottfried Leibniz

gottfried leibniz; wiskundige; gebore duitsland leipzig 1646; optel, maal, deel asook die vierkantswortels kon uitwerk; leibniz-wiel; masjien vervaardig alsas-lotharinge charles xavier thomas de colmar;

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Isaac Newton

isaac newton; sonnestelsel; grootste wetenskaplike van alle tye; sterrekunde; wiskunde; fisika; trinity kollege in cambridge; natuurverskynsels; val van 'n appel op die grond; wet van aantrekking; aantrekkingskrag van voorwerpe; professor; fellow of the royal society; sonlig opgebreek; kleure van die reënboog; glasprisma; edmund halley; grondbeginsels van die natuur; principia

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges James Chadwick

james chadwick gebore op 20 oktober 1981 in manchester; atoombom; cavendish laboratory, cambridge; ontdek die neutron; ernst rutherford; franklin medalje; copley medalje; franklin instituut; nobel prys vir fisika; fellow of the royal society

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges John Dalton

john dalton; daltonisme; engelse chemikus, meteoroloog en fisikus; law of partial pressures; wet van vele proporsies; atomiese teorie; relatiewe atomiese gewig; chemise proses; partikels; atome; chemiese bindings; elemente

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Joseph John Thomson

joseph john thomson; nobel prys vir fisika; elektron; negatiewe lading; ontdekking atoom ‘n elektron ’n isotoop bevat; trinity college; royal society

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Louis Pasteur

louis pasteur; 27 desember 1822; gebore dôle, oos-frankryk; robert koch; école normale superieure; franse skeikundige antoine balard; parawynsteensuur; akademie vir gesondheid; mikrobe; basil; miltsiekte by vee; hondsdolheid; hidrofobie; entstof; tuberkulose; pokke; cholera; hoendercholera; witseerkeel; bloedvergifting; joseph meister

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Niels Bohr

niels henrik david bohr; fisikus; manhattan projek; kopenhagen interpretasie; komplimente; bohr model; somerveld-bohr-teorie; bks teorie; bohr-einstein besprekings; atoom; elektrone vaar in diskrete orbitale rondom die atoom se nukleus;

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Pierre en Marie Curie

marie skodowska; warschau; sorbonne-universiteit; pierre curie; uraan; pikblende; polonium; radiumchloried; nobelprys; radioaktiwiteit; x strale

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Ptolemaios

ptolemaios; claudius ptolemaeus; wetenskaplikes antieke wêreld; waarde van π pie; 3.14159; episikliese beweging;  planete; almagest; handleiding tot die aardrykskunde; sterrekundige

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Robert Koch

robert koch bakterioloog; suid-afrikaanse boere; beeste runderpes-kiem; teenmiddel; universiteit van göttingen; miltvuur; bakterieë; tuberkulose; tering; teringkieme; asiatiese cholera; malaria; slaapsiekte; tifus; nobelprys in die medisyne

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Werner Heisenberg

werner heisenberg; gebore münchen; fisika; bohr-rutherford; atomiese fisika; matrix mechanics; orbitale enegie;

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Wolfgang Ernst Pauli

wolfgang ernst pauli gebore wenen; teoretiese fisiese professors; heisenberg’s matrix; observasie spektrum helium atoom; planck medalje; spin statistiek teorie

 

 

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Algemeen

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Bakterieë

bakterieë; mikro-organismes;  selvorms; staafvormig; basille; trekker spirille; bakterion; protoplasma; flagella; sweephare; endospoor; spoorvorming; parasities; patogeniese bakterieë; simbiose mens; stikstofkringloop; azotobakters; lensmaker antonie van leeuwenhoek; louis pasteur; kiemvry; pasteurisasie; justus von liebig; hermann hellriegel; robert koch; bakterieë siektes veroorsaak; bakteriologiese; karl eberth; ingewandskoors; alexander fleming

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Diffusie en Osmose

diffusie; hoë konsentrasie na lae konsentrasie; osmose molekules na hoë water potensiaal na lae water potensiaal wp; selmembrane; nukleo; selektief deurlaatbare

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Eensellige Organismes

eensellige organismes; protiste; mikroskopies klein; protosoa; alge; asemhalingstelsel; membraan; een string dns; genetiese instruksies; protis trichonympha; didinium; amebe; flagellum; sweephaar

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Eksperiment Voedselproduksie

voedselproduksie; rol van gis; croissants; bakproses; mikrobiologie; bakterie; fungi; virusse; alge; protosoë; croissants oorspronklik oostenryk; eensellige spoor; louis pasteur; fermentasie; swam

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Fossiele

fossiele; bodem; see; mere; vleilande; paleontoloog; fossileer; indrukke; gietvorme; spore; radio aktiewe elemente; absolute datering; kalium-argon metode; koolstof datering; sediment; relatiewe datering

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Fungi

fungi; skimmel; tallusplante; heterotropies; swamme; miselium; sampioene; paddastoele; hifes; massa drade; destroying angel; death cap; mycorrhizal verenigings; ekologiese rol; fungi; swamme; ekosisteem; bakterioloog; skimmel; alexander fleming; antibiotikum penisillien; pencillium notatum;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Kloning

kloning; kopieë van selle; somatiese sel; epidermale selle; aseksueel voortplant; nukleus; genetiese materiaal; mitose; somatiese-sel-kernoordrag snct; reproduktiewe kloning; terapeutiese kloning; stamselle; dna kloning; duitser dolly skaap gekloon; koei futhi; griekse woord klon; kernoordrag; embriosplyting; etiese waardes mense te kloon; morele waardes

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Mitose

mitose; voortplanting van eensellige organismes; seldelingsproses; dna replikasie; metabolies aktief; selorganelle; chromosome; interfase; profase; sentriole; nukleolusse; kernmembraan; sitoplasma; nukleoplasma; protoplasmiese; metafase; telofase; anafase

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Selle en Weefsels

selle weefsels; bloedselle; epiteelselle; beenselle; kolomeoiteel; bekerselle; kardiale spiersel; skeletspierselle; neuron; gladdespeirselle;  lewende organismes; gas ruiling; respirasie; voortplanting; chromoplaste; golgi-apparaat; ribosome; lisosome; mitochondrion; leukoplast; chloroplast; vakuool

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Voedingstof Siklusse

voedingstof siklusse; fotosintese; respirasie; biologiese afbreek; begrawing; stikstofsiklus; fotolise; suurstof siklus; nitrifikasie; ammonifikasie; assimilasie; denitrifikasie; koolstof siklus; respirasie; verbranding; sellulose; fotosintese; water siklus; waterkringloop; infiltrasie; transpirasie; kondensasie; presipitasie; verdamping

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Voedselkettings

voedselkettings; volgorde lewende dinge; ekosisteem; balans in die natuur; produsent; herbivoor; primêre verbruiker; sekondêre verbruiker; karnivoor; ontbinders; omnivoor; tersiêre verbruiker; voedsel web

Voorskou Naam Beskrywing

Mens

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Asemhaling

asemhaling; respirasie; inasem; steriel; gesteriliseer; traanbuise; neus; suiweringsmeganisme; diafragma; longe; suurstof; asemgrootte; koolsuurgas; koolstofmonoksied

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Beenbreuke en Ontwrigtings

beenbreuke; ontwrigtings; menslike skelet; beenstof; weefsel; periosteum; osteoblaste; beenvormende selle; kalsiumfosfaat; kalsiumkarbonaat ; kalsium; fraktuur; eenvoudige; gekompliseerde ; pyn; simptome; verplasing; röntgen-apparaat; x-strale; callus; osteoblaste geabsorbeer; reduksie; misvormend; gewrigte

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Bloedgroepe

bloedgroepe; verklompte rooibloedselle; karl landsteiner; agglutinasie; plasma; teenliggaampies; monosiet; eosinofiel; leukosiet; limfosiet; bloedplaatjies; neutrofiel; basofiel; antigeen; bloedoortapping

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Brein

brein; beheersentrum; rugmurg; serebrum; sylvius; rolando; girus; sulkus; pons varolii; serebellum; medulla oblongata; sensasies; gedagtes; gevoelens; senuselle; limbiese stelsel; amandelkerne; hippokampus; basala ganglia; kleinharsings; breinstam

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Hart

hart; bloed; orgaan; liggaam pomp; spierwand; tussenskot; aorta; hoof-slagaar; vena cava superior; pulmonêre arterie; atrium; trikus pidale klep; longare bikuspidale klep; ventrikel

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Lewer

lewer; blindederm; mangeloperasie; grootste klier; liggaam; galblaas; pankreas; galbuise; duodenale papii; duodendum; aksessoriese pankreasbuis; sistiese buis; galbuis; poligone; lewerlappies; diafragma; buikholte; bloedsomloop; glukogeen; retikulo – endoteelstelsel; ureum; plasmaproteïene; albumien, globulien; fibrinogeen; fibrien;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Milt

milt; bloed ; bloedsomloop; rooi wit bloedliggaampies; hemoglobien; witbloedselle; lifosiete; gelobuleerd; purperkleur; diafragma; peritoneum; murg; pulpa; malphigi; follikels; limfweefsel; beenmurgselle; megaloblaste; miltslagaar; hilum; bloedontbindende; orgaan; hemopoiëtiese; bloedvormende; hemolitiese

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Oog en Gesigsgebreke

oog; orgaan brein; retina; gesigsenuwee; gesigsgebreke; pupil; kornea; lens; suspensoriese ligament; glasvog; optiese senuwee; bloedvate; blindvlek; geelvlek; fovea centralis; choroïed; sklera; siliaarspier; straalbreking; gesigsvermoë; horingvlies; bysiendheid; emmetropie; lens; bikonkawe; dubbelhol; kontaklense; vêrsiendheid; konvekse; astigmatisme; brillense; laser oogchirurgie;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Oor

oor; oorskulp; uitwendige oor; oorskulp; gehoorgang; benige labirint; middeloor; inwendige oor; slakhuis of cochlea; opvangselle; trommelvlies; hamer; aambeeld; stiebeuel; koglea; utrikulus; perilimf; endolimf; pinna; buis van eustachius; binneoor; klankgolwe

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Pankreas

pankreas; alvleisklier; peritoneum; agter; retroperitoneaal; buikholte; caput kop; corpus liggaam; cauda stert; eksokrien; spysverteringsensieme; tripsien; amilase; lipase; peptidase; duodenum; wirsungi; ductus pancreaticus; endokrien; somatostatien; glukagon; galbuis; sistiese buis; galblaas; vena cava; lewer; aorta; buikslagaar

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Skelet

menslike skelet; skedel; skouer- en heupgordels; ruggraat en ribbe; boonste en onderste lede-mate; skedel; kranium; sternum; klavikel; skapula; humerus; rugwerwel; asetabulum; karpale; falanges; femur; patella; fibula; tibia; tarsale metafarsale; ileum; sarkrum; koksiks; iskium; orbitaal; mandibel; wangbeen; radius; klavikulêr kerf; ribbes; epifise; dialise; endosteum; beenmurg; kraakbeen;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Spiere

spiere; spierweefsel; dwarsgestreepte spiere; gladde spiere; hartspier; bicep; tricep; tendon; sening; melksuur; simpatiese senustelsel; sametrekkings;  senuwees

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Spysverteringskanaal

menslike spysverteringskanaal; oesofagus; dunderm; dikderm; mag; kolon; rektum; appendiks; lewer; galblaas; duodenum; sekum; pankreas; ileum; anus; tong; chemiese vertering; organe; mond; tande; speekselkliere; meganies vertering; slukderm;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Tande

tande; melktande; snytand; oogtand; kiestand; maksilla; mandibel; kroon; nek wortel; emalje; dentien; tandvleis; senuwees; tandbeen; bloedvate; tandbederf; fluoried; tandabses 

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Torso

torso; romp; bolyf; bors; maag; ribbekas; pelvis; abdomen; hooforgane;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Vel

vel nuut bly; liggaam; liggaamsvloeistowwe; verlies; beskermende laag; buitenste laag; weggeslyt; vervang; merkel liggaampie; haarwortel; pleksus; meissner liggaampie; pacini; ruffini; dermis; epidermis

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Voortplanting

menslike voortplanting; spermselle; gamete; ova; eierselle; manlike geslagsorgane; testis; ejakulasie; spermbuise; skrotum; akrosoom; sentriool; mitochondria; penis; geboorte kanaal; ovaria; uterus; baarmoeder; vagina; fallopiese buise; menstruele siklus; ovarium; sanitêre doekies; menstruasie; tampons; endometrium; bevrugting; swangerskap; sigoot; plasenta; embrio; fetus; serviks; naelstring

Voorskou Naam Beskrywing

Weer Klimaat en Seisoene

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Moesonklimaat

moesonklimaat; ewenaar; geen jaargetye; warm droë seisoen; reënseisoenstreke; warm nat seisoen; termiese drukstelsels; hoogdrukstelsel; atmosfeer; laagdrukstelsel; wind oor die himalaja-bergreeks waai; adiabatiese verhitting; tifone

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Sahara Woestyn

sahara; onherbergsaamste; onafhanklikheid van frankryk; petroleum-neerslae; ontginningskoste; klimaat; grondoppervlak 77 °c; dadelpalms; akasiabome; doringagtige tamarisk; kamele; nomade; hammada; woestyndiere; negers eerste inwoners; arabiere; moslem geloof; tebboes; toearegs; more

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Seisoene

seisoene; lente; somer; winter; herfs; sonstilstand “solstice” ewenaar; poolster; suidelike halfrond; noordelike; seisoene aarde pad om son; lang kort dae

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Son as Primêre Energie Bron

son as primêre energie bron; vitamien d; reptiele koudbloedige; bome blare absorbeer sonenergie; fotosintese; sonpanele; fossielbrandstowwe; herlaaibare battery; siklone koue warm lugdruk; steenkool; prehistoriese oerwoude; ru-olie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Weer vs Klimaat

verskil tussen weer klimaat; atmosfeer; toestand; gemiddeld weerstoestande; kortstondige; klimaat; wind; reënval; temperatuur; breedte graad ligging; aardoppervlakte; kreefskeerkring; steenbokskeerkring; somertemperatuur; reënmeter; psigometer; barometer; windkous; anemometer; termometer

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Weerburo

weerburo; bolepi huis erasmusrand pretoria; waarskuwings; weerstoestande; klimaatsveranderings; voorspel; waarsku; natuurrampe; radar voorstellings; weerkaart; satelliet voorstellings

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Winde en die Weer

winde en die weer; oostelike poolwind; perdebreedtes; passaatwinde; doldrums; stiltegordel; laagdrukgordel; vernaamste windstelsels; heersende westewinde; laagdruk-lugmassas; moesonwinde; siklone; antisiklone; hoogdrukstelsels; werwelstorms; donderstorms; cumulonimbus; orkane; draaiende lugmassas; tornado's

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Woestyn

woestyn; plantegroei; karig; sahara; baie warm; sandduine; oases; fontein; palmbome; struikplantegroei

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Wolke

wolke; waterdamp; neerslag; sneeuvlokkies; stratus; nimbostratus; cumulus; stratocumulus; cumulonimbus; altostratus; cirrostratus; altocumulus; cirrus; cirrocumulus

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Ysberge

ysberge; antartika; ekonomiese belang; cunard-lynskip; titanic; antarktiese; arktiese; oseane; groenland; gletser; jökel-fjord; noorweë;  chili; terra del fuego; alaska; wes-ysland; davis-straat; labrador-stroom; newfoundland; grand banks; suid-atlantiese oseaan; argentinië la platarivier

Voorskou Naam Beskrywing
Ensiklopedie Boerdery Beesplaas

beesplaas; afrikaner; hereford; drakensberger; vleisbeeste; mieliestronke; kuilvoer; hooi miedens; bek-en-klouseer; siektes; sponssiekte; hartwater; knoppiesvelsiekte; braaivleis; kookvleis; biltong; lym; huide; skoene; tasse; rieme; swepe; tapyte; beenmeel; wors

Ensiklopedie Boerdery Melkplaas

melkplaas; melkbeeste; frieskoeie; jersey; melkrasse; ayrshire; guernsey; higiënies; melkmasjiene; stalle; koeltenks; melkery; jogurt; room; kaas; roomys; melk

Ensiklopedie Boerdery Mielie Plaas

mielie plaas; suid-amerika; stapelvoedsel; saailinge; kewers; graansuiers; sprinkane; dorsmasjien; kommandowurms; stysel; brandspiritus; tandepasta;

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Chemie

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Atome

atome; marie curie; henri becquerel; natuurlike radioaktiwiteit; proton; neutron; elektron; kern; orbitaal; alfa-partikels; beta-partikels; gammastrale; radiogolwe; katodebuis; anode; isotope; waterstofatoom; proptium; tritium; deuterium; atoombom; atoom; kettingreaksie; gesplyt; uraan; plutonium; kernreaktor; kernreaktor; kernmotore; kernduikboot; termo-kernenergie; kernkragsentrale

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Eksperiment Kalsiumkarbonaat CaCO3

eksperiment kalsiumkarbonaat caco3; suur; alkali; bordkryt; gedistilleerde water; onafhanklike veranderlike; asyn; jik; vaste veranderlike; afhanklike veranderlike; suurlemoensap; karbonate;  suurreën; swawelsuur; swaweldioksied

 

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Oksiede Hidroksiede en Soute

oksiede, hidroksiede en soute; oksiede; kalk; kalksteen; kalsium; koolstof; suurstof; keëlvormige baksteengeboue; ysterhidroksied; roes; yster; basisse; alkalië; ysterhidroksied; natriumchloried; kwikchloried; kaliumchloried; yster; natrium; kalium; sink; lood; aluminium; chloor; swawel; suurstof; koolstof; waterstof

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Stikstof Kringloop

stikstof kringloop; nitrogen; daniel rutherford; ontdekking; skotse dokter; lavoisier; azote; gas; smaaklose; reuklose; kleurlose; ammoniumnitriet; fraksionele distillasie; edelgasse; stikstofgas; kalsiumnitraat; kaliumnitraat; ammoniumchloried; eiwitte; proteïen

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Vloeibare Lug

vloeibare lug; bleekblou vloeistof; dewarfles; vakuumfles; suurstof; stikstof ; argon; gefraksioneerde distillasie; brandstof van vuurpylmotore; ammoniak; argon; brandstof van vuurpylmotore; michael faraday; argon; linde se vloeibare lug-masjien

Voorskou Naam Beskrywing

Chemiese Elemente

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Algemeen

chemiese elemente en simbole;

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Berillium

atoomgetal; berillium; simbool be; grys metaal; kristalstruktuur; heksagonaal;; karsinogenies; berilliose; berillium foelie x-strale; giftige verbindings

 

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Gallium

gallium; simbool ga; franse chemikus paul-emile lecoq de boisbaudran; russiese chemikus dmitri mendeleev; sagte, silwer metaal; kamertemperatuur vloeistof; hoë-temperatuur-termometers; tand vulsels; led's lig-emissie-diodes; half geleiers; gallium arsenied; son batterye

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Sink

sink; simbool zn; legering geelkoper; a.s. marggraff; sinksilikaat met koolstof; koper; onedel metaal; sinkoksied; batterye; sinkblende; swaelsuur

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Suurstof

suurstof; ontdek; joseph priestley; karl wilhelm scheele; kwikoksied; simbool o; gas; kleurlose reuklose smaaklose; verbindings oksiede;; kwarts silikondioksied; marmer kalsiumkarbonaat; fraksionele distillasie water; vloeibare lug elektrolise

 

Voorskou Naam Beskrywing

Periodieke Tabel

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Periodieke Tabel Uitleg van Elemente

periodieke tabel uitleg van elemente; atoommassa; atome; atoomnommer; fase van element; vaste stof; vloeistof; gas;  

Voorskou Naam Beskrywing

Amfibieë

Ensiklopedie Diere Amfibieë Algemeen

amfibieë; land water; kikvorse; klam velle; pootlose; blindewurm; paddas; salamanders; moerasse; paddavissies; pote ontwikkel; metamorfose; kieue verdwyn; gedaantewisseling; skuimneste; uitbroei; axolotl; mudpuppy; padda kwaak

Voorskou Naam Beskrywing

Ander

Ensiklopedie Diere Ander Klein Vyf

groot 5; olifant; leeu; luiperd; renoster; buffel; afrika se klein 5; piepklein leeu mierleeu; leeukuil; knyperkake; olifant kleinboetie oostelike klipklaasneus; piepgeluidjies; kommunikeer; buffel met vlerke; buffelwewer; rooi dik snawel; lookatit; luiperdskilpad; suid-afrika; grootste skilpad; bergskilpad; renostergogga; renosterkewer; horing

Voorskou Naam Beskrywing

Aragniede

Ensiklopedie Diere Aragniede Skerpioene

skerpioene; scorpiones; arachnida; karapaks; prosoma; voorlyf; opistosoma; agterlyf; vaste klou; derde segment; kloue; bene; monddele;             chelae; beweegbare klou; kopborsstuk; asemhalingsporieë; stert; sintuigorgane; feromone; sekslokstowwe; spirakels; metosoma; urodacus yashenkoi; pandinus imperator; vergiftiging; leiurus quinquestriatus; androctonus crassicauda; hemiscorpius lepturus ischnuridae; vaejovoidea; chactoidea; scorpionoidea; buthoidea

Ensiklopedie Diere Aragniede Spinnekoppe

spinnekoppe; prosoma; spintepel; agterlyf; abdomen; voettasters; pedipalpi; kaaktasters; chelicerata; phylum; subphylum  ; klas; arachnida; orde; araneae; metazoa; veelselliges; arthropoda; onderryk; gifkliere; knopiespinnekop; swart weduwee; chelicerae; kruisspinnekop; meester-wewer; syagtige draad; vangwebbe; knypers; boeklonge; lugpypsisteem; webspinnekop

Voorskou Naam Beskrywing

Bedreigde en Uitgestorwe Spesies

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Algemeen Deel 01

bedreigde en uitgestorwe spesies; kaapse kwagga; equus; bloubok; hippotragus; world conservation union; wcu; dodo; raphus cucullatus; trekduif; ectopistes migratorius; kaliforniese kondor; kritiek bedreigd; acinonyx jubatus; jagluiperd; gorilla; hirundo atrocaerulea; blouswael; wildehond; lycaon pictus; gypaetus barbatus;  baardaasvoël; krugerwildtuin; kwetsbaar; brilpikkewyn; spheniscus demersus; brenton blou-skoenlapper; tafelbergse spookpadda; lelkraanvoël; bugeranus carunculatus; roofdiere

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Algemeen Deel 02

bedreigde spesies; jagluiperd; de wildt natuurlewe sentrum; hoedspruit jagluiperd projek; wilde honde; swartrenoster; duiker; witrenoster; oribi; swartwitpens; aasvoël; rudd valk; bloukraanvoël; overberg

 

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Jagluiperd

jagluiperd; acinonyx jubatus;  kritiese bedreigde spesies; genetiese variasie; welpies; kwesbaar; herbivore; roofdier; habitatte; koning jagluiperd; onderstepoort; lente roode; hoedspruit

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Kwagga

bergkwagga; vlaktekwagga; blouwildebeeste; equus quagga burchelli; amsterdamse dieretuin; wilde esel; khoi-Khoi; bontkwaggas

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Mammoet

mammoet; ystydperk; olifant familie; wollerige mammoet; siberië; alaska; royal albert museum

Voorskou Naam Beskrywing

Bou Kenmerke en Eienskappe

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Herbivore Karnivore en Omnivore

herbivore; karnivore; omnivore; slegs plante eet; skilpaaie; eekhorings; perd; koeie; skape; bokke; weidiere; primêre gebruikers; voedselketting; haaie; carne; vorare; leeus; luiperds; krokodille; vleisvreter; piskevore; venus flytrap; insektivore; viseters; kannibalisme; dieselfde spesie mekaar doodmaak; vleis plante eet; alles; omne; lutrinae; otter

 

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Hibernasie en Estivasie

winterslaap; diere; skyndood; hibernasie; liggaamsfunksies; estivasie; amfibieë; reptiele; visse; droogteslaap; krimpvarkie; marmot; waaierstertmuis; vlermuis; eekhoring; adder; slang; akkedis; padda; slak; seelt; 

 

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Invertebrate

invertebrate; ongewerweldes; geleedpotiges; geen gelede pote; vertebrate; wurms; weekdiere; holtediere; skaaldiere; duisendpote; insekte; spinagtiges; honderdpote; bosluis; spinnekop; kriek; erdwurm; seester; slak; sprinkaan; seekat; see-anemoon; krap; duisendpoot; kreef; mossel; besie; honderdpoot; krewel

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Pote van Werweldiere

pote van werweldiere; vyf vingers en vyf tone; ruggraat; longe; landwerweldiere; pentadaktiel; werwelkolom; skerp kloue; griffelbene; roofvoëls; gesplete hoef; pilaaragtige bene; tone; reptiele; amfibieë; knypers; grootwildjagters; spore

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Snelheid van Diere

snelheid diere; etosha-wildreservaat; jagluiperd; vinnigste; seilvis; antiloop; swaardvis; pronghorn; volstruis; naaldekokers; pylstertmotte;

Voorskou Naam Beskrywing

Dinosourusse

Ensiklopedie Diere Dinosourusse Dinosourusse in Suid-Afrika

fossiele; dinosourusse; vloed van noag; 4 500 jaar gelede; sir richard owen; britse paleontoloog; massospondylus; karoo; sauropod; voor die donderweer; bernard price; antetonitrus; heterodontosourus; antetonitrus

 

Ensiklopedie Diere Dinosourusse Lewende Fossiele

lewende fossiele; kangaroe; okapi; plioseen; ystydperk; giraffidae; kameelperd; gaffelbok; antilocapridae; hert; gewei; chinese ietermagog; pholidota; manis; erdvark; tubulidentata; buideldiere; marsupialia; grys kangaroe; reuse-bosvark; kakamegawoud; suidae; kenia; reptiele; varanidae; komodo-draak; tuatara; rhynchocephalia; saurischia; ornithiscia; voëls; kiwi; apterygiformes; devoon; selakantide; latimeria chalumnae; koningkrap; crustacea; skaaldiere; spinnekoppe; skerpioene; xiphosura

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Alles Afrikaans Huistaal

Alles Afrikaans Huistaal

Alles Afrikaans Huistaal

‘Alles Afrikaans Huistaal’ is ’n taalleer-studieprogram in Afrikaans vir leerders met Afrikaans as hul Huistaal.

Hierdie program is ontwerp om leerders te help om Afrikaans te leer en om huiswerk en eksamenvoorbereiding eenvoudig en prakties te maak. Dit bevorder lees- en skryfvaardighede en bou Afrikaanse woordeskat. Sterk fokus word geplaas op Afrikaanse spelling-, grammatika- en leestekenreëls. Riglyne met voorbeelde oor hoe om dokumente, opstelle en toesprake te skryf vereenvoudig die skryfproses. Studiegidse en werkkaarte verskaf addisionele oefening. ’n Groot aantal toetse met antwoorde is beskikbaar vir selfassessering.

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Alfabet Studiegids

’n handleiding oor die alfabet met visuele voorbeelde; verken jou a, b, c

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf Brief aan die Pers Formeel

’n handleiding oor die skryf van ’n formele brief aan die pers met betrekking tot die korrekte formaat, uitleg, bewoording en taalgebruik

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf Brief aan die Pers Informeel

’n handleiding oor die skryf van ’n informele brief aan die pers met betrekking tot die korrekte formaat, uitleg, bewoording en taalgebruik

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf CV Voorbeeld vir Professionele Vlak

riglyne hoe om ’n cv op te stel wat van toepassing is op professionele, volwasse persone wat vir ’n permanente werk aansoek doen

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf CV Voorbeeld vir Skole Vlak

riglyne hoe om ’n cv op te stel wat van toepassing is vir skoliere wat aansoek doen vir ’n deeltydse of vakansie werk

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf Dagboekinskrywing

wenke om ’n dagboekinskrywing te maak op die korrekte manier; bevat ’n voorbeeld

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf Resensie

wenke en riglyne om ’n resensie te skryf wat van toepassing is op ’n produksie soos ’n film, drama, kortverhaal, video en boek of om ander goedere te beoordeel soos ’n restaurant, motor of nuutste tegnologiese uitvindsels

 

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers AG Visser

’n kort biografie van die digter ag visser se lewe; bekende gedigte van visser: misère (triolet); eheu fugaces..., la belle dame sans merci, princesse lointaine (prinses van verre) en ballade van die roos

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers CJ Langenhoven

’n kort biografie en oorsig van cornelis jacob langenhoven se lewe; hy word beskou as een van die belangrikste skrywers van die tweede taalbeweging van afrikaans

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers CJ Leipoldt

’n kort biografie en oorsig van christiaan frederick louis leipoldt; hy word waarskynlik beskou as die belangrikste skrywer van die tweede taalbeweging van afrikaans

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers DF Malherbe

’n biografie van daniël francois malherbe; ’n lys van sy werke

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers Eugene Marais

’n kort biografie en oorsig van Eugene Marais; ingesluit is ’n lys van sy werke asook die volgende gedigte: die towenares, winternag, dans van die reën, don quixote na a. von chamisso; wanneer dit reën op rietfontein en die oorwinnaars

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers GS Preller

’n biografie van gustav schoeman preller; hy was die leier van die tweede taalbeweging in transvaal en een van suid-afrika se vernaamste geskiedskrywers; ’n lys van sy vernaamste boeke

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers Jan Celliers

’n kort biografie van die lewe van jan francois elias celliers; gedigte van celliers: dis al, die weg van eer, blomme, die ossewa, vryheidslied en die vlakte; ’n lys van sy werke

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers Totius

’n biografie van professor jacob daniel du toit, bekend as totius; hy is een van die leiers van die tweede taalbeweging in afrikaans; ’n lys van sy vernaamste werke; gedigte sluit in: vergewe en vergeet, die godsbesluit, die sfinks van memfis, aden, repos ailleurs (die rus is elders), ek wou so graag 'n liggie sien, ek wou my ganse digkuns waag, o die pyn-gedagte, daar is geen dood en o, die oggendstond op 'n boereplaas

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Klankleer en Klankverskynsels Studiegids Deel 01

’n studiehandleiding oor klankleer en klankverskynsels vir afrikaans; klankleer: verskeie soorte spraakklanke; klinkers; vokale; diftonge; konsonante of medeklinkers; klankverskynsels: ronding; nasalering en vokalisering; assimilasie; vokaalreduksie; palatalisasie; klanktoevoeging; klankweglating; klankverspringing; uitspraak; aksent; beklemtoning

Alles Afrikaans HT Klankleer en Klankverskynsels Studiegids Deel 02

’n studiehandleiding oor klankverskynsels van die gesproke afrikaanse taal; ronding; ontronding; oorronding; vokaalreduksie; assimilasie; patalisasie; klank toevoeging; klank weglating; nasalering en vokalisering

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Leesvaardighede Oefening

’n afrikaanse leesoefening oefening om die leesvermoë van leerlinge te toets; leerlinge moet ’n minimum aantal woorde per minuut kan lees wat gepas is vir hul ouderdom

 

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Riglyne

Alles Afrikaans HT Opstelle Riglyne Die Skryf van Opstelle

riglyne hoe om ’n opstel te skryf; die skryfproses van ’n verhalende opstel deur middel van pre-skryfaktiwiteit, redigering, proeflees en taalversorging; wenke vir goeie skryfwerk; idees vir die inleiding en slotparagraaf; stylmiddels; dialoog; toon en stem; woordkeuse of uitdrukkings sinstruktuur; leestekens; uitleg; lettertipe

 

Voorskou Naam Beskrywing

Voorbeelde

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Die Toekoms van Suid-Afrikaanse Musiek

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf wat handel oor die toekoms van suid-afrikaanse musiek; afrikaanse sangers en kunstenaars

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Die Wêreld Wanneer ek Oud en Grys is

’n voorbeeld opstel wat handel oor die toekoms; wanneer ’n mens oud is en hoe die lewe dan rondom jou sal lyk; leerders kan die inhoud gebruik om hul eie opstel te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Dinosourusse en Fossiele van Suid-Afrika

’n voorbeeld opstel wat handel oor die fossiele van dinosourusse wat gevind is in suid-afrika; ’n wetenskaplike en paleontologiese bespreking oor die massospondylus, antetonitrus en heterodontosourus dinosourusse; leerders kan die opstel gebruik as ’n riglyn om hul eie een te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Gelukkige Families

’n voorbeeld opstel vir leerders; dit is ’n riglyn vir leerders om hul eie opstel te skryf oor wat dit beteken om ’n gelukkige familie te hê; gesinslewe; wat die rol van ouers en kinders is

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Koerantberig

’n voorbeeld koerantberig wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie koerantberig te skryf; dit handel oor die selfdood van ’n vrou

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Landbou

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf oor landbou; landerye, plant en oes van gewasse; teel en versorging van diere; landbou metodes

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Liefkind

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf; die opstel is geskryf uit die perspektief van jesus, die verlosser, wat aan sy geliefde kind ’n brief of boodskap skryf om te sê dat hy die persoon lief het en tyd saam wil spandeer

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Machu Picchu

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf; die opstel handel oor die indrukwekkende antieke stad in peru genaamd machu picchu; die argitektoniese wonderwerk is deur die inkas gebou

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Mense Fassineer My

’n voorbeeld opstel wat handel oor mense; die opstel bespreek die eienskappe en geaardheid van mense en die mensdom; ’n fassinerende onderwerp; leerders kan dit gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Minderheidsgroepe

’n opstel wat handel oor minderheidsgroepe soos gestremdes, armes en bejaardes; die opstel bespreek regte van persone in minderheidsgroepe en hoe om op te tree teenoor hulle asook hoe om aan hul behoeftes te voorsien; leerders kan dit gebruik as ’n voorbeeld om hul eie opstel te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde 'n Dag om te Onthou of Vergeet

’n voorbeeld opstel wat handel oor jong liefde wat ontwikkel by ’n familie partytjie; die onsekerhede van tieners en hoe moeilike situasies op die ou end goed uitwerk; leerders kan die inhoud gebruik as ’n voorbeeld om hul eie opstel met die tema te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Opvoeding in Burgerskap

’n voorbeeld opstel vir leerders wat handel oor die tema burgerskap; die opstel bespreek die lewe in die samelewing en wat matrikulante kan doen na skool om in te skakel en die wêreld ’n beter plek te maak; hoe om aan te beweeg as ’n nasie na apartheid en vir jou land lief te wees; leerders kan die opstel gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel met hierdie tema te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Paul Kruger

’n opstel wat gebruik kan word as ’n riglyn; die tema handel oor die lewe van paul kruger; sy bydrae tot on land en sy visie om ons diereryk en natuurskoon te bewaar; leerders kan die opstel gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel oor paul kruger te skryf

 

 

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Adam Small

Alles Afrikaans HT Poësie Adam Small Die Here het Gaskommel

vrae en antwoorde oor adam small se gedig die here het gaskommel

Alles Afrikaans HT Poësie Adam Small Geboortesertifikaat

vrae en antwoorde oor adam small se gedig geboortesertifikaat

Voorskou Naam Beskrywing

Ansa van der Walt

Alles Afrikaans HT Poësie Ansa van der Walt Boom

vrae en antwoorde oor digteres ansa van der walt se gedig, boom

Voorskou Naam Beskrywing

Antjie Krog

Alles Afrikaans HT Poësie Antjie Krog Demonstrasieles

vrae en antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, demonstrasieles

Alles Afrikaans HT Poësie Antjie Krog Digter Wordende

vrae en antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, digter wordende

Alles Afrikaans HT Poësie Antjie Krog Ma

vrae en antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, ma

Alles Afrikaans HT Poësie Antjie Krog Vanuit 'n Kantoorvenster

’n bespreking en vrae met antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, vanuit 'n kantoorvenster

Voorskou Naam Beskrywing

Breyten Breytenbach

Alles Afrikaans HT Poësie Breyten Breytenbach Jou Brief is Wonderlik

vrae met antwoorde oor breyten breytenbach se gedig, jou brief is wonderlik

Alles Afrikaans HT Poësie Breyten Breytenbach Met 'n Bossie Berg-Blomme

vrae met antwoorde oor breyten breytenbach se gedig, met ’n bossie berg-blomme

Alles Afrikaans HT Poësie Breyten Breytenbach 'n Tipe Epistemologie van Water

’n bespreking van die begrippe met vrae met antwoorde oor breyten breytenbach se gedig, getiteld 'n tipe epistemologie van water

Voorskou Naam Beskrywing

Charles Fryer

Alles Afrikaans HT Poësie Charles Fryer Windharp

’n kort biografie; bespreking van die inhoud en elke strofe; vrae en antwoorde van digter charles fryer se gedig, windharp

Voorskou Naam Beskrywing

CJ Langenhoven

Alles Afrikaans HT Poësie CJ Langenhoven Die Mot en die Kers

vrae met antwoorde oor cj langenhoven se gedig, die mot en die kers

Voorskou Naam Beskrywing

CM van den Heever

Alles Afrikaans HT Poësie CM van den Heever Amandelboom O Lentebruid

vrae met antwoorde oor cm van den heever se gedig, amandelboom o lentebruid

Alles Afrikaans HT Poësie CM van den Heever Waar Ruwe Rotse

vrae met antwoorde oor cm van den heever se gedig, waar ruwe rotse

Voorskou Naam Beskrywing

Daniel Hugo

Alles Afrikaans HT Poësie Daniel Hugo Die Huis Luister

vrae met antwoorde oor daniel hugo se gedig, die huis luister

Alles Afrikaans HT Poësie Daniel Hugo Huisdig

vrae met antwoorde oor daniel hugo se gedig, huisdig

Voorskou Naam Beskrywing

DJ Opperman

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Ballade van die Grysland

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, ballade van die grysland

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Digter

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, digter

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Draaikewers

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, draaikewers

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Fabel

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, fabel

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Man met Flits

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, man met flits

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Safari

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, safari

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Stad in die Mis

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, stad in die mis

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Vincent van Gogh

’n volledige bespreking en analise; vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, vincent van gogh

Voorskou Naam Beskrywing

Elisabeth Eybers

Alles Afrikaans HT Poësie Elisabeth Eybers Busrit in die Aand

vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, busrit in die aand

Alles Afrikaans HT Poësie Elisabeth Eybers Huiskat

vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, huiskat

Alles Afrikaans HT Poësie Elisabeth Eybers Vademekum

vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, vademekum

Alles Afrikaans HT Poësie Elisabeth Eybers Wespark

’n bespreking; vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, wespark

Voorskou Naam Beskrywing

Ernst van Heerden

Alles Afrikaans HT Poësie Ernst van Heerden Aan die Verhuisingsmanne

’n volledige bespreking; vrae met antwoorde oor ernst van heerden se gedig, aan die verhuisingsmanne

 

Alles Afrikaans HT Poësie Ernst van Heerden Musiek

vrae met antwoorde oor ernst van heerden se gedig, musiek

Alles Afrikaans HT Poësie Ernst van Heerden Pearston en Pearston Herbesoek

’n bespreking oor ernst van heerden se twee soortgelyke gedigte, pearston en pearston herbesoek

Voorskou Naam Beskrywing

Eugene N Marais

Alles Afrikaans HT Poësie Eugene N Marais Dans van die Reën

’n bespreking oor eugene n marais se gedig, dans van die reën

Alles Afrikaans HT Poësie Eugene N Marais Skoppensboer

’n volledige bespreking en analise; vrae met antwoorde oor eugene n marais se gedig, skoppensboer

 

Voorskou Naam Beskrywing

Eveleen Castelyn

Alles Afrikaans HT Poësie Eveleen Castelyn Hansie en Grietjie

vrae met antwoorde oor eveleen castelyn se gedig, hansie en grietjie

Alles Afrikaans HT Poësie Eveleen Castelyn Vaderkrismis

vrae met antwoorde oor eveleen castelyn se gedig, vaderkrismis

Voorskou Naam Beskrywing

Fanie Olivier

Alles Afrikaans HT Poësie Fanie Olivier Die Kind is nie Dood nie

vrae met antwoorde oor fanie olivier se gedig, die kind is nie dood nie

Alles Afrikaans HT Poësie Fanie Olivier Last Grave at Dimbaza

’n kort bespreking; vrae met antwoorde oor fanie olivier se gedig, last grave at dimbaza

Voorskou Naam Beskrywing

GA Watermeyer

Alles Afrikaans HT Poësie GA Watermeyer Konstabels

vrae met antwoorde oor ga watermeyer se gedig, konstabels

Alles Afrikaans HT Poësie GA Watermeyer Reën in die Voorwinter

vrae met antwoorde oor ga watermeyer se gedig, reën in die voorwinter

Voorskou Naam Beskrywing

George Weideman

Alles Afrikaans HT Poësie George Weideman Ek het vir my ’n Komper Bestel

vrae met antwoorde oor george weideman se gedig, ek het vir my ’n komper bestel

Alles Afrikaans HT Poësie George Weideman Virtual Reality

vrae met antwoorde oor george weideman se gedig, virtual reality

Voorskou Naam Beskrywing

HA Fagan

Alles Afrikaans HT Poësie HA Fagan Ek het ’n Huisie by die See

vrae met antwoorde oor ha fagan se gedig, ek het ’n huisie by die see

Voorskou Naam Beskrywing

Henk Havenga

Alles Afrikaans HT Poësie Henk Havenga Stedelinge

vrae met antwoorde oor henk havenga se gedig, stedelinge

Voorskou Naam Beskrywing

HJ Pieterse

Alles Afrikaans HT Poësie HJ Pieterse Ek Maak Nog Deure Oop

’n volledige bespreking en analise van hj pieterse se gedig, ek maak nog deure oop

Voorskou Naam Beskrywing

Ina Rousseau

Alles Afrikaans HT Poësie Ina Rousseau Die Huisvrou

’n volledige bespreking en analise van ina rousseau se gedig, die huisvrou

Alles Afrikaans HT Poësie Ina Rousseau Front

vrae met antwoorde oor ina rousseau se gedig, front

Voorskou Naam Beskrywing

Ingrid Jonker

Alles Afrikaans HT Poësie Ingrid Jonker Die Kind

vrae met antwoorde oor ingrid jonker se gedig, die kind

Alles Afrikaans HT Poësie Ingrid Jonker Kabouterliefde

’n kort opsomming en ontleding; vrae met antwoorde oor ingrid jonker se gedig, kabouterliefde

Voorskou Naam Beskrywing

Jan Afrika

Alles Afrikaans HT Poësie Jan Afrika Die Liefde

vrae met antwoorde oor jan afrika se gedig, die liefde

Voorskou Naam Beskrywing

Jan Swanepoel

Alles Afrikaans HT Poësie Jan Swanepoel Die Ganse Dag is Ene God

vrae met antwoorde oor jan swanepoel se gedig, die ganse dag is ene god

Voorskou Naam Beskrywing

JC Steyn

Alles Afrikaans HT Poësie JC Steyn Spoorwegramp by Henley-on-Klip

vrae met antwoorde oor jc steyn se gedig, spoorwegramp by henley-on-klip

Alles Afrikaans HT Poësie JC Steyn Woord en Sin

’n bespreking; vrae met antwoorde oor jc steyn se gedig, woord en sin

Voorskou Naam Beskrywing

JJ Oosthuizen

Alles Afrikaans HT Poësie JJ Oosthuizen Trek

vrae met antwoorde oor jj oosthuizen se gedig, trek

Voorskou Naam Beskrywing

Joan Hambidge

Alles Afrikaans HT Poësie Joan Hambidge Een Sprong Vir

vrae met antwoorde oor joan Hambidge se gedig, een sprong vir

Alles Afrikaans HT Poësie Joan Hambidge Marilyn Monroe Foto in Rou

’n kort opsomming en ontleding van joan Hambidge se gedig, marilyn monroe foto in rou

Voorskou Naam Beskrywing

Koos du Plessis

Alles Afrikaans HT Poësie Koos du Plessis Herinneringe

’n kort opsomming en ontleding; vrae met antwoorde oor koos du plessis se gedig, herinneringe

Voorskou Naam Beskrywing

Lina Spies

Alles Afrikaans HT Poësie Lina Spies Finis

vrae met antwoorde oor lina spies se gedig, finis

Alles Afrikaans HT Poësie Lina Spies Lied van die Kinders

vrae met antwoorde oor lina spies se gedig, lied van die kinders

Voorskou Naam Beskrywing

Linda Roos

Alles Afrikaans HT Poësie Linda Roos Die Straatkind

’n volledige bespreking en analise oor linda roos se gedig, die straatkind

Voorskou Naam Beskrywing

Louis Esterhuizen

Alles Afrikaans HT Poësie Louis Esterhuizen By die Eeuwending

’n volledige bespreking en analise oor louis esterhuizen se gedig, by die eeuwending

Alles Afrikaans HT Poësie Louis Esterhuizen Gedagtes van die Nie-Arbeider

vrae met antwoorde oor louis Esterhuizen se gedig, gedagtes van die nie-arbeider

Voorskou Naam Beskrywing

Marlene van Niekerk

Alles Afrikaans HT Poësie Marlene van Niekerk Karoo

vrae met antwoorde oor marlene van niekerk se gedig, karoo

Voorskou Naam Beskrywing

MM Walters

Alles Afrikaans HT Poësie MM Walters Gebed om Leiding

’n bespreking; vrae met antwoorde oor mm walters se gedig, gebed om leiding

Voorskou Naam Beskrywing

Niel van Tonder

Alles Afrikaans HT Poësie Niel van Tonder Staat

vrae met antwoorde oor niel van tonder se gedig, staat

Voorskou Naam Beskrywing

NP van Wyk Louw

Alles Afrikaans HT Poësie NP van Wyk Louw Karoo-Dorp Someraand

vrae met antwoorde oor np van wyk louw se gedig, karoo-dorp someraand

Alles Afrikaans HT Poësie NP van Wyk Louw Suiwer Wiskunde

vrae met antwoorde oor np van wyk louw se gedig, suiwer wiskunde

Alles Afrikaans HT Poësie NP van Wyk Louw Vroegherfs

vrae met antwoorde oor np van wyk louw se gedig, vroegherfs

Voorskou Naam Beskrywing

Peter Blum

Alles Afrikaans HT Poësie Peter Blum Nuus uit die Binneland

’n kort bespreking; vrae met antwoorde oor peter blum se gedig, nuus uit die binneland

Voorskou Naam Beskrywing

PJ Philander

Alles Afrikaans HT Poësie PJ Philander Plaaspadliedjie

vrae met antwoorde oor pj philander se gedig, plaaspadliedjie

Voorskou Naam Beskrywing

Sheila Cussons

Alles Afrikaans HT Poësie Sheila Cussons Christ of the Burnt Men

vrae met antwoorde oor sheila cussons se gedig, christ of the burnt men

Voorskou Naam Beskrywing

SP Benjamin

Alles Afrikaans HT Poësie SP Benjamin Vergeef Hulle Want Hulle Weet Nie Wat Hulle Doen Nie

vrae met antwoorde oor sp Benjamin se gedig, vergeef hulle

Voorskou Naam Beskrywing

Thys de Jager

Alles Afrikaans HT Poësie Thys de Jager Kontak

vrae met antwoorde oor thys de jager se gedig, kontak

Voorskou Naam Beskrywing

Totius

Alles Afrikaans HT Poësie Totius Die Godsbesluit

vrae met antwoorde oor totius se gedig, die godsbesluit

Voorskou Naam Beskrywing

Uys Krige

Alles Afrikaans HT Poësie Uys Krige Die Soldaat

’n volledige beskrywing en vrae met antwoorde van uys krige se gedig, die soldaat

Alles Afrikaans HT Poësie Uys Krige Ken jy die See

vrae met antwoorde oor uys krige se gedig, ken jy die see

Voorskou Naam Beskrywing

Vincent Oliphant

Alles Afrikaans HT Poësie Vincent Oliphant 27 April 1994

’n beskrywing van vincent oliphant se gedig, 27 april 1994

Alles Afrikaans HT Poësie Vincent Oliphant Reis

vrae met antwoorde oor vincent oliphant se gedig, reis

Voorskou Naam Beskrywing

WEG Louw

Alles Afrikaans HT Poësie WEG Louw Vaalvalk

vrae met antwoorde oor weg louw se gedig, vaalvalk

Voorskou Naam Beskrywing

Wilma Stockenström

Alles Afrikaans HT Poësie Wilma Stockenström Die Skedel Lag Al

’n opsomming; vrae met antwoorde oor wilma stockenström se gedig, die skedel lag al

Alles Afrikaans HT Poësie Wilma Stockenström Ecce Homo

vrae met antwoorde oor wilma stockenström se gedig, ecce homo

Alles Afrikaans HT Poësie Wilma Stockenström Hippie

vrae met antwoorde oor wilma stockenström se gedig, hippie

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Die Keiser

Alles Afrikaans HT Prosa Die Keiser Bespreking

’n volledige bespreking van die keiser, deur bartho smit; die struktuur analise; tema; agtergrond en milieu; chronologiese lyn; karakterisering: hofnar, kultuur, maarskalk, diplomaat, wewer(s), tiengeleing en keiserin; verband met ander literatuur: bybel en sprokie; verband met die werklikheid; boodskap, simboliek, dialoog, aktualiteit, motiewe; kaalheid versus klere; sien versus droom, goud en armoede; spelmotief; tyd en ruimte; karakteriseringstegnieke

Alles Afrikaans HT Prosa Die Keiser Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor elke bedryf (eerste tot vierde) van die keiser, deur bartho smit

Voorskou Naam Beskrywing

Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie

Alles Afrikaans HT Prosa Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie Agtergrond Intrige Bou Tema en Motiewe

’n volledige bespreking van die kwart-voor-sewe-lelie, deur eleanor baker; agtergrond: titel, verteller, milieu, stemming, atmosfeer en tydsverloop; intrige: realistiese wêreld, fantasie wêreld en magiese wêreld; bou van die roman: uiteensetting, komplikasie, verwikkeling, hoogtepunt en afloop; verteltyd en vertelde tyd; tema; herhalende motiewe: blom; fantasie en werklikheid

 

Alles Afrikaans HT Prosa Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie Karakters

’n opsomming van die karakters in die kwart-voor-sewe-lelie, deur eleanor baker; karakter en hul rol tot die roman sluit in iris, peter; elsa, hannes, merel, kara, johanna, pa, ma, skoonseuns, dr. anders, peter se ma (tant ans), peter se pa (die oom), billy, joe pryor (die fotograaf), brian (peter se ingenieurs vriend in amerika), bettie, junior, denise, merel en frederik

Alles Afrikaans HT Prosa Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor die kwart-voor-sewe-lelie, deur eleanor baker; kortvrae en een lang vraag

 

Voorskou Naam Beskrywing

Die Lang Pad van Stoffel Mathysen

Alles Afrikaans HT Prosa Die Lang Pad van Stoffel Mathysen Studiegids

’n volledige studiegids oor die lang pad van stoffel mathysen, deur christiaan bakkes; karakterisering; kenmerke van die karakter; ondersoek na manlikheid; konfrontasie; musiek; dramatiese ironie; outobiografiese vertelling; reisverhaal; reis as katalisator; spanning tussen die “oue” en die “nuwe”; soeke na nuwe uitdagings; soeke na ’n identiteit; verteller en perspektief; oor die skrywer en die roman

Alles Afrikaans HT Prosa Die Lang Pad van Stoffel Mathysen Vrae en Antwoorde

langer vrae en antwoorde oor die lang pad van stoffel mathysen, deur christiaan bakkes

Voorskou Naam Beskrywing

Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Agtergrond

agtergrond inligting oor die roman en die skrywer van die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver

 

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Analise

analise van die roman, die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; intrige; die verhaal van hanna; die verhaal van fabienne; agtergrond en ruimte; tyd; motiewe; tema; ontstaan van ’n storie; die titels van elke hoofstuk

 

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Karakters

karakteruitbeelding en ontwikkeling van karakters in die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; karakters sluit in hanna, mana, beyers, gavin, tibo, yann, amos, margot, sharon en fabienne

 

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Studiegids

’n studiegids vir die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; opsommings vir elke hoofstuk (een tot sestien)

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde vir elke hoofstuk (een tot sestien) oor die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; kortvrae en langvrae

Voorskou Naam Beskrywing

Die Potlooddief en die Engel

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Inhoud van Tonele

die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; ’n bespreking van elke toneel (een tot sewentien) se inhoud met kommentaar.

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Inleiding

’n inleiding tot die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Karakters

’n bespreking van die karakters in die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; karakters sluit in tonie, lena, max, tonie se ma en ouma, paul en annette, engela en wilhelmus

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Kort Opsomming

’n kort opsomming van die gebeure in die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Temas

’n bespreking van die belangrikste temas in die drama, die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; temas sluit in ware liefde teenoor oppervlakkige flirtasies, kleredrag as simbool van 'n persoon se houding teenoor die liefde, vertroue, selfdood

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde per toneel (een tot sewentien) oor die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; kortvrae en een lang vraag

Voorskou Naam Beskrywing

Droomdelwers

Alles Afrikaans HT Prosa Droomdelwers Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor droomdelwers, deur esta steyn; vrae sluit in kortvrae; langer vrae; kontekstuele vrae; ontleding; literêre opstel

 

Voorskou Naam Beskrywing

Fiela se Kind

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 01

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 02

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 03

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 04

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 05

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 06

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Voorskou Naam Beskrywing

Kringe in ’n Bos

Alles Afrikaans HT Prosa Kringe in 'n Bos Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor kringe in 'n bos, deur dalene matthee; bevat vrae oor elke hoofstuk (een tot agtien) en literêre vrae

Voorskou Naam Beskrywing

Krismis van Map Jacobs

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Intrige Agtergrond Temas en Simboliek

krismis van map jacobs, deur adam small; ’n bespreking van die intrige van die drama; historiese en sosiale agtergrond; hooftemas en simboliek in die verhaal

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Karakters

’n bespreking van die hoofkarakters en newe karakters in krismis van map jacobs, deur adam small; karakters sluit in: map jacobs, blanchie, maud, cavernelis, antie grootmeisie, apostel george, cyril, richie, tommy sobotker, willy la guma, orkes lede, miriam en miss africa

 

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Kortvrae

kortvrae en antwoorde oor elke toneel (een tot twaalf) van krismis van map jacobs, deur adam small

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Langvrae

langvrae met antwoorde van krismis van map jacobs, deur adam small

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Tonele

’n bespreking van elke toneel (een tot twaalf) van krismis van map jacobs, deur adam small

Voorskou Naam Beskrywing

Manaka Plek van die Horings

Alles Afrikaans HT Prosa Manaka Plek van die Horings Agtergrond

’n bespreking van die agtergrond van die verhaal, manaka plek van die horings, deur pieter pieterse; historiese en sosiale agtergrond; baas chipman die vierde se herkoms en belewenisse; tydlyn van af dennis chipman i se geboorte tot 1994; verskillende lyne in die plot van die verhaal

Alles Afrikaans HT Prosa Manaka Plek van die Horings Karakters

’n bespreking van die hoofkarakters en newe karakters in manaka plek van die horings, deur pieter pieterse; die karakters sluit in baas (dennis) chipman, grace mulambwa, ouma essie, whitey dennis, dominee johan scholtz, dominee griesel du pisani, nanna du pisani, meneer daaimon, meneer kebbey, meneer chisupo, meneer mosko, meneer jos, mark james, riekert sitali, manuel, inspekteur matibe, bass se verskeie jaghonde

 

Alles Afrikaans HT Prosa Manaka Plek van die Horings Kontekstuele Vrae

kortvrae en antwoorde oor elke hoofstuk (een tot drie-en-twintig) van manaka plek van die horings, deur pieter pieterse

Alles Afrikaans HT Prosa Manaka Plek van die Horings Opsommende Studiegids

’n volledige opsommende studiegids van manaka plek van die horings, deur pieter pieterse; simbole in die verhaal; hooftemas; intrige; elke hoofstuk (een tot drie-en-twintig) is afsonderlik opgesom

Voorskou Naam Beskrywing

Skilpoppe

Alles Afrikaans HT Prosa Skilpoppe Karakters

’n samevatting van die karakters en hul karaktereienskappe in skilpoppe, deur barrie hough; karakters sluit in: anna, sebast, ching-kung, elise, marius, helena, juf. brody, mnr. van wyk, julian, florence, melina, thoko, marcel en therese

 

Alles Afrikaans HT Prosa Skilpoppe Outeur Barrie Hough

skilpoppe outeur, barrie hough se lewe en ander werke