GRAAD 7

Omvattende Studiemateriaal vir Graad 7

Ons leerprogramme is ontwerp om:

  • Leerwerk maklik, interessant en inspirerend te maak.
  • Waardevolle tyd te spaar, stres te verminder en selfvertroue te bou.
  • Leerders in staat te stel om teen hul eie koers te leer.
  • Akademiese vordering te verbeter en uitstekende resultate te lewer.

Ons leermateriaal is deeglik en maklik toeganklik:

  • Die leermateriaal is relevant tot die huidige kurrikulum.
  • Ons verskillende leerprogramme vul mekaar aan.
  • Alle inhoud is aflaaibare; uitdrukbare PDF-dokumente.

Subskripsie planne is beskikbaar as pakkette wat bestaan uit een van die volgende:

  • Prima Pakket (vyf produkte)
  • Standaard Pakket (een produk)
  • Keuse Pakket ('n keuse van produkte)

Graad 7 is die intrede tot die Senior Fase vir Graad 7 – 9. Die ervaring is vir die meeste kinders lekker, maar uitdagend. Daar is baie verantwoordelikhede op Graad 7’s. Hulle is die seniors van die laerskool en sommige is leiers of speel sport in eerste spanne. Leerders moet ook individueel presteer om by ’n goeie hoërskool in te kom en moontlik beurse vir hul akademiese-, kulturele- of sportprestasies verwerf. Dit is dus krities om effektief voor te berei vir eksamens aangesien tyd beperk is. Met behulp van ons oefen-eksamenvraestelle leer kinders die tegniek hoe om vrae korrek te beantwoord in ’n eksamen. Dit is ons doel om Graad 7 leerders te ondersteun om hul potensiaal op laerskool te bereik en gereed te wees vir die hoërskool.

PAKKET OPSIES

Prima Pakket

Standaard Pakket

Keuse Pakket

Eenmalige Bedrag

R1 200,00

Bespaar R800,00

Eenmalige Bedrag

R900,00

Bespaar R600,00

Eenmalige Bedrag

R0,00

 

Prima Pakket

Alle Produkte

Standaard Pakket

Eksamenvraestelle en Antwoorde

Keuse Pakket

Kies Individuele Produkte

Graad 7 Eksamenvraestelle en Antwoorde

Afrikaans Huistaal

English First Additional Language

Wiskunde

Lewensoriëntering

Natuurwetenskappe

Tegnologie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Geografie

Geskiedenis

Skeppende Kunste

Afrikaanse Skoolensiklopedie

Alles Afrikaans Huistaal

Easy English First Additional Language

Prethoek

Graad 7

‘Graad 7 Eksamenvraestelle en Antwoorde’ is die vlagskip leerprogram vir Graad 7 leerders in ons reeks produkte. Hierdie program bied CAPS-gebaseerde voorbeeld vraestelle vir Graad 7 leerders.

Om voor te berei vir toetse en eksamens met oefenvraestelle is een van die doeltreffendste maniere om te leer en is ’n uiters belangrike deel van die leerproses. Die program is ontwerp om leerders te ondersteun met die bemeestering van toets- en eksamentegniek. Ons vraestelle word op dieselfde wyse, formaat en moeilikheidsgraad aangebied soos gestel deur die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV). Die inhoud van ons vraestelle is ontwerp deur ’n noukeurig geselekteerde span kundiges wat bestaan uit onderwysers, voormalige onderwysers en ander professionele persone. Alle vakke word ingesluit en vakke word in kwartale verdeel. Al die vraestelle bevat memoranda (antwoorde).

Vrae word geformuleer deur die sterk punte en belangrikste aspekte van elke handboek se onderwerpe noukeurig te selekteer om die mees omvattende, relevante en beste moontlike leerervaring aan leerders te gee. Die vrae stimuleer linker- en regterbreinaktiwiteit. Die volgende tipe vrae word in ons vraestelle ingesluit: Definisie van Terme; Waar of Onwaar (Verskaf die Korrekte Antwoord indien Vals); Pas Kolom B by Kolom A; Diagramme en Sketse; Vul die Ontbrekende Woorde in; Meervoudige Keuse; Kort Vrae; Lang Vrae; Blokkiesraaisels. Ons bronne sluit alle handboeke van vooraanstaande uitgewers in: Cambridge: Ken & Verstaan; Heinemann: Kollig Op; Macmillan: Almal Verstaan; Maskew Miller Longman: Verken; Maskew Miller Longman: Platinum; Oxford: Headstart; Oxford: Suksesvolle; Shuters: Top Klas; Via Afrika: Via Afrika; ens.

Kwartaal 1 - 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 01

begripstoets; selfstandige naamwoorde; byvoeglike naamwoord; soortnaam; eienaam; versamelnaam; voorsetsel; meervoud en verkleining; lydende vorm en bedrywende vorm; byvoeglike naamwoorde; attributief en predikatief

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 02

taalleer en spelling; oop of geslote lettergrepe; klankleer: vokale, konsonante en diftonge; alfabetiese rangskikking; beklemtoning; assimilasie; tussenwerpsels; idiome; selfstandige naamwoorde: abstrakte selfstandige naamwoorde; soortnaam; eienaam; massanaam; maatnaamwoorde; versamelnaam; letterkunde; poësie: enjambement, rym, assonansie, alliterasie

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 03

begripstoets; alfabetiese volgorde; verdeel in lettergrepe; oop of geslote lettergrepe; tweeklank (diftong); beklemtoning; konsonante; postmorfeem; meervoud

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 04

begripstoets; meervoudsvorm en verkleiningsvorm; vokaalgroep; voegwoord; premorfeme en postmorfeme; voorname

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 05

begripstoets; woordsoorte; hulpwerkwoord van tyd, antoniem; byvoeglike naamwoord; selfstandige naamwoord (eienaam); voorvoegsel; voorsetsel (voegwoord); stofnaam; idiom; lydende vorm; werkwoorde; leestekens; attributief en predikatief

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 06

begripstoets; woordsoorte; onbepaalde lidwoord; attributiewe byvoeglike naamwoord; voegwoord; voorsetsel; onpersoonlike naamwoorde; lydende vorm; ontkennende vorm; sinoniem; antoniem; hulpwerkwoord van tyd; idiome

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 07

begripstoets; eienaam; woordsoorte; lidwoord; byvoeglik naamwoord; stofnaam; massanaam; soortname; byvoeglike naamwoord (adjektief); attributief en predikatief; intensiewe vorm; sinonieme (woorde met dieselfde betekenis); voegwoorde; hulpwerkwoorde; meervoude; voorsetsel; verkleiningsvorm

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 08

homoniem; homofoon; spelling; voegwoord; samestelling; abstrakte selfstandige naamwoord; afleiding; eienaam; stofnaam; bywoord van tyd; samestellende afleiding; voorsetsel; predikatiewe byvoeglike naamwoord; attributiewe byvoeglike naamwoord; versamelnaam; tussenwerpsel; sinoniem; antoniem; bywoord

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 09

klankbou van woorde; verdeel in lettergrepe; oop of geslote lettergrepe; selfstandige naamwoorde; abstrakte selfstandige naamwoord; soortnaam; eienaam; stofnaam; versamelnaam; byvoeglike naamwoord; attributief en predikatief; trappe van vergelyking; intensiewe vorm; bywoord van tyd, plek en wyse

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 10

begripstoets; verdeel woorde in oop en geslote lettergrepe; afleiding; agtervoegsels; meervoude; afkortings; klankverskynsels: oorronding en ontronding; rangskik woorde in alfabetiese volgorde; vokale en diftonge; tweede vokaalgroep; deelteken; verkleining; aksent op lettergreep; vorm ’n afleiding; spelling; ontbrekende skryftekens; samestelling

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 11

begripstoets; meervoud; verkleining; verdeel woorde in oop en geslote lettergrepe; afleidings; samestellings; alfabetiese volgorde; lidwoord: bepaalde lidwoord; selfstandige naamwoorde; manlike of vroulike vorm; sinonieme en antonieme; afkortings; idiome

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 12

begripstoets; gee een woord; homonieme; ontleding van sinne: onderwerp; voorwerp; gesegde; byvoeglike bepaling; bywoordelike bepaling

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 13

direkte rede; samestellings van woorde deur verbindingsklanke; verkleiningsvorme; werkwoord; verdeel woorde in oop en geslote lettergrepe; tyd vorme: vandag, gister en more

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 14

intensiewe vorm; bepaalde en onbepaalde lidwoorde; antonieme; inwoners van verskillende lande; selfstandige naamwoorde

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 15

vraagwoorde; tussenwerpsels; voorvoegsels en agtervoegsels; ontkenningsvorm; sinonieme

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 16

toekomende tyd; woordvorm; selfstandige naamwoorde; teenstelling; voorsetsel

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 17

begripstoets; homofone; vaste uitdrukkings; woordsoorte; voor- en agtervoegsels; werkwoorde

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 18

verlede tyd; spelling; versamelnaam; direkte rede; eienaam; meervoud; trappe van vergelyking: stellende trap, vergrotende trap en oortreffende trap; bywoorde van graad, wyse, plek en tyd; hulpwerkwoorde

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 19

werkwoorde; selfstandige naamwoorde; verduidelikings van idiome; trappe van vergelyking; sinonieme; basisvorm / stam van woorde; verkleinwoorde

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 20

begripstoets; afkortings; betekenis van woorde; rangskik woorde alfabeties; homophone; antonieme; afkortings

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 21

voornaamwoorde; letterlike of figuurlike betekenis; bedrywende vorm en lydende vorm; meervoude; spelling; samevoegings (samestellings van woorde); antonieme; sinonieme

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 22

vorm afleidings met basisvorme en morfeme; sinonieme; diftonge; vergelykings; afkortings; telwoorde: hooftelwoorde en rangtelwoorde; verbind sinne met voegwoorde

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 23

vergelykings; verbind sinne met voegwoorde: en, maar of want; sinonieme; antonieme; voorsetsels; uitdrukkings

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 24

klankgrepe en lettergrepe; woordklem; klinkers en medeklinkers; tweeklanke; klankverskynsels: oorronding, ontronding, klanktoevoeging, klankverspringing, vokaalreduksie en palatalisasie; adjektief; voorsetsels; idiome

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 25

meervoud; korrekte vorm van die woorde; verkleinvorm; manlik, vroulik en kleintjies van diere; teenoorgestelde geslag

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 26

voornaamwoorde; teenwoordige tyd, verlede tyd en toekomende tyd; werkwoorde; voltooide en onvoltooide deelwoorde; korrekte vorm van die woorde; letterlik of figuurlik; bywoorde van plek, tyd en wyse

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 27

homofone; homonieme; v of f woorde; lydende vorm; ontkennende vorm; enkelvoud, meervoud en verkleining; verkleinvorm; idiome;

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 28

strokiesprent; klem; lettergrepe; hoofletters; leestekens; afkortings; skryftekens; selfstandige naamwoorde; plekname

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 29

letterlike en figuurlike betekenis van byvoeglike naamwoorde; korrekte vorm van woorde; trappe van vergelyking; intensiewe vorm

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 30

bywoorde; persoonsname, plekname en selfstandige naamwoorde; spelling; vorm samestellings van woorde; korrekte vorm van woorde met voorvoegsels, agtervoegsels en klankwisseling

 

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 31

teenoorgestelde geslag; spelling; uitdrukkings; woordvorms; vergelykings; versamelname

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 32

afrikaanse rekenaarterme; meervoud- en verkleiningsvorme; woordsoorte: selfstandige naamwoorde, voorsetsels, werkwoorde, bywoorde en lidwoorde; vergelykings; antonieme; adjektiewe

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 33

begripstoets; geluide van diere; sinonieme en antonieme; selfstandige naamwoorde; alfabetiese orde; meervoude; verkleinings; homofone; homonieme; verdeling van woorde in lettergrepe en klankgrepe; diftonge; afkortings; selfstandige naamwoorde

 

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 34

afkortings; samestellings; basis, premorfeem en postmorfeem; koppeltekens; simpleks of kompleks; taalverskynsels: ontronding en assimilasie; woordsoorte: lidwoord, byvoeglike naamwoord, bywoord, selfstandige naamwoord, werkwoord en voorsetsel; klankbou: vokaal, diftong en konsonant; versamelname; meervoude; verkleinings; teenoorgestelde geslag; spelling

Graad 7 Afrikaans Huistaal CAPS Vraestel 35

homonieme; sinonieme; vergrotende trap; oortreffende trap; meervoude; verkleiningsvorm; lettergrepe en klankgrepe; bywoord; voegwoord; lidwoord; selfstandige naamwoord; voornaamwoorde; telwoord; werkwoord; tussenwerpsels; adjektief; antonieme; afkortings; vroulike vorm; idiome; intensiewe vorme; skryftekens; vertaal uitdrukkings

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

geskiedenis van geld; ruilhandel; geld in suid-afrika; elektroniese bankdienste; rol van geld

Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

behoeftes en begeertes; primêre en sekondêre behoeftes

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

finansiële geletterdheid; bates en laste; wins en verlies; begrotings; spaargeld; skuld

Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

inkomste en uitgawes; salaris; lone; netto wins; bruto wins; persoonlike netto staat; inkomste en uitgawes van ’n besigheid; beleggings

Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 2 Vraestel 03

begrotings: stel ’n begroting op; netto waarde; persoonlike inkomste; persoonlike uitgawes; geldeenhede van verskeie lande

Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 2 Vraestel 04

geldeenhede; die geskiedenis van geld; finansiële geletterdheid; begrotings; entrepreneurskap

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

entrepreneurskap; swot-analise: voordele, nadele, geleenthede en bedreigings; reklame in die media; advertensies: abba-tegniek

Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

entrepreneurskap en koste berekenings; veranderlike kostes; vaste kostes; bereken kostes; verkoopsprys; winsopslag; staat van inkomste en uitgawes

Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 03

ongelykheid en armoede; sosio-ekonomiese wanbalanse; uitdagings vir stedelike bestaan en landelike bestaan

Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 04

finansiële geletterdheid; sosio-ekonomiese wanbalanse; uitdagings vir stedelike en landelike bestaan; werksgeleenthede; werkloosheid; armoede; entrepreneurskap; vaste en veranderlike kostes

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

produksieproses; produksiefaktore; insette; uitsette; grondstowwe; hernubare hulpbronne; nie-hernubare hulpbronne; bydrae van tegnologie op ekonomiese groei en produktiwiteit; werkers; arbeid

Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

begroting: spaar van geld; gemeenskap-spaarskemas; rol van banke; dienste deur banke gelewer; finansiële organisasies

 

Graad 7 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe CAPS Kwartaal 4 Vraestel 03

finansiële geletterdheid; finansiële begrippe; ekonomie; advertensies; behoeftes en begeertes; ongelykheid en ongeregtigheid; entrepreneurskap; formele en informele besighede; begrotings; gemeenskap-spaarskema; verkoopprys; wins; swot-analise

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

kaart-sleutel simbole; straatgids; straatkaarte; ruitverwysings

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

kompas rigtings; analoog horlosie; digitale horlosie; sketskaart

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 1 Vraestel 03

afstand; skaal: lynskaal en woordskaal; groot skaal kaart; klein skaal kaart; bereken afstande op ’n padkaart; rigting; peiling; ligging; koördinate

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 1 Vraestel 04

die aardbol; kontinente; breedtelyne; lengtelyne; koördinate; halfronde; kaart simbole

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

struktuur van die aarde; lae waaruit die aarde bestaan; die kern, mantel en kors; dele van die aardkors; plaat bewegings

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

vulkane en aardbewings; vulkaniese uitbarstings; oorsake en ligging van ’n aardbewing; meting van ’n aardbewing; gevolge van aardbewings

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 2 Vraestel 03

oorstromings; oorsake van oorstromings; verlig die impak van oorstromings

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

bevolkingsgroei en verandering; bevolkings konsepte; babasterftesyfers; lewensverwagting

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

geboorte en sterfte syfers; siektes wat sterftes beïnvloed

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 3 Vraestel 03

bevolkingsgroei; ontwikkelings wat bevolkingsgroei beïnvloed; gesondheidsorg; sanitasie; nie-bederfbare produkte

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

natuurlike hulpbronne; watersiklus; waterbesoedeling; lugbesoedeling; gronderosie

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geografie CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

natuurlike hulpbronne; grond as hulpbron; gronderosie; ontbossing; vleilande; bestuur van hulpbronne; eko-toerisme

 

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geskiedenis CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

koninkryk van mali; ontwikkeling van mali; mali se invloed van handeldryf; verspreiding van islam oor noord-afrika; mansa musa se pelgrimstog; die groot moskee

 

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geskiedenis CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

koninkryk van mali; sahara woestyn; pelgrimstog na mekka; moskees as erfenisterreine; leo africanus se siening oor timboektoe; timboektoe as handelsentrum; timboektoe as opvoedkundige sentrum; timboektoe as wêrelderfenisterrein

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geskiedenis CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

slawerny; trans-atlantiese slawehandel; die aard van slawerny in wes-afrika; slawerny in die suide van amerika; slawemarkte en driehoek–handel

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geskiedenis CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

slawehandel in amerika; slawerny se invloed op brittanje en amerika; nat turner se opstand; rebellie teen slawerny; slawe wat in opstand gekom het; impak van slawehandel op die ekonomie in wes-afrika; terme tydens slawehandel

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geskiedenis CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

die san en khoi khoi; kolonisasie van die kaap in die 17de en 18de eeu; die permanente nedersetting van die verenigde oos-indiese kompanjie (voc); slawe in die kaap; oorsake en gevolge van slawe-weerstand; nederlanders, khoi-khoi en san gemeenskappe

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geskiedenis CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

immigrasie van hollanders en franse hugenote na die kaap; uitbreiding van europese grense; genadendal; vryburgers; trekboere; trekboere se lewenstyl; grond-onteiening

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geskiedenis CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

samewerking en konflik op die kaapkolonie in die 19de eeu; aankoms van die britte; uitbreiding van die grense van die britse nedersettings; die oostelike grens van europese nedersettings; hoofman maqoma se weerstand teen die britte

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geskiedenis CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

andries stockenström; oos-kaap onder britse bewind; britse immigrasie; napoleontiese oorloë; die groot trek; uitbreiding van handelsverhoudings op die noordelike grens; trekboere; griekwas; vendas; koninkryk van lesotho; nederlanders; sendelinge en handelaars

Graad 7 Sosiale Wetenskappe Geskiedenis CAPS Kwartaal 4 Vraestel 03

franse hugenote; die 1820’s britse setlaars in die oos-kaap; slawehandel; timboektoe; koninkryk van mali

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

selfontwikkeling; selfbeeld; selfaanvaarding; potensiaal; vermoëns; belangstellings; portuurgroep; respek vir jouself en ander; diversiteit; puberteit; hormone; estrogeen; testosteroon

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

groepsdruk; passief; aggressief; self-geldend; opbouend; beleefd; positief; reaksies op druk; verskil van mening; respek-praat metode; persoonlikheid tipe: passiewe persoon, aggressiewe persoon, selfgeldende persoon

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 1 Vraestel 03

studievaardighede; lees-en leer vaardighede; louis braille; braille skrif; funda-sisteem vir lees en leer; geheue verbetering; die brein

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 1 Vraestel 04

verbeter jou selfbeeld; aërobiese oefening; weerstaan groepsdruk: passief, aggressief of selfgeldend; hanteringsvaardighede om druk te hanteer; respek-metode om verskille te hanteer; studeer met die funda-metode; brein versorging; puberteit

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

grondwet; toepassing van menseregte; handves van regte; regte en verantwoordelikhede; konstitusionele hof; demokrasie; parlement; verkiesing

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

verhoudings; fisiese mishandeling en emosionele mishandeling; geweld; gevaar; dreigemente; menseregte

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 2 Vraestel 03

studievaardighede; verskillende tipes leerstyle; leermetodes: kinesteties, ouditief en visueel; loopbaan rigtings; loopbaan kategorieë

 

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 2 Vraestel 04

suid-afrikaanse grondwet; handves van menseregte; diskriminasie; selfbeeld; selfaanvaarding; selfwaardering; selfontwikkeling; leer met die funda-metode; loopbaankeuses; verhoudings; respek-metode; puberteit

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

dwelms; dwelmmiddels; dwelmmisbruik; verslaaf; hallusinasies; euforie; paranoia; snuifmiddels; voorskrifmedisyne; marijuana; mandrax; metamfetamien; tik; gom; alkohol; nikotien

 

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

omgewings gesondheid; besoedelling: stortingsterrein, plaagdoders en kunsmis, olie tenks en petrol stasie, rioolafval, sanitasie; kontamineer; verspreiding van siektes: cholera, asma, malaria, bilharzia, diarree en tuberkulose; immuunstelsel

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

gesonde dieet; eetgewoontes; voeding; voedingstowwe; wanvoeding; voedselpiramide; voedselkeuses: ekologies, sosiaal, ekonomie en kultureel; gesondheid

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

algemene siektes; aansteeklike siektes; lewenstylsiektes; neurologiese siektes; diabetes; epilepsie; hartsiektes; beroertes; anoreksie; m.i.v.; tuberkulose; gebalanseerde diet; dwelm en alkohol misbruik

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 4 Vraestel 03

godsdiens; verskillende gelowe: boeddhisme, christenskap, hindoeïsme, judaïsme, baha’i; god / gode: boeddha, drie enige god, brahman en yahweh; plek van aanbidding: kerk, sinagoge, tempel en klooster; heilige geskrifte: bybel, koran en bhagavad-gita; skeppingsverhale; adam en eva

Graad 7 Lewensoriëntering CAPS Kwartaal 4 Vraestel 04

dwelms: snuifmiddels, mandrax, marijuana, metamfetamien, alcohol en sigarette; algemene siektes; bakteriese siekte; tuberkulose; eetgewoontes; voedsel; voedingstof; verhoudings; suid-afrikaanse handves van menseregte; grondwet

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

biosfeer; atmosfeer; litosfeer; hidrosfeer; lewensprosesse; fossielbrandstowwe; gasse; volhoubaarheid van lewe

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

biodiversiteit; lewende organismes; klassifikasiestelsel; koninkryke; vertebrate en invertebrate; soogdiere; reptiele; amfibieë; visse; krustaseë; voëls; insekte; diversiteit van plante; wortelstelsels; fotosintese; sade; angiosperme en gimnosperme; eensaadlobbiges en tweesaadlobbiges

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 1 Vraestel 03

planteryk; voortplanting in angiosperme; sade en blomme; blomblare; bestuiwing; bevrugting en verspreiding van vrugte en sade

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 1 Vraestel 04

menslike voortplanting; voortplantingsorgane; menstruasie; bevrugting; swangerskap; fetus; groeihormone; adolessensie; seksuele gesondheid; voorbehoedmiddels; loopbane in menslike voortplanting

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 1 Vraestel 05

spesie variasie; diversiteit; ras; oorerwing; loopbane in spesievariasie

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

eienskappe van materiale; sterkte van materiale; kook- en smeltpunte van materiale; natuurlike hulpbronne; mynmaatskappye; mynwese; ontgunning; gouderts; impak op die omgewing; myn rehabilitasie; stortingsterrein; herwinning

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

materiale; stowwe; mengsels; metodes vir die skeiding van mengsels; distillasie; oplossings en oplosmiddels; sorteer, herwin en hergebruik materiale; loopbane in skeikunde, mynbou en afvalbestuur

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 2 Vraestel 03

sure, basisse en neutrale stowwe; smake van stowwe; suur-basis-indikators; ph-skaal

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 2 Vraestel 04

periodieke tabel van elemente; element; chemiese simbole; atoomgetal; gebruike van elemente; eienskappe van metale, halfmetale en nie-metale

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

energiebronne; fossielbrandstowwe; hernubare energiebronne; nie-hernubare energiebronne; elektrisiteit; kernkragstasie; kernbrandstof; biobrandstof; ru-olie; steenkool; natuurlike gas; uraan; windenergie; hidroëlektrisiteit

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

potensiële energie en kinetiese energie; wet van energiebewaring; energiestelsels; energie-oordrag; joules; proteïene; koolhidraate; vette; voedingsinligting

 

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 03

hitte-oordrag; straling; hitte-oordrag d.m.v. straling; geleiers; geleiding; konveksie

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 04

energiebesparing; hitte-verlies en hitte-gewin; sonverhitting; geleier; isolator; isoleermateriale; vakuum

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 05

energie-oordrag na die omliggende omgewing; inset- en uitset energie; bruikbare energie; vermorste energie; potensiële energie; kinetiese energie; hitte energie; chemiese energie; elektriese energie; lig energie

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 3 Vraestel 06

energie; energiebronne; elektrisiteit; nasionale elektrisiteitstoevoer-stelsel; energie-oordrag in die nasionale network; transmissie en verspreiding van elektrisiteit; besparing van elektrisiteit

 

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

verhouding van die son met die aarde; die aarde se seisoene; suidelike halfrond; noordelike halfrond; sonenergie en die aarde se as; steenbokskeerkring; kreefskeerkring; sonenergie en lewe op aarde; opgegaarde sonenergie; fossielbrandstowwe

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

verhouding van die maan met die aarde; relatiewe posisies van die maan, aarde en die son; wentelbaanpatrone; aantrekkingskrag; swaartekrag; getye: hoog- en laagwater; ekostelsels; estuarium

Graad 7 Natuurwetenskappe CAPS Kwartaal 4 Vraestel 03

geskiedkundige ontwikkeling van sterrekunde; vroeë inheemse kennis van die hemelruim; moderne ontwikkelings in astronomie; melkweg; planete; copernicus; galileo; kepler; newton; william en caroline herschel

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

dans; postuur en liggaamslyn; dans elemente; tyd; drama; artikulasie; resonansie; improvisasie; verhoogruimte; musiek; maatslag; nootwaarde; toonhoogte; tydmaatteken; diskantsleutel; visuele kunste; beklemtoning; kontras; merke maak

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

dans elemente: ruimte, tyd, krag en verhoudings; belangrikheid van opwarming; plié; relevé; drama; volksverhale; koraalvers; toon; toonhoogte; artikulasie; resonansie; tempo; pouse; rolprentakteur; verhoogakteur; musiek; dinamiek; lirieke; heelnoot; halfnoot; kwartnoot; agtse noot; sestiende noot; gepunteerde noot; visuele kunste; krapbord; kunsvlyt; ekspressiewe kleur; plaaslike kleur; stillewe

Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

dans; kleredrag; nie-verbale kommunikasie; strekke; bewegings; gebaar; drama; dialog; toonkleur; artikulasie; resonansie; improvisasie; verhoogruimte; regisseur; produksieleier; musiek; g-sleutel; notebalk; komponiste

Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 2 Vraestel 03

dans; beginsels van dans; elemente van dans; opwarmingsoefeninge

Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 2 Vraestel 04

drama; stembuiging en uitdrukking; koraal-vers tegnieke; john williams

Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 2 Vraestel 05

musiek terminologie; musiek geletterdheid; nootwaardes: heelnoot, halfnoot, kwartnoot, agtse noot en sestiende noot; gepunteerde noot

Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 2 Vraestel 06

dans terminologie; dans konsepte; drama; toneelspel; toneelstuk; musiek; nootname; sol-fa-stelsel name; nootwaarde; visuele kunste; primêre en sekondêre kleure; kleurwiel; tint; skakering; toonkleur; tekstuur

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

dans; choreografie; rekwisiete; dans veiligheid; musikale konsepte; tekstuur; tempo; metrum; visuele kuns konsepte; kuns elemente; kontraste

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

dans-elemente; choreografie; rekwisiet; deurgangsritte; drama; stem-element; koraalvers; musiek; lirieke; bassleutel; diskantsleutel; f-sleutel; g-sleutel; visuele kunste; artefakte; maskers; totem pale; fetisj

Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

dans terminologie: sekwens; rekwisiete; drama terminologie: antifoon, narratief, eenstemmig, stembuiging, kumulatief, toonhoogte; musiek terminologie: rondo, kanon, partituur, verwerk, tekstuur, ostinato, volksliedjie; visuele kun konsepte m.b.t kleur: komplementêr, skakering, tint

Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 4 Vraestel 03

dans; elemente van dans; krag element van dans; elemente van tyd; opwarmingsoefeninge; drama; stembuiging; toonhoogte; ritueel; seremonie; verhoogbestuurder; televisie aanbieder; musiek terminologie: aria, opera, prelude; visuele kunste: figuurtekening, portret, landskap

 

Graad 7 Skeppende Kunste CAPS Kwartaal 4 Vraestel 04

dans; kenmerke van uitvoerings: selfvertroue, verhoog teenwoordigheid en oog-fokus en oog-kontak; danssekwens; narratiewe; abstrakte werk; drama; dramatiese elemente; toneelstuk struktuur; koraalverstegnieke; koraalversuitvoering; seremonie; akteur; ontwerper; musiek; lettername; nootwaardes; metrum; tempo; dinamiek; timbre; tekstuur; lirieke; visuele kunste; kuns elemente: lyn, toon, tekstuur, vorm en kleur; kleurwiel; primêre kleure; sekondêre kleure; verwante kleure

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

ontwerpproses; ontwerp oorwegings; vaardighede; ergonomie; kommunikasie; kriteria; estetika; tegnieke; vervaardiging; patenteer; teikenmark; tegnologie

Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

grafiese kommunikasie; grafiese tegnieke; skets; werkstekening; 3d-artistieke tekening; afmetings; skaal; verdwynpunt; konstruksie lyne

 

Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 1 Vraestel 03

meganiese stelsels en meganiese beheer; meganiese voordeel; meganisme; hefboom: mag (krag), steunpunt (draaipunt) en las (weerstand); koppeling; meganiese kake-stelsel; hidrouliese stelsel; pneumatiese stelsel

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

hefboom; las, steunpunt en mag; meganiese kake-stelsel; hidrouliese stelsel; pneumatiese stelsel

Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

strukture: mensgemaak en natuurlik; soorte strukture: dop struktuur, raam struktuur en soliede struktuur; triangulering

 

Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 2 Vraestel 03

strukture; soorte strukture: dop struktuur, raam struktuur en soliede struktuur; 3d-skuinsmetode; ontwerp-spesifikasies; hefbome; triangulering; versterking van struktuur materiaal; strukturele elemente: balke, binte, stutte, membrane en doppe

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

bewaring en herwinning van hulpbronne; metale; magnetiese en nie-magnetiese material; elektromagneet; stroombaan; herwonne afvalmateriaal

Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

elektriese energie; elektriese stroombaan; elektriese simbole; selle; batterye; elektromagnete

Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 3 Vraestel 03

elektriese stelsels; magnetisme; magneetvelde en pole; aantrekkingskrag; afstotingskrag; elektriese stroombaan; sel en battery; elektromagneet; solenoïed; komplekse masjinerie: kruk en katrol; herwinning

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

kleredrag in noodsituasies; nasionale seereddingsinstituut; brandbestryders se kleredrag; tekstiel; brand-eienskappe van vesels

 

Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

noodsituasies; behoeftes van mense in noodsituasies; maaltye in noodsituasies

Graad 7 Tegnologie CAPS Kwartaal 4 Vraestel 03

vlugtelinge; stapelvoedsel; maaltye; strukture; nood-skuiling; natuurlike materiale vir die bou van huise; die ontwerp van ’n skuiling; selfoontoring; stroombane; elektromagnete; komplekse masjinerie; kleredrag in noodsituasies

Kwartaal 1

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 01

telgetalle; berekeninge; vergelyk; orden; rangskik van die grootste na die kleinste; bepaal die grootste gemene faktor (ggf); bepaal die kleinste gemene veelvoud (kgv); veelvoude; faktore; begroting: kosprys, verkoopprys, wins en verlies; afstand, tyd en spoed

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 02

eksponente; telgetalle in eksponensiële vorm, wortels en bewerkings met eksponente; tot die mag van; volume; oppervlakte;

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 03

meetkunde: meet en klassifiseer lyne en hoeke; grade; lynsegmente (lynstukke); wiskunde notasie; beskrywing in woorde

 

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 04

meetkunde: klassifikasie, meting en konstruksie van lyne en hoeke; soort hoeke; hoek grootte; driepuntnotasie; gelyksydige driehoek; gelykbenige driehoek; sirkel; parallelogram; parallelle lyne

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 1 Vraestel 05

meetkunde: ruimte en vorm; 2d vorms; beskrywing van vorms; hoek grootte van veelhoeke; simmetrie-asse; soort driehoek; simmetrie–asse van veelhoeke; berekening van hoeke; rigting

 

Kwartaal 2

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 2 Vraestel 01

gewone breuke; ekwivalente breuke; berekeninge; faktore; vereenvoudig; herlei gemengde getalle na onegte breuke; herlei onegte breuke na gemengde getalle; resiprook; persentasies

 

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 2 Vraestel 02

desimale breuke; repeterende breuk; afronding na naaste telgetal; herlei gewone breuke na persentasie; getallesin vir woordsomme; bereken kostes; liter; afstand

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 2 Vraestel 03

Verwantskappe; funksies; getalpatrone; getalsinne; spoed en tyd; algebraïese vergelykings

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 2 Vraestel 04

meetkunde: omtrek en oppervlakte van 2d vorms

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 2 Vraestel 05

buite-oppervlakte, volume en kapasiteit (inhoud) van 3d voorwerpe; herleiding van volume eenhede; kubieke eenheid

 

Kwartaal 3

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 3 Vraestel 01

numeriese patrone; meetkundige patrone; verhoudings; getal rye; posisie en waarde

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 3 Vraestel 02

funksies; verwantskappe; algebraïese uitdrukkings en vergelykings; uitsetwaardes; oppervlakte van ’n sirkel; oppervlakte van ’n driehoek

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 3 Vraestel 03

grafieke; kromme; onafhanklike veranderlike; afhanklike veranderlike; afstand en tyd

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 3 Vraestel 05

meetkunde: 3d voorwerpe; vlakke; rande; hoekpunte; toppunte; prismas

Kwartaal 4

Voorskou Naam Beskrywing
Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 4 Vraestel 01

heelgetalle: tel op, orden en vergelyk; getallelyn; getalsinne

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 4 Vraestel 02

numeriese patrone en meetkundige patrone: funksies en verwantskappe

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 4 Vraestel 03

algebraïese uitdrukkings; algebraïese vergelykings; getalsinne

Graad 7 Wiskunde CAPS Kwartaal 4 Vraestel 04

versameling, organisering en opsomming van data; datavoorstelling; waarskynlikheid; steekproef; modus; omvang; mediaan; gemiddeld; frekwensie; bimodal; stingel- en blaardiagram

 

 

Afrikaanse Skoolensiklopedie

Afrikaanse Skoolensiklopedie

Afrikaanse Skoolensiklopedie

‘Afrikaanse Skoolensiklopedie’ is ’n volledige ensiklopedie gerig op skoolkinders met vele dokumente in Afrikaans.

Die doelstelling van die ensiklopedie is om kinders bloot te stel aan ’n wye verskeidenheid onderwerpe en om by hul ’n nuuskierigheid en liefde vir inligting en kennis wakker te maak. Geniet die voordeel en gerieflikheid van inligting in Afrikaans met pragtige foto’s, kleurvolle illustrasies en sketse. Die inhoud handel oor verskeie onderwerpe wat relevant tot skoolkinders is. Dit vergemaklik huiswerk en kan aangewend word vir die voltooiing van take, opdragte en navorsing van hul eie. Inligting kan ook gebruik word vir toesprake.

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Astronomie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie AsteroVede Komete en Meteoriete

asteroïede; komete; meteoriete; rotsagtige liggame; verskietende sterre; atmosfeer; langwerpige wentelbaan; stert vorm agter die kop; verby die son beweeg

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Maan

planete; son; lewelose wêreld; teleskoop; atmosfeer: maan; ewenaar; sterrekundiges; spoed maan om aarde beweeg; maan omtrek; maan deursnee; afstand van die aarde; helix newel; volmaan

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Ruimtereise

ruimtereise; lansering; russiese satelliet spoetnik; aluminiumsfeer; hond genaamd limontsjik; van allen-gordel; explorer 1; gewigloosheid; friendship; vuurpyle; john glenn; joeri gagarin in wostok 1; omwentelings; man op maan; armstrong; aldrin; apollo; saturn 5-vuurpyl;

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Son

deursnee van son; melkwegstelsel; 30 000 ligjaar; struktuur van son; digtheid van son; sonaktiwiteit; termonukleêre hoogoond; chromosfeer; korona; radiogolwe

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Sonnestelsel

sonnestelsel; swerwer; nege planete; mercurius; venus; mars; aarde; asteroïede; jupiter; uranus; pluto; neptunus; saturnus; bane; wentel; satelliete

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Sterre

liggame; alpha centauri; suiderkruis; proxima centauri; sirius; betelgeuse; helderste ster; liggame; alpha centauri; suiderkruis; proxima centauri; sirius; betelgeuse; helderste ster

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Sterrekunde van Ou Volke

chinese sterrekundiges; babiloniërs en chaldeërs; ekliptika; planeet mars; sterrebeelde; saros; sonverduistering; maanverduistering; sterrebeelde; saros; sonverduistering; maanverduistering; diereriem; hoekverdeling; heelal; merkhet-instrument

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Sterretekens

waterdraer; vis; ram; bul; tweeling; kreef; leeu; maagd; weegskaal; skerpioen; boogskutter; steenbok

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Astronomie Suiderkruis

stronomiese verskynsels; suidelike halfrond; sterrebeelde; alpha crucis; beta crucis; gamma crucis; delta crucis; epsilon crucis; epsilon crucis; wysersterre; suidelike hemelpool; wit dwerg

Voorskou Naam Beskrywing

Geografie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Geografiese Lengte en Breedte

geografiese lengte en breedte; posisie; aarde gedefinieer; ewenaar; ewe ver van die noord- en suidpool; londen; greenwich-lengtelyn; liniêre maateenhede; standaardverwysingslyne; breedteligging; lengtegraad; nul-lengtelyn; nulmeridiaan; breedtegraad

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Kaartwerk en Simbole

kaartwerk en simbole; peiling; ligging; koördinate; magnetiese noord; ware noord; kaart tekens; kaartskaal; grootskaal; kontoerlyne; afstandmeting; ortofoto; kartograaf; kontinente; wêreldkaart; kompas; hoofrigtings; kartograaf; kontinente; wêreldkaart; kompas; hoofrigtings; woordskaal; breukskaal; lynskaal

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Sewe Kontinente

sewe kontinente; noord-amerika; suid-amerika; europa; asië; afrika; australie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Topografiese Kaartwerk

kaartsleutels; windrigtings; ligging’; koördinate; rigting; topografiese kaart; kartograwe; “ware” noord; magnetiese deklinasie; skaal; lengte- en breedtelyne; lengtegraad; lengtelyn; kontoerlyne; sinoptiese kaart; ewenaar; breedtegraad; breedtelyn;

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geografie Tydsones

standaardtyd; tydsones; twaalfuur middag;  suid-afrikaanse standaardtyd;  sast; ptolemaios; greenwich middelbare tyd; gmt; Greenwich; datumgrens

Voorskou Naam Beskrywing

Geologie en Atmosfeer

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Aarde Son en Maan

atmosfeer; aardkors; suurstof; stikstof; waterdamp; koolsuurgas; vastelande; oseane; seevlak; brandende gasse; aantrekkingskrag, planete; afnemende maan; aanwassende maan;  

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Atmosfeer om die Aarde

aarde se atmosfeer; joseph walker; vuurpylmotor; wattekombers; buitenste laag; digtheid; drukking; edmund hillary everest; bo seespieël;  helium; neon; kripton; waterstof; xenon; metaan en waterdamp; lugdruk; lae in die atmosfeer; barometers; eksosfeer; ionosfeer; mesosfeer; troposfeer; stratosfeer

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Prakties Bou 'n Vulkaan

bou vulkaan; koeksoda; opwasmiddel; rooi voedsel kleursel; asyn; struktuur; karton boks; vulkaan se raam; omhulsel; papiermaché; gips; sout klei resep; vulkaniese uitbarsting

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Struktuur van die Aarde

struktuur van die aarde; gas en vloeistof; tektoniese plate; drywende kontinente;  alfred wegner; pangaea; landmassa; fossiel; kontinente; legkaart

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Geologie en Atmosfeer Topografiese Vlaktes

ontstaan van vlaktes; vlakhellende; gebiede; rynrivier; europa; vrugbaar; grond; landerye; riviere vlaktes breed; berg tot vlakte; weggeërodeer; bergspitse; hexrivierberge; tandagtige bergspitse; landskap

Voorskou Naam Beskrywing

Omgewingstudies

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Aardedag

aardedag; grondbesoedeling; huisvullis; waterbesoedeling; omgewings risiko’s; lugbesoedeling; kweekhuiseffek; globale verwarming; klimaatsverandering; giftige gasse; volhoubare energiebronne; reënwoude; papier; plastiek; herwinning produkte

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Aardverwarming Kweekhuiseffek

aardverwarming: kweekhuiseffek; temperature met 2 °c;  styg; besoedelde gasse; atmosfeer; verwarm; suurstof; koolsuurgas

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Algemeen

biosfeer; reservaat; waterberg; kruger tot canyon; kaapse weskus; koggelberg; hidrosfeer; litosfeer; atmosfeer; biosfeer; reservaat;; kaapse weskus; savanne; woude; vetplant-karoo; sukkulent; klimaat; bosveld

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Besoedeling Impak op Omgewing

besoedeling impak op omgewing; tipes besoedeling; lugbesoedeling; waterbesoedeling; land besoedeling; radio-aktiewe besoedeling; klankbesoedeling; hitte-besoedeling; globale verwarming; kweekhuis; koolstofdioksied vrystelling; effek van besoedeling; chemikalieë; populasie groei; energiebronne; verlies aan habitat; eksploitasie; hibriedemotors; uitlaatgasse; aandrywingstelsel; elektriese motor; petrol en diesel; fossielbrandstowwe; bio-energie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Besparing van Natuurlike Hulpbronne

bespaar natuur se hulpbronne; water; waterbesoedeling; cholera; damme; drinkwater; besoedeling; bilharzia; osoon beskadiging; chemiese en olie besoedeling; lugbesoedeling; hersirkulering; elektrisiteit opwekking: besparing van diamante

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Bewaring van Seebronne

beperking van treil bote; onwettige vissery; visvang permitte; uitwissing; seekrewe; perlemoen; lynvisser gemeenskappe lei; walvisse

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Gebruike van Water as Hulpbron

lewende dinge bestaan uit wondervloeistof; invloed; water; weer en klimaat; gebruik water kook; verhitting; blus van vure; oplosmiddel; minerale; waterdamp molekules; liggaamshitte reguleer

 

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Gronderosie

gronderosie; grondstruktuur; dreinering; belugting en water; uitloging; oorstroming; afloop; weilande; kompaktering; plantmateriaal; verrotting; gronderosie deur wind en water; grondbesoedeling; oorbeweiding;  landbouchemikalieë; oormatige ploeg; ongepaste besproeiings tegnieke; grond biodiversiteit; grondstruktuur; organiese stelsel; oesreste; bemesting; grond koolstof; werf mis; stikstof deur peulplante

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Herwinning van Afvalmateriaal

herwinning van afvalmateriaal; glas, plastiek, papier en metaal; vullishope; onvernietigbaar; telefoongidse; gifstowwe wanneer reën; plastiek hergebruik; drankblikkies, tinfoelie-borde, tuinmeubels, geute; metale

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Klankbesoedeling

klankbesoedeling; ongewenste klank; huis; werksomgewing; effek op uitspraak; kommunikasie; slaap; ontspanning; gehoorverlies; motorverkeer; treine; vliegtuie; geweerskote; konstruksie; militêre klanke;  industrie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Loodvrye Petrol

loodvrye petrol; petrol wat vry is van tetra-etiel lood; loodvergiftiging; uitlaatgasse; stedelike gebiede; lugbesoedeling; uitlaatgasse; totale verbod op lood in petrol

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Oorsake van Grondskade

grondskade; monokultuur; natuurlike plantegroei; uitgekap; landerye grote; weggespoel; kunsmatige bemesting; grondkrummels; minerale soute; plaagdoders; chemikalieë ; grond ruskans; minerale sout; teruggesit; kunsmis; dennenaalde; afvalmateriaal; kalsium, ; magnesium; fosfor, swawel, kalsium, magnesium yster; fosfor, kalsium; kalium, kalsium; fosfor, kalium, yster; insekte; swamme; peste dood; eierdoppe; dieremis; blare; houtas; minerale; koolstof; voeding siklus

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Oseane en Visse as Hulpbron

natuurlike hulpbronne; oseane en visse; korale; seediere; walvisse; dolfyne; haaie; troeteldierkos; visolie; bemestingstowwe; diamante; olie; steenkool; sardyne; makriel; marsbanker; ansjovis; stokvis; snoek;  galjoen; tongvis; saldanha; woodstock; lambertsbaai; kreef; mossels; krap; oesters; perlemoen

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Osoonlaag

osoonlaag; onstabiele vorm van suurstof; molekule drie suurstof-atome; cfc-vry sproeikannetjies; 15 tot 50 km bokant die aarde oppervlak; skadelike ultravioletstrale son absorbeer; chemikalieë vernietig; uv-strale; osoon sonstrale suurstof gevorm

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Plastiek in die Boubedryf

verban plastiek in argitektuur; polimeseringproses; mensgemaakte plastiek; proxylin 1862; 1909 sintetiese plastiek bakeliet; 1930 petroleum gebaseerde plastiek; gesintetiseerde koolstof; termoplastiek; poliëtileen; poliamied nylon; polistireen; poliviniel chloried; acrylonitrile; polikarbonaat; polipropileen; fenol-formaldehied; epoksi’s; poliëster; melamien; formaldehied; poli-uretaan; gechloorineerde toksienes in liggame; pvc

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Suurreën

suurreën; swaweldioksied; steenkool by kragstasies verbrand; swawelsuur; respirasie asemhalings probleme; dood; organismes; ekostelsels versteur; standbeelde; bakstene; geboue; weggevreet; kragstasies; steenkool verbrand

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Ultraviolet Bestraling

ultraviolet-bestraling; son se energie; uv-strale; velkanker veroorsaak; gemoedstoestand verbeter; strale; vitamien d; gesonde bene; spiere; immuunstelsel; atmosfeer geabsorbeer

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Verskillende Tipes Besoedeling

tipes besoedeling; lugbesoedeling steenkool verbrand; vakansiegangers ; grondbesoedeling; storting van vullis; rommel; waterbesoedeling; cholera; ; diarree; oogsiektes; mv treasure kaapstad gestrand; pikkewynbevolking;

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Omgewingstudies Volhoubare Ontwikkeling

volhoubare ontwikkeling; omgewing; beskerm; ekonomiese; ontwikkeling; balans tussen omgewing; menslike aktiwiteite; bewaringsorganisasies; ekosisteme; omgewings ewewig en -bewaring

Voorskou Naam Beskrywing

Waterliggame

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Damme in Suid-Afrika

damme in suid-afrika; gariep; van der kloof; sterkfontein; vaaldam; pongolapoort; bloemhof; theewaterskloof; heyshope; brandvlei; woodstock; grootdraai; loskop; goedertrouw; albert ; falls-dam; spioenkop

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Egipte se Nylrivier

langste rivier; nyl; bahr el nil; el-dzjebel; wit nyl; sobat; bahr-el-ghazal; blou nyl; al bhar al azraq; tanameer; ethiopiese hooglande; kartoem; atbara; egiptenare; grieke ; romeine; nyl goddelike figuur; aur; kem; odysseus; aiguptos; an-nil; soedan; kemi; kagera-rivier oorsprong  nyl; john hanning speke

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Ondergrondse Water

atmosferiese neerslag; ondergrondse water; hoofbron; hidroloë; porositeit; deurlaatbaarheid; akwifer gevorm; graniet; sandsteen; kalksteen met nate; aardkors; grondmantel; artesiese bronne; spuitwater; artois; frankryk; klein-karoo; auob; ondergrondse grotte en riviere; fonteine; ritmiese fontein

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Oranje Rivier

oranje rivier; sytak vaalrivier; lesotho; ontspring drakensbergreeks; atlantiese oseaan; grootrivier; nederlandse prins willem van oranje; benedeloop gariep; khoi-stamme; oranjerivier; khoisan-volkere; jacobus coetsee 1760 eerste wit man rivier oorgesteek; gariepdam; vanderkloofdam; oranje-visriviertonnel, vis-sondagsrivierkanaalprojek; welbedacht; bloemfonteinprojek; vaalrivierskemas; drakensberprojek; palmietrivierskema

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Oseanië

oseanië; suid-westelike stille oseaan; eilande; australië; nieu-guinee; paloea mariane hawaii; nieu-seeland; ondersee berge; vulkaniese oorsprong; koraaleilande; melanesië; soomriwwe; walriwwe; koraalriwwe; atolle; 1492 christophorus columbus; mikronesië; polinesië

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Riviere en Mere Algemeen

riviere en mere; varswater-; kaspiese see; grootste meer ter wêreld; grootste varswater meer in die wêreld; russiese baikalmeer die grootste varswater

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Riviere se Rol op die Mens

europa noord-amerika rol lewensbelangrike rol; standhoudende riviere; gewoonlik; oorsprong; berge; damwalle; kanale; besproeiing; gefiltreer; gesuiwer; riviere so besoedel; beskawing; metron; geboorte van die meetkunde

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Waterliggame Watersiklus

watersiklus; waterkringloop; ononderbroke kringloop; atmosfeer; aarde; atmosfeer; kondensasie; presipitasie; transpirasie; verdamping; waterdamp; molekules kondenseer; sypel; son skyn oppervlaktes see damme mere

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Suid-Afrikaners

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Anton Rupert

anton rupert; entrepreneur; graad in chemie: 500 rykste mense; besigheidsmanne; rembrandt groep; firstrand; absa; unilever; nampak; total sa; rainbow chicken; medi-clinic; e-tv; vodacom; stellenbosch farmers' winery; sfw; distillers corporation; rothmans; dunhill; peace parks foundation

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Cecil John Rhodes

cecil john rhodes; gebore op 5 julie 1853 in bishops stort ford, engeland; barney barnato; herbert; natal; de beers consolidated mines in 1888; diamante ontdek; kimberley; diamantmyne; oxford universiteit; politieke leier; kaapse volksraad; britse kolonialisme; afrikaner republiek van transvaal binnegeval; dr. starr jameson; noord en suid rhodesië; koninklike oktrooi; rhodes die british south africa company; begrawe matobo nasionale park in zimbabwe; cecil rhodes:  man and empire maker

 

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Christiaan Rudolf de Wet

genl. christiaan rudolf de wet; kommandant; tweede vryheidsoorlog; laingsnek; amajuba; oranje-vrystaat; volksraadslid van lydenburg; volksraadslid vir boven-modderrivier; eerste vryheidsoorlog; nicholsonsnek; veggeneraal bevorder; johannesburgse fort; bloemfontein; guerrillastryd begin; sannaspos; rooiwalstasie; krygsmansvernuf; vrystaatse; transvalers; president steyn; ovs; verdrag van vereeniging onderteken; klipfontein; generaal p cronje paardeberg

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Hendrik F Verwoerd

hendrik frensch verwoerd; amsterdam nederland gebore; professor in sosiologie en maatskaplike; brandfort; vrystaat; universiteit van stellenbosch; studenteraadsvoorsitter; betsie schoombee; hamburg; hoofredakteur koerant die transvaler; minister van naturelle-sake; malan se kabinet; 1958 word hy sesde premier van die unie van suid-afrika; argitek van afsonderlike ontwikkeling; vierde eerste minister van suid-afrika; adv. strijdom; uniewording; republiek van suid-afrika; david b. pratt; dimitri tsafendas; parlementsgebou; sluipmoordpoging op 6 september 1966

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Marais Viljoen

marais viljoen; agste president suid-afrika se ampstermyn; maitland-poskantoor;; leier nasionale party; hoërskool jan van riebeeck in kaapstad; volksraadslid vir alberton; minister van arbeid en kleurlingsake; waargeneem as staatspresident; minister van arbeid en pos- en telekommunikasiewese; p.w. botha; president thabo mbeki; adjunk president phumzile mlambo-ngcuka

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Natalie du Toit

natalie du toit; statebondspele; goue medaljes; rekord vir die 50m en 100m vryslag; natalie wen by die olimpiese spele in beijing, september 2008;

 

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Nelson Mandela

nelson mandela rolihlahla dalibhunga gebore in umtata transkei; pa was gadla henry mphakanyiswa; ma was noseken; fort hare kollege; oliver tambo; walter sisulu; regte studeer; universiteit van die witwatersrand; evelyn mase; defiance campaign; nkosikazi nomzamo madikizela; winnie mandela; anc; sharpeville; umkhonto we sizwe; spear of the nation); robbeneiland; f. w. de klerk; nobelprys vir vrede; eerste swart president; graca machel; samora machel; president van mosambiek; sterf 5 desember 2013 houghton estate, johannesburg

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Paul Kruger

stephanus johannes paulus kruger; voortrekkers; boerestaat; suid-afrikaanse republiek; hendrik potgieter ; bulhoek; colesberg; sarel cilliers; vegkop; silkaats; bloukrans en weenen; sarel cilliers; vegkop; silkaats; bloukrans en weenen; gezina suzanna du plessis; kommandant-generaal; veldkornet; eerste vryheidsoorlog; ds. thomas francois burgers; staatspresident van die republiek; boere-republieke; transvaal; clarens switserland; marseille in frankryk; koningin wilhelmina

Ensiklopedie Bekende Mense Suid-Afrikaners Simon van der Stel

simon van der stel gebore mauritius; verenigde oos-indiese kompanjie; jacoba six; kommandeur na die kaap; de vrij zee; kompanjiestuin; stellenbosch; eikelaan; drakenstein; franschhoek; paarl; tygerberg; saldanhabaai; hottentots-holland; hugenote; verfraai die kaap; kasteel; tygerberg en piketberg; koperberge; here xvii; constantia; olof bergh

Voorskou Naam Beskrywing

Historiese Leiers

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Adolf Hitler

adolf hitler; duitsland; branau am in oostenryk; rykskanselier; duitse ryk; opperbevelhebber; duitse weermag; führer; ysterkruis; nasionaal-sosialistiese duitse arbeidersparty; nazi; mein kampf my stryd; wêrelddepressie 1930; nazi-ideologie; anti-intellektualisties; rasse-gedagte; totaliteitsbeginsel; rynland; alamein; geallieerde magte; eva braun; jode

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Alexander die Grote

alexander die grote; nege jare antieke wêreld verower; griekeland; indië; griekse kultuur helleens; filippus; koning van masedonië; athene en sparta; aristoteles; thebe; demosthenes; persiese ryk; darius iii; bucephalus; tirus; gasa; alexandrië; alexandrië; indiese koning porus; prinses, roxana, van baktrië; pandjab; hydaspes; zeus-ammon; arrianus; griekse historikus

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Algemeen

mediese wetenskap christiaan neethling barnard; hartoorplanting; veg vir menslike regte; emily hobhouse; filantroop; anglo-boereoorlog; kerk; aartsbiskop biskop desmund tutu; microsoft bill gates; politieke wetenskappe nelson mandela; umtata; transkei; entrepreneurskap; mark shuttleworth

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Franciscus van Assisi

franciscus van assisi; gregorius ix; heilige verklaar; protestante; christus mens sowel as god; god skepper; pous; monnike-orde; heilige land

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Frederik die Grote

frederik die grote van pruise; pruisiese ‘soldatekoning’ frederik wilhelm; koningskap berus nie op die goddelike reg nie, maar op vertroue; verowering van silesië; maria theresa; regeerder oostenryk; franse denker voltaire; sewejarige oorlog; kaunitz; oostenryk; regskode duitse ryk; bismarck; duitse kode van 1794

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Karel V

karel v; klein lewenslank siek; koning van spanje napels sicilië sardinië milaan nederlande spaanse kolonies keiser van die duitse heilige romeinse ryk; karel van habsburg; vlaamse stad mechelen; opvoeding; boergondië in frankryk

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Karl Marx

karl marx; proletariaat; industriële revolusie; filosofie; 1818 gebore duitsland; hegel; internasionales; friedrich engels; twee bekendste werke kommunistiese manifes das kapital; gemeenskaplike besit van alles; kommunisme

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Lodewyk XIV

lodewyk xiv; eerbied moet aan konings bewys word; hulle mag doen wat hulle wil; sonkoning;beroemdste koning frankryk; adelstand; l’etat, c'est moi; ek is die staat; paleis van versailles; pruike gedra; parfuum; frankryk; edik van nantes; geloofsvryheid; hugenote; skouspel; hofetiket; vader van die opera giovanni lully

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Marie Antoinette

marie antoinette; maria antonia josefa johanna von habsburg-lothringen; 2 november 1755 – 16 oktober 1793; aartshertogin oostenryk; verdrag van aix-la-chapelle; marie antoinette; place de la republique; place de la concorde; parys; guillotine; dr. joseph ignace guillotin; halifax gibbet; djandoubi; doodstraf 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Martin Luther

martin luther; duitse dorpie stotternheim; help my, heilige anna! ek beloof ek sal 'n monnik word;  rooms-katolieke klooster; antichris; pous; kerkhervormer; augustynse kloosterorde; doktorsgraad aan die universiteit van wittenberg; die regverdige sal uit die geloof lewe; 31 oktober 1517 95 stellinge slotkerk kasteelkerk; wittenberg pous; ryksdag van worms; hier staan ek, ek kan nie anders nie. god help my; amen; protestantse

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Octavianus en Marcus Antonius

octavianus en marcus antonius; romeinse; julius caesar; rome; senaat; octavianus gaius julius caesar octavianus; marcus antonius; brutus; romeinse republiek; cleopatra; egiptenare; alexandrië; kommandeur agrippa

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Pieter die Grote

pieter die grote; barbaarse mens; rusland; tsaar alexius mikailowitsj; moskou;  sofia nederlander frans timmermann; eudoxia lopoekina; dronkste orde van dwase en spotters; oossee; swede; slag van narwa; sint petersburg; venster na die weste; leningrad

 

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Richard Leeuehart

richard leeuehart; kruistog; christene; klein-asië, palestina en jerusalem; turke; turkse sultan saladin; richard i van engeland; heilige land; frederik ii (barbarossa), keiser van die heilige romeinse ryk; filips ii van frankryk; kruisvaarder; ciprus; beleg van acre; jerusalem; duitse keiser hendrik vi; normandië; hertog van limoges

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Saladin

saladin; kruisvaarderleër; heilige stad; moslems; genl. allenby; christene jerusalem;  moslem; kruisvaarders; saladin koerdiese stamme; armenië; bagdad; kaliefs; noer-ed-din; saladin word sultan van egipte en sirië

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Tamerlan

shuja-ud-din timur, beter bekend as amir timur, timur (timoer in afrikaans) of tamerlane (tamerlan in afrikaans), tamerlan; samarkand; russiese provinsie turkestan; kesj vandag sjar-i-sjabs; timoer; timoer-i-leng wat timoer die manke; tamerlan titel heerser van anderkant die rivier; tamerlan of tamburlaine; djengis-khan; ryk van china tot in pole gestrek; tamerlan was 'n tartaar; goue horde besorg; tartare; moskou; toktamisj; massamoordenaar; geloof rasti rousti”, wat beteken mag is reg;

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Themistokles

atheners moet hul stad met houtmure verdedig; themistokles 525 v.c. gebore; orakel van delphi; apollo; atheense vlootmag; perse; griekeland binnegeval; marathon; sparta; salamis

Ensiklopedie Bekende Mense Historiese Leiers Toetankamen

toetankamen; mag u aanbid word, o god van die lewende antieke egiptenare gesê;  ra; die songod; farao groot huis paleis beteken; lyk gebalsem; dertig vorstehuise op die troon gesit; amenhotep iv; god amon; ikhnaton; prag van aton; thebe; achetaton; el-amarnah; horison van aton; naam van toet-anch-aton (beeld van aton is lewend) in toetankamen (beeld van amon is lewend) verander; vallei van die koning graftombe; lord carnarvon en howard

 

Voorskou Naam Beskrywing

Kunstenaars Musikante en Skrywers

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Anna Rose Bain

anna rose bain; klassieke realisme kunstenaar gebore in mauston, wi in 1985; hillsdale college; florence academy of art in italië; apples and pitcher; skaduwees tekstuur; party shoes; still life with wine and grapes; music of the spheres

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Filippo Brunelleschi

filippo brunelleschi; doopkerk in florence; talie; beeldhouer lorenzo ghiberti; goudsmid; argitekte; renaissance; santa maria del fiore; koepel katedraal van florence; cappella dei pazzi; vondeling-hospitaal; pitti-paleis; toskaanse; gotiek van die middeleeue

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Guiseppe Verdi

giuseppe verdi; italiaanse dorpie roncole in parma; komposisies; konservatorium van milaan; eerste opera, oberto, graaf van santa bonifacio;  een dag lank koning un giorno diregno; beroemdste opera komponis van alle tye; opera nebukadnesar (nabucco) in milaan; giuseppina strepponi;  verdi se beroemdste operas; falstaff; ernani ; macbeth; die slag van legnano; rigoletto; ii trovatore; la traviata; luisa miller; die siciliaanse vesper; simone ; boccanegra; ‘n maskerbal; die mag van die noodlot; don carlos; aïda; othello; nebukadnesar

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Hans Christian Andersen

hans christian andersen; 2 april 1805 in die deense stad odense gebore; grootste kultuurskatte van ons beskawing; die keiser se nuwe klere; die prinses op die ertjie; die nagtegaal; sedert die middel van die 19de eeu bekoor sprokies; die standvastige bliksoldaatjie; die sneeukoningin; duisend-en-een nagte; kopenhagen; siboni, die sangmeester; engelse skrywer charles dickens; roman, die improvisators; odense ereburgerskap

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Jacob Hendrik Pierneef

jacob hendrik pierneef 13 augustus 1886 in pretoria gebore; skilder en grafiese kunstenaar; frans oerder; anton van wouw en g smithard houtsneewerk ets; akademie vir beeldende kunste in rotterdam; kremetartbooml skildery van 'n groot dorp in die kaapprovinsie; w a van konynenburg; skilder bosveld bome; houtsneë en tekeninge gemaak; linosneë; olieverf; waterverf; kaseïen gewerk

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Leonardo da Vinci

leonardo da vinci 15 april 1452 – 2 mei 1519; italiaanse wetenskaplike, ingenieur, uitvinder, ontleedkundige, skilder, beeldhouer, argitek, musikus en skrywer; vitruviaanse man; mona lisa louvre parys frankryk; die laaste avondmaal santa maria della grazia in milaan; beste skilder van alle tye

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Michael Flatley

michael flatley; riverdance; all-world irish dancing champion; lord of the dance; 2.5 biljoen mense die vertoning gesien

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Michelangelo Deel 01

michelangelo; 1475-1564; florence;  italianers; renaissance beeldhouer, boumeester, skilder en digter; beroemde beeld van dawid; twintig maande dak van sistynse kapel vir die pous geskilder; bybelgeskiedenis; skepping van adam; die laaste oordeel; vittoria colonna; michelangelo grootste beeldhouer ooit geleef

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Michelangelo Deel 02

kunstenaar, beeldhouer, boumeester ingenieur en digter; michelangelo di lodovico buonarroti simoni was onder die mense bekend as il divino, “the divine one”; domenico ghirlandaio; vakleerling; humanist academy; medici familie; romeinse “wyn-god” bacchus as standbeeld; die pieta deur giorgio vasari as  “a miracle wrought from once a shapeless stone.”;grafkelder van pous julius ii; dawid beeld; sint bartholomeus; sistynse kapel; die laaste oordeel

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Miguel de Cervantes

miguel de cervantes saavedra skrywer van don quixote de la mancha; spaans-napolitaanse leër; turkse; middellandse seegebied; algerynse seerowers; algiers as slawe; getroud catherina de palacos salazar; herdersroman galatea; parodie quixote de la mancha;

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Niccolò Paganini

niccolò paganini 1782 – 1840; violis; komponis; fenomenaal!; genius; bonatuurlik; towenaar; ladies-man; kasino-eienaar; die eerste “rock star”; the celebration of the mass; eerste violis van die “cathedral orchestra; caprice’s gekomponeer; stradivarius

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Vincent van Gogh

vincent willem van gogh; zundert, holland; post-impressionisties; skilder; grootste werke; die aartappeleters; sonneblomme; sterrenag; die saaier; moeder, anna carbentus van gogh; goupil  & kie, ’n kunshandelaar in den haag ; vader ds. theodorus van gogh; anton mauve; clasina maria hoornik bekend as sien; die areleesster; camille pissaro; the red vineyards; van gogh museum

 

Ensiklopedie Bekende Mense Kunstenaars Musikante en Skrywers Wolfgang Amadeus Mozart

wolfgang, amadeus mozart 27 januarie 1756 in salzburg, oostenryk gebore; klavesimbel; viool; simfonie; sistynse kapel in rome; constanze weber; 600 komposisies gekomponeer; opera le nozze di figaro; cosi fan tutte; die entführung aus dem serail

 

Voorskou Naam Beskrywing

Liefdadigheidswerkers

Ensiklopedie Bekende Mense Liefdadigheidswerkers Emily Hobhouse

emily hobhouse oktober 1899 cornwall engeland; brittanje; oorlog boere-republieke transvaal vrystaat;; lloyd george; noodlenigingsfonds; grootskeepse wreedheid; sir alfred milner hoë kommissaris van engeland in suid-afrika; konsentrasiekampe; engel van liefde; boek the brunt of the war; n. j. van der merwe; die smarte van die oorlog; tant alie of transvaal; alie badenhorst haar dagboek; vrouemonument in bloemfontein; president steyn

 

Ensiklopedie Bekende Mense Liefdadigheidswerkers Moeder Teresa

moeder teresa; agnes gonxha bojaxhiu, is op 27 augustus 1910 gebore in skopje, macedonia; die sendeling van liefdadigheid; dublin orde van susters van loreto; pous pius xii; calcutta; sendelinge van liefdadigheid; nobelprys vir vrede

 

Voorskou Naam Beskrywing

Geneeskundiges

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Albert Schweitzer

albert schweitzer; lambarene; oerwouddokter; 90 jaar oorlede; briljante teoloog, geneesheer musiekkenner; kaiserberg; elsas; straatsburg; thomaskerk; paryse sendinggenootskap; hospitaal in die oerwoud; 1952; boeke; beskryf; nobelprys vir vrede; hospitaal in die oerwoud, briewe uit lambarene; tussen water en oerwoud

 

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Christiaan Neethling Barnard

christiaan neethling barnard; koning van harte; hartoorplanting; louis washkansky; denise darvall; verwerping van sy nuwe hart nie; ongontsteking; groote schuur hospitaal; universiteit van kaapstad; sophia loren; barbara zoellner; glycel; switserland; sterf 2 september 2001; pompaksie; hartoorplanting; skenker; verwerpingsmeganisme

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Edward Jenner

edward jenner; siekte oorwin; pokke; gevreesde; europa; een-twaalfde; sterfgevalle; hottentotte; verwoesting; entstof; ontdekking; engelse; dokter; dr. john hunter; koeipokkies; geïmmuniseer; limf; inentingsvirus; inokulasie; lady mary wortly montagu; hottentotte; pokke-epidemie kaap

 

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Hippokrates

hippokrates eed; 2 000 professionele sosiale optrede van geneeshere beheer; antieke egiptenare voortgespruit; griekse skrywer soranus; hippokrates 460 v.c eiland kos egeïese see gebore; siektes natuurlike oorsake; geneeskrag van die natuur; chirurge; snykunde; alexandrië in egipte; mediese wetenskap; epilepsie; boek die heilige siekte

 

Ensiklopedie Bekende Mense Geneeskundiges Joseph Lister

joseph lister; vader van antiseptiese operasies; essex, engeland; upton; university college in londen; ba graad; mediese graad; regius professorskap; glasgow universiteit; chirurg by glasgow royal hospitaal; 50% geopereer ontsteking gesterf; teer op wonde gesmeer; louis pasteur; onhigiëniese toestande; karboliesesuur; kliniese chirurgie; order of merit; king’s college universiteit hospitaal

Voorskou Naam Beskrywing

Ontdekkingsreisigers

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Bartolomeus Dias

portugees; bartolomeu dias; verre ooste; rooi see ; persiese golf; iberiese skiereiland; portugese christene; weskus van afrika; ceuta; straat van gibraltar; diogo cao; angra pequena; lüderitzbucht; mosselbaai; groot-visrivier; kwaaihoek; klipkruis; padrão; kaap die goeie hoop; kaap cabo de boa esperanza; cabo tormentoso; stormkaap

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Christopher Columbus

christophorus columbus; la rabida; ysland; renaissance; marco polo; china; monnike; atlantiese oseaan; johan ii van portugal; edelman in sevilla; koning ferdinand van spanje; palos; kanariese eilande; nina; santa maria; pinta; verre ooste; ferdinand en isabella; san salvador; heilige verlosser; kuba; haïti; rooihuide; trinidad; jamaika; orinoco-rivier; suid-amerikaanse

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers David Livingstone

david livingstone; christendom; sendeling; donker vasteland; slawehandel rou wond van die wêreld; suid-afrika; skotland; blantyre; victoriawaterval; noord-kaap; kuruman; betsjoeanas; robert moffat; zambezi; londense sendinggenootskap; njassameer; shire-hooglande; malawimeer; zanzibar; oorsprong van die nyl; mweru; kongorivier; bangweolomeer; chitambo; henry stanley; dr. livingstone, neem ek aan

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Ferdinand Magellaan

ferdinand magellaan; man wat die eerste om die wêreld gevaar het; francisco d'almeida; molukke; spesery-eilande; pernambuco; suid-amerikaanse kus; st. julianus oorwinter; patagoniërs; die mense met die groot voete; stille oseaan; stille oseaan; filippynse eilande; cebu; spanjaard juan sebastian de elcano

 

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Fridtjof Nansen

fridtjof nansen; noorse noordpool-reisiger; fram; spesiale skip; voorwaarts; christiania oslo; noorse geografiese vereniging; poolsirkel; ajaks; fram over polhavet; voorwaarts oor die poolsee; jackson-harmsworth-ekspedisie; eskimoliv eskimo-lewe;

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Jan van Riebeeck

jan van riebeeck 21 april 1619 in culemborg, nederland gebore; elizabeth govertsdochter van goesbeeck; v.o.i.c.; verenigde oos-indiese kompanjie; het hof van holland; zutphen ; batavia; anthonie van diemen; maria de la queillerie; verversingstasie; de drommedaris; 6de april 1652; liesbeeckrivier; kaap; here sewentien; volksplanter; maria scipio

 

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Marco Polo

marco polo; venesië; handelstad; middellandse see; niccolo polo; matteo; swart see; krim; koeblai khan; peking sjina; heilige graf in jerusalem; il milione; china; tartaarse drag

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Neil Armstrong

neil armstrong 5augustus 1930 tot 25 august, 2012, ouderdom 82; inligtings tegnologie; eerste maanlanding; amerikaanse ruimteman; maanwandelaar; bevelvoerder apollo 11-ruimtesending; michael collins; edwin (”buzz”) aldrin; that's one small step for (a) man, one giant leap for mankind;

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Roald Amundsen

roald amundsen; sapsborg in denemarke gebore; suidpool eerste ekspedisie; noordwestelike deurgang; belgica; offisier; suid-amerika; suid-shetland-eilande; noordelike yssee; atlantiese en die stille oseaan; gjöa deur die bering-seestraat gevaar; ys-woestyn van antarktika; britse poolreisiger kaptein robert scott; suidpool; 14 desember 1911 suidpool bereik;

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Robert Falcon Scott

robert falcon scott; dagboek; suidpool; ontbering oorweldig; antarktika; britse nasionale antarktiese ekspedisie; discovery skip; basis mcmurdo sound; ross-see; dr. edward wilson; ernest shackleton; ysplato; victoria-land; robbeskip terra nova

 

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Robert Peary

robert peary; ontdekkingsreisiger; 6 april 1909 noordpool; kaap sheridan winterkamp; kaap columbia; grant-land; noordpool bereik 6 april 1909; groenland;

Ensiklopedie Bekende Mense Ontdekkingsreisigers Vasco da Gama

vasco da gama; ontdek die seeweg na indië; emanuel i; portugese edelman; lissabon; sao gabriel; kaap-verdiese eilande; bartholomeus dias; deur strandlopers gewond; da gama; kaapse skiereiland; veewagtersbaai; mosselbaai; baai van são bras; terra do natal; st. helenabaai; agulhas-stroom; limpopo; arabiese nedersetters; kilimani rivier; mosambiek; mombasa; kalikoet; weskus van indië; prins hendrik die seevaarder;

Voorskou Naam Beskrywing

Uitvinders

Ensiklopedie Bekende Mense Uitvinders Alexander Graham Bell

alexander graham bell edinburg skotland gebore; amerikaanse burger; professor in stem-fisiologie; harmoniese telegraaf; boston universiteit; thomas watson; klanke is elektries oorgesein; telefoon; magnetiese veld; elektriese trilling; kom asseblief hier, ek het jou nodig!

Ensiklopedie Bekende Mense Uitvinders James Watt

james watt skotse ingenieur; vernoem eenheid drywing gemeet; stoomenjin uitgevind; masjinerie wêreld geïndustrialiseer; ystererts; myn; steenkool; stoomkrag; industriële revolusie

 

Ensiklopedie Bekende Mense Uitvinders Thomas Edison

thomas alva edison milan ohio gebore; dubbele en viervoudige telegraafstelsels; verbeterde aandele-tikker; nuus van die aandelebeurs; telegraafapparaat; patentregte; ingenieurslaboratorium; menlo park; new jersey; elektriese pen; mimeograaf; remington-tikmasjien; grammofoon; fonograaf; elektriese gloeilamp; 1 200 patente; radiobuis; radio; rolprentkamera; edison-battery; (nikkel-yster-akkumulator; gloeidraad van katoenvesel; genialiteit is een persent inspirasie en nege-en-negentig persent perspirasie

 

Ensiklopedie Bekende Mense Uitvinders Wright Broers

wilbur en orville wright; kitty hawke; noord-carolina; bemande krag vlug; vliegtuig flyer i; 852 voet; 59 sekondes; da vinci; otto lilienthal; drie-as beheerstelsel; vliegtuigontwerp; vlerk;  windtonnel; binnebrandenjin; eksperimente; vliegtuigfabriek; dayton

 

 

Voorskou Naam Beskrywing

Wetenskaplikes en Wiskundiges

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Albert Einstein

albert einstein switserland gebore; professor zürich; nobel-prys; algemene teorie van relatiwiteit; praagse universiteit; amerika se atoomnavorsing; goebbels; roosevelt; atoombom; hirosjima; princeton oorlede; copernicus; teorie van newton stof eter; michelson-morley-proefneming; wiskunde; leerstuk relatiwiteitsteorie

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Archimedes

archimedes; 287 v.c. in sirakuse op sicilië gebore; vader pheidias; eratosthenes van cirene; wiskunde  fisika  meganika sterrekunde; eureka; ek het gevind; koning hieron; noli turbare circulos meos; moet asseblief nie my sirkels beskadig nie; van die twee vaste liggame aandui; verhouding tussen die volumes

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Blaise Pascal

blaise pascal clermont-ferrand; ontdekker van die sakrekenaar; genoem; optelmasjien; pascaline; rekenaar; kon tot agt syfer getalle optel en aftrek

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Erwin Schrödinger

erwin rudolf josef alexander schrödinge; engels en duits praat; oosterse geloof vedanta; weense teoretiese fisikus; nobel prys in fisika 1933; kanselier van die universiteit van graz; what is life; james watson

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Fibonacci

fibonacci; leonardo pisano; leonardo bonacci; leonardo fibonacci gebore pisa, italië 1170; wiskundige; hindoe-arabiese syferstelsel; algebra; sakeberekenings; landmeting; getalleteorie; hoof-rekeninge; liber abbaci; practica geometriae; liber quadratorum; brief aan die filosoof theodorus; fibonacci-reeks

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Galileo Galilei

galileo galilei; hoogleraar; universiteit van pisa; italië; wet isochronisme van pendules; hidrostatiese weegskaal; skewe toring van pisa eksperimente; republiek van venesië; wiskunde; universiteit van padua; ptolemaios; poolse copernicus; teleskope; melkweg; sidereus nuncius boodskapper van die sterre; dialoog oor die twee groot sisteme van die wêred; kettery; inkwisisie

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Gottfried Leibniz

gottfried leibniz; wiskundige; gebore duitsland leipzig 1646; optel, maal, deel asook die vierkantswortels kon uitwerk; leibniz-wiel; masjien vervaardig alsas-lotharinge charles xavier thomas de colmar;

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Isaac Newton

isaac newton; sonnestelsel; grootste wetenskaplike van alle tye; sterrekunde; wiskunde; fisika; trinity kollege in cambridge; natuurverskynsels; val van 'n appel op die grond; wet van aantrekking; aantrekkingskrag van voorwerpe; professor; fellow of the royal society; sonlig opgebreek; kleure van die reënboog; glasprisma; edmund halley; grondbeginsels van die natuur; principia

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges James Chadwick

james chadwick gebore op 20 oktober 1981 in manchester; atoombom; cavendish laboratory, cambridge; ontdek die neutron; ernst rutherford; franklin medalje; copley medalje; franklin instituut; nobel prys vir fisika; fellow of the royal society

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges John Dalton

john dalton; daltonisme; engelse chemikus, meteoroloog en fisikus; law of partial pressures; wet van vele proporsies; atomiese teorie; relatiewe atomiese gewig; chemise proses; partikels; atome; chemiese bindings; elemente

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Joseph John Thomson

joseph john thomson; nobel prys vir fisika; elektron; negatiewe lading; ontdekking atoom ‘n elektron ’n isotoop bevat; trinity college; royal society

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Louis Pasteur

louis pasteur; 27 desember 1822; gebore dôle, oos-frankryk; robert koch; école normale superieure; franse skeikundige antoine balard; parawynsteensuur; akademie vir gesondheid; mikrobe; basil; miltsiekte by vee; hondsdolheid; hidrofobie; entstof; tuberkulose; pokke; cholera; hoendercholera; witseerkeel; bloedvergifting; joseph meister

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Niels Bohr

niels henrik david bohr; fisikus; manhattan projek; kopenhagen interpretasie; komplimente; bohr model; somerveld-bohr-teorie; bks teorie; bohr-einstein besprekings; atoom; elektrone vaar in diskrete orbitale rondom die atoom se nukleus;

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Pierre en Marie Curie

marie skodowska; warschau; sorbonne-universiteit; pierre curie; uraan; pikblende; polonium; radiumchloried; nobelprys; radioaktiwiteit; x strale

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Ptolemaios

ptolemaios; claudius ptolemaeus; wetenskaplikes antieke wêreld; waarde van π pie; 3.14159; episikliese beweging;  planete; almagest; handleiding tot die aardrykskunde; sterrekundige

 

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Robert Koch

robert koch bakterioloog; suid-afrikaanse boere; beeste runderpes-kiem; teenmiddel; universiteit van göttingen; miltvuur; bakterieë; tuberkulose; tering; teringkieme; asiatiese cholera; malaria; slaapsiekte; tifus; nobelprys in die medisyne

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Werner Heisenberg

werner heisenberg; gebore münchen; fisika; bohr-rutherford; atomiese fisika; matrix mechanics; orbitale enegie;

 

Ensiklopedie Bekende Mense Wetenskaplikes en Wiskundiges Wolfgang Ernst Pauli

wolfgang ernst pauli gebore wenen; teoretiese fisiese professors; heisenberg’s matrix; observasie spektrum helium atoom; planck medalje; spin statistiek teorie

 

 

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Algemeen

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Bakterieë

bakterieë; mikro-organismes;  selvorms; staafvormig; basille; trekker spirille; bakterion; protoplasma; flagella; sweephare; endospoor; spoorvorming; parasities; patogeniese bakterieë; simbiose mens; stikstofkringloop; azotobakters; lensmaker antonie van leeuwenhoek; louis pasteur; kiemvry; pasteurisasie; justus von liebig; hermann hellriegel; robert koch; bakterieë siektes veroorsaak; bakteriologiese; karl eberth; ingewandskoors; alexander fleming

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Diffusie en Osmose

diffusie; hoë konsentrasie na lae konsentrasie; osmose molekules na hoë water potensiaal na lae water potensiaal wp; selmembrane; nukleo; selektief deurlaatbare

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Eensellige Organismes

eensellige organismes; protiste; mikroskopies klein; protosoa; alge; asemhalingstelsel; membraan; een string dns; genetiese instruksies; protis trichonympha; didinium; amebe; flagellum; sweephaar

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Eksperiment Voedselproduksie

voedselproduksie; rol van gis; croissants; bakproses; mikrobiologie; bakterie; fungi; virusse; alge; protosoë; croissants oorspronklik oostenryk; eensellige spoor; louis pasteur; fermentasie; swam

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Fossiele

fossiele; bodem; see; mere; vleilande; paleontoloog; fossileer; indrukke; gietvorme; spore; radio aktiewe elemente; absolute datering; kalium-argon metode; koolstof datering; sediment; relatiewe datering

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Fungi

fungi; skimmel; tallusplante; heterotropies; swamme; miselium; sampioene; paddastoele; hifes; massa drade; destroying angel; death cap; mycorrhizal verenigings; ekologiese rol; fungi; swamme; ekosisteem; bakterioloog; skimmel; alexander fleming; antibiotikum penisillien; pencillium notatum;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Kloning

kloning; kopieë van selle; somatiese sel; epidermale selle; aseksueel voortplant; nukleus; genetiese materiaal; mitose; somatiese-sel-kernoordrag snct; reproduktiewe kloning; terapeutiese kloning; stamselle; dna kloning; duitser dolly skaap gekloon; koei futhi; griekse woord klon; kernoordrag; embriosplyting; etiese waardes mense te kloon; morele waardes

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Mitose

mitose; voortplanting van eensellige organismes; seldelingsproses; dna replikasie; metabolies aktief; selorganelle; chromosome; interfase; profase; sentriole; nukleolusse; kernmembraan; sitoplasma; nukleoplasma; protoplasmiese; metafase; telofase; anafase

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Selle en Weefsels

selle weefsels; bloedselle; epiteelselle; beenselle; kolomeoiteel; bekerselle; kardiale spiersel; skeletspierselle; neuron; gladdespeirselle;  lewende organismes; gas ruiling; respirasie; voortplanting; chromoplaste; golgi-apparaat; ribosome; lisosome; mitochondrion; leukoplast; chloroplast; vakuool

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Voedingstof Siklusse

voedingstof siklusse; fotosintese; respirasie; biologiese afbreek; begrawing; stikstofsiklus; fotolise; suurstof siklus; nitrifikasie; ammonifikasie; assimilasie; denitrifikasie; koolstof siklus; respirasie; verbranding; sellulose; fotosintese; water siklus; waterkringloop; infiltrasie; transpirasie; kondensasie; presipitasie; verdamping

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Algemeen Voedselkettings

voedselkettings; volgorde lewende dinge; ekosisteem; balans in die natuur; produsent; herbivoor; primêre verbruiker; sekondêre verbruiker; karnivoor; ontbinders; omnivoor; tersiêre verbruiker; voedsel web

Voorskou Naam Beskrywing

Mens

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Asemhaling

asemhaling; respirasie; inasem; steriel; gesteriliseer; traanbuise; neus; suiweringsmeganisme; diafragma; longe; suurstof; asemgrootte; koolsuurgas; koolstofmonoksied

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Beenbreuke en Ontwrigtings

beenbreuke; ontwrigtings; menslike skelet; beenstof; weefsel; periosteum; osteoblaste; beenvormende selle; kalsiumfosfaat; kalsiumkarbonaat ; kalsium; fraktuur; eenvoudige; gekompliseerde ; pyn; simptome; verplasing; röntgen-apparaat; x-strale; callus; osteoblaste geabsorbeer; reduksie; misvormend; gewrigte

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Bloedgroepe

bloedgroepe; verklompte rooibloedselle; karl landsteiner; agglutinasie; plasma; teenliggaampies; monosiet; eosinofiel; leukosiet; limfosiet; bloedplaatjies; neutrofiel; basofiel; antigeen; bloedoortapping

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Brein

brein; beheersentrum; rugmurg; serebrum; sylvius; rolando; girus; sulkus; pons varolii; serebellum; medulla oblongata; sensasies; gedagtes; gevoelens; senuselle; limbiese stelsel; amandelkerne; hippokampus; basala ganglia; kleinharsings; breinstam

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Hart

hart; bloed; orgaan; liggaam pomp; spierwand; tussenskot; aorta; hoof-slagaar; vena cava superior; pulmonêre arterie; atrium; trikus pidale klep; longare bikuspidale klep; ventrikel

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Lewer

lewer; blindederm; mangeloperasie; grootste klier; liggaam; galblaas; pankreas; galbuise; duodenale papii; duodendum; aksessoriese pankreasbuis; sistiese buis; galbuis; poligone; lewerlappies; diafragma; buikholte; bloedsomloop; glukogeen; retikulo – endoteelstelsel; ureum; plasmaproteïene; albumien, globulien; fibrinogeen; fibrien;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Milt

milt; bloed ; bloedsomloop; rooi wit bloedliggaampies; hemoglobien; witbloedselle; lifosiete; gelobuleerd; purperkleur; diafragma; peritoneum; murg; pulpa; malphigi; follikels; limfweefsel; beenmurgselle; megaloblaste; miltslagaar; hilum; bloedontbindende; orgaan; hemopoiëtiese; bloedvormende; hemolitiese

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Oog en Gesigsgebreke

oog; orgaan brein; retina; gesigsenuwee; gesigsgebreke; pupil; kornea; lens; suspensoriese ligament; glasvog; optiese senuwee; bloedvate; blindvlek; geelvlek; fovea centralis; choroïed; sklera; siliaarspier; straalbreking; gesigsvermoë; horingvlies; bysiendheid; emmetropie; lens; bikonkawe; dubbelhol; kontaklense; vêrsiendheid; konvekse; astigmatisme; brillense; laser oogchirurgie;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Oor

oor; oorskulp; uitwendige oor; oorskulp; gehoorgang; benige labirint; middeloor; inwendige oor; slakhuis of cochlea; opvangselle; trommelvlies; hamer; aambeeld; stiebeuel; koglea; utrikulus; perilimf; endolimf; pinna; buis van eustachius; binneoor; klankgolwe

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Pankreas

pankreas; alvleisklier; peritoneum; agter; retroperitoneaal; buikholte; caput kop; corpus liggaam; cauda stert; eksokrien; spysverteringsensieme; tripsien; amilase; lipase; peptidase; duodenum; wirsungi; ductus pancreaticus; endokrien; somatostatien; glukagon; galbuis; sistiese buis; galblaas; vena cava; lewer; aorta; buikslagaar

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Skelet

menslike skelet; skedel; skouer- en heupgordels; ruggraat en ribbe; boonste en onderste lede-mate; skedel; kranium; sternum; klavikel; skapula; humerus; rugwerwel; asetabulum; karpale; falanges; femur; patella; fibula; tibia; tarsale metafarsale; ileum; sarkrum; koksiks; iskium; orbitaal; mandibel; wangbeen; radius; klavikulêr kerf; ribbes; epifise; dialise; endosteum; beenmurg; kraakbeen;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Spiere

spiere; spierweefsel; dwarsgestreepte spiere; gladde spiere; hartspier; bicep; tricep; tendon; sening; melksuur; simpatiese senustelsel; sametrekkings;  senuwees

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Spysverteringskanaal

menslike spysverteringskanaal; oesofagus; dunderm; dikderm; mag; kolon; rektum; appendiks; lewer; galblaas; duodenum; sekum; pankreas; ileum; anus; tong; chemiese vertering; organe; mond; tande; speekselkliere; meganies vertering; slukderm;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Tande

tande; melktande; snytand; oogtand; kiestand; maksilla; mandibel; kroon; nek wortel; emalje; dentien; tandvleis; senuwees; tandbeen; bloedvate; tandbederf; fluoried; tandabses 

 

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Torso

torso; romp; bolyf; bors; maag; ribbekas; pelvis; abdomen; hooforgane;

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Vel

vel nuut bly; liggaam; liggaamsvloeistowwe; verlies; beskermende laag; buitenste laag; weggeslyt; vervang; merkel liggaampie; haarwortel; pleksus; meissner liggaampie; pacini; ruffini; dermis; epidermis

Ensiklopedie Biologie en Natuurwetenskappe Mens Voortplanting

menslike voortplanting; spermselle; gamete; ova; eierselle; manlike geslagsorgane; testis; ejakulasie; spermbuise; skrotum; akrosoom; sentriool; mitochondria; penis; geboorte kanaal; ovaria; uterus; baarmoeder; vagina; fallopiese buise; menstruele siklus; ovarium; sanitêre doekies; menstruasie; tampons; endometrium; bevrugting; swangerskap; sigoot; plasenta; embrio; fetus; serviks; naelstring

Voorskou Naam Beskrywing

Weer Klimaat en Seisoene

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Moesonklimaat

moesonklimaat; ewenaar; geen jaargetye; warm droë seisoen; reënseisoenstreke; warm nat seisoen; termiese drukstelsels; hoogdrukstelsel; atmosfeer; laagdrukstelsel; wind oor die himalaja-bergreeks waai; adiabatiese verhitting; tifone

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Sahara Woestyn

sahara; onherbergsaamste; onafhanklikheid van frankryk; petroleum-neerslae; ontginningskoste; klimaat; grondoppervlak 77 °c; dadelpalms; akasiabome; doringagtige tamarisk; kamele; nomade; hammada; woestyndiere; negers eerste inwoners; arabiere; moslem geloof; tebboes; toearegs; more

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Seisoene

seisoene; lente; somer; winter; herfs; sonstilstand “solstice” ewenaar; poolster; suidelike halfrond; noordelike; seisoene aarde pad om son; lang kort dae

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Son as Primêre Energie Bron

son as primêre energie bron; vitamien d; reptiele koudbloedige; bome blare absorbeer sonenergie; fotosintese; sonpanele; fossielbrandstowwe; herlaaibare battery; siklone koue warm lugdruk; steenkool; prehistoriese oerwoude; ru-olie

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Weer vs Klimaat

verskil tussen weer klimaat; atmosfeer; toestand; gemiddeld weerstoestande; kortstondige; klimaat; wind; reënval; temperatuur; breedte graad ligging; aardoppervlakte; kreefskeerkring; steenbokskeerkring; somertemperatuur; reënmeter; psigometer; barometer; windkous; anemometer; termometer

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Weerburo

weerburo; bolepi huis erasmusrand pretoria; waarskuwings; weerstoestande; klimaatsveranderings; voorspel; waarsku; natuurrampe; radar voorstellings; weerkaart; satelliet voorstellings

 

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Winde en die Weer

winde en die weer; oostelike poolwind; perdebreedtes; passaatwinde; doldrums; stiltegordel; laagdrukgordel; vernaamste windstelsels; heersende westewinde; laagdruk-lugmassas; moesonwinde; siklone; antisiklone; hoogdrukstelsels; werwelstorms; donderstorms; cumulonimbus; orkane; draaiende lugmassas; tornado's

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Woestyn

woestyn; plantegroei; karig; sahara; baie warm; sandduine; oases; fontein; palmbome; struikplantegroei

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Wolke

wolke; waterdamp; neerslag; sneeuvlokkies; stratus; nimbostratus; cumulus; stratocumulus; cumulonimbus; altostratus; cirrostratus; altocumulus; cirrus; cirrocumulus

Ensiklopedie Aarde Omgewing en Buiteruim Weer Klimaat en Seisoene Ysberge

ysberge; antartika; ekonomiese belang; cunard-lynskip; titanic; antarktiese; arktiese; oseane; groenland; gletser; jökel-fjord; noorweë;  chili; terra del fuego; alaska; wes-ysland; davis-straat; labrador-stroom; newfoundland; grand banks; suid-atlantiese oseaan; argentinië la platarivier

Voorskou Naam Beskrywing
Ensiklopedie Boerdery Beesplaas

beesplaas; afrikaner; hereford; drakensberger; vleisbeeste; mieliestronke; kuilvoer; hooi miedens; bek-en-klouseer; siektes; sponssiekte; hartwater; knoppiesvelsiekte; braaivleis; kookvleis; biltong; lym; huide; skoene; tasse; rieme; swepe; tapyte; beenmeel; wors

Ensiklopedie Boerdery Melkplaas

melkplaas; melkbeeste; frieskoeie; jersey; melkrasse; ayrshire; guernsey; higiënies; melkmasjiene; stalle; koeltenks; melkery; jogurt; room; kaas; roomys; melk

Ensiklopedie Boerdery Mielie Plaas

mielie plaas; suid-amerika; stapelvoedsel; saailinge; kewers; graansuiers; sprinkane; dorsmasjien; kommandowurms; stysel; brandspiritus; tandepasta;

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Chemie

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Atome

atome; marie curie; henri becquerel; natuurlike radioaktiwiteit; proton; neutron; elektron; kern; orbitaal; alfa-partikels; beta-partikels; gammastrale; radiogolwe; katodebuis; anode; isotope; waterstofatoom; proptium; tritium; deuterium; atoombom; atoom; kettingreaksie; gesplyt; uraan; plutonium; kernreaktor; kernreaktor; kernmotore; kernduikboot; termo-kernenergie; kernkragsentrale

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Eksperiment Kalsiumkarbonaat CaCO3

eksperiment kalsiumkarbonaat caco3; suur; alkali; bordkryt; gedistilleerde water; onafhanklike veranderlike; asyn; jik; vaste veranderlike; afhanklike veranderlike; suurlemoensap; karbonate;  suurreën; swawelsuur; swaweldioksied

 

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Oksiede Hidroksiede en Soute

oksiede, hidroksiede en soute; oksiede; kalk; kalksteen; kalsium; koolstof; suurstof; keëlvormige baksteengeboue; ysterhidroksied; roes; yster; basisse; alkalië; ysterhidroksied; natriumchloried; kwikchloried; kaliumchloried; yster; natrium; kalium; sink; lood; aluminium; chloor; swawel; suurstof; koolstof; waterstof

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Stikstof Kringloop

stikstof kringloop; nitrogen; daniel rutherford; ontdekking; skotse dokter; lavoisier; azote; gas; smaaklose; reuklose; kleurlose; ammoniumnitriet; fraksionele distillasie; edelgasse; stikstofgas; kalsiumnitraat; kaliumnitraat; ammoniumchloried; eiwitte; proteïen

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemie Vloeibare Lug

vloeibare lug; bleekblou vloeistof; dewarfles; vakuumfles; suurstof; stikstof ; argon; gefraksioneerde distillasie; brandstof van vuurpylmotore; ammoniak; argon; brandstof van vuurpylmotore; michael faraday; argon; linde se vloeibare lug-masjien

Voorskou Naam Beskrywing

Chemiese Elemente

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Algemeen

chemiese elemente en simbole;

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Berillium

atoomgetal; berillium; simbool be; grys metaal; kristalstruktuur; heksagonaal;; karsinogenies; berilliose; berillium foelie x-strale; giftige verbindings

 

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Gallium

gallium; simbool ga; franse chemikus paul-emile lecoq de boisbaudran; russiese chemikus dmitri mendeleev; sagte, silwer metaal; kamertemperatuur vloeistof; hoë-temperatuur-termometers; tand vulsels; led's lig-emissie-diodes; half geleiers; gallium arsenied; son batterye

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Sink

sink; simbool zn; legering geelkoper; a.s. marggraff; sinksilikaat met koolstof; koper; onedel metaal; sinkoksied; batterye; sinkblende; swaelsuur

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Chemiese Elemente Suurstof

suurstof; ontdek; joseph priestley; karl wilhelm scheele; kwikoksied; simbool o; gas; kleurlose reuklose smaaklose; verbindings oksiede;; kwarts silikondioksied; marmer kalsiumkarbonaat; fraksionele distillasie water; vloeibare lug elektrolise

 

Voorskou Naam Beskrywing

Periodieke Tabel

Ensiklopedie Chemiese Wetenskappe Periodieke Tabel Uitleg van Elemente

periodieke tabel uitleg van elemente; atoommassa; atome; atoomnommer; fase van element; vaste stof; vloeistof; gas;  

Voorskou Naam Beskrywing

Amfibieë

Ensiklopedie Diere Amfibieë Algemeen

amfibieë; land water; kikvorse; klam velle; pootlose; blindewurm; paddas; salamanders; moerasse; paddavissies; pote ontwikkel; metamorfose; kieue verdwyn; gedaantewisseling; skuimneste; uitbroei; axolotl; mudpuppy; padda kwaak

Voorskou Naam Beskrywing

Ander

Ensiklopedie Diere Ander Klein Vyf

groot 5; olifant; leeu; luiperd; renoster; buffel; afrika se klein 5; piepklein leeu mierleeu; leeukuil; knyperkake; olifant kleinboetie oostelike klipklaasneus; piepgeluidjies; kommunikeer; buffel met vlerke; buffelwewer; rooi dik snawel; lookatit; luiperdskilpad; suid-afrika; grootste skilpad; bergskilpad; renostergogga; renosterkewer; horing

Voorskou Naam Beskrywing

Aragniede

Ensiklopedie Diere Aragniede Skerpioene

skerpioene; scorpiones; arachnida; karapaks; prosoma; voorlyf; opistosoma; agterlyf; vaste klou; derde segment; kloue; bene; monddele;             chelae; beweegbare klou; kopborsstuk; asemhalingsporieë; stert; sintuigorgane; feromone; sekslokstowwe; spirakels; metosoma; urodacus yashenkoi; pandinus imperator; vergiftiging; leiurus quinquestriatus; androctonus crassicauda; hemiscorpius lepturus ischnuridae; vaejovoidea; chactoidea; scorpionoidea; buthoidea

Ensiklopedie Diere Aragniede Spinnekoppe

spinnekoppe; prosoma; spintepel; agterlyf; abdomen; voettasters; pedipalpi; kaaktasters; chelicerata; phylum; subphylum  ; klas; arachnida; orde; araneae; metazoa; veelselliges; arthropoda; onderryk; gifkliere; knopiespinnekop; swart weduwee; chelicerae; kruisspinnekop; meester-wewer; syagtige draad; vangwebbe; knypers; boeklonge; lugpypsisteem; webspinnekop

Voorskou Naam Beskrywing

Bedreigde en Uitgestorwe Spesies

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Algemeen Deel 01

bedreigde en uitgestorwe spesies; kaapse kwagga; equus; bloubok; hippotragus; world conservation union; wcu; dodo; raphus cucullatus; trekduif; ectopistes migratorius; kaliforniese kondor; kritiek bedreigd; acinonyx jubatus; jagluiperd; gorilla; hirundo atrocaerulea; blouswael; wildehond; lycaon pictus; gypaetus barbatus;  baardaasvoël; krugerwildtuin; kwetsbaar; brilpikkewyn; spheniscus demersus; brenton blou-skoenlapper; tafelbergse spookpadda; lelkraanvoël; bugeranus carunculatus; roofdiere

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Algemeen Deel 02

bedreigde spesies; jagluiperd; de wildt natuurlewe sentrum; hoedspruit jagluiperd projek; wilde honde; swartrenoster; duiker; witrenoster; oribi; swartwitpens; aasvoël; rudd valk; bloukraanvoël; overberg

 

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Jagluiperd

jagluiperd; acinonyx jubatus;  kritiese bedreigde spesies; genetiese variasie; welpies; kwesbaar; herbivore; roofdier; habitatte; koning jagluiperd; onderstepoort; lente roode; hoedspruit

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Kwagga

bergkwagga; vlaktekwagga; blouwildebeeste; equus quagga burchelli; amsterdamse dieretuin; wilde esel; khoi-Khoi; bontkwaggas

Ensiklopedie Diere Bedreigde en Uitgestorwe Spesies Mammoet

mammoet; ystydperk; olifant familie; wollerige mammoet; siberië; alaska; royal albert museum

Voorskou Naam Beskrywing

Bou Kenmerke en Eienskappe

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Herbivore Karnivore en Omnivore

herbivore; karnivore; omnivore; slegs plante eet; skilpaaie; eekhorings; perd; koeie; skape; bokke; weidiere; primêre gebruikers; voedselketting; haaie; carne; vorare; leeus; luiperds; krokodille; vleisvreter; piskevore; venus flytrap; insektivore; viseters; kannibalisme; dieselfde spesie mekaar doodmaak; vleis plante eet; alles; omne; lutrinae; otter

 

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Hibernasie en Estivasie

winterslaap; diere; skyndood; hibernasie; liggaamsfunksies; estivasie; amfibieë; reptiele; visse; droogteslaap; krimpvarkie; marmot; waaierstertmuis; vlermuis; eekhoring; adder; slang; akkedis; padda; slak; seelt; 

 

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Invertebrate

invertebrate; ongewerweldes; geleedpotiges; geen gelede pote; vertebrate; wurms; weekdiere; holtediere; skaaldiere; duisendpote; insekte; spinagtiges; honderdpote; bosluis; spinnekop; kriek; erdwurm; seester; slak; sprinkaan; seekat; see-anemoon; krap; duisendpoot; kreef; mossel; besie; honderdpoot; krewel

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Pote van Werweldiere

pote van werweldiere; vyf vingers en vyf tone; ruggraat; longe; landwerweldiere; pentadaktiel; werwelkolom; skerp kloue; griffelbene; roofvoëls; gesplete hoef; pilaaragtige bene; tone; reptiele; amfibieë; knypers; grootwildjagters; spore

Ensiklopedie Diere Bou Kenmerke en Eienskappe Snelheid van Diere

snelheid diere; etosha-wildreservaat; jagluiperd; vinnigste; seilvis; antiloop; swaardvis; pronghorn; volstruis; naaldekokers; pylstertmotte;

Voorskou Naam Beskrywing

Dinosourusse

Ensiklopedie Diere Dinosourusse Dinosourusse in Suid-Afrika

fossiele; dinosourusse; vloed van noag; 4 500 jaar gelede; sir richard owen; britse paleontoloog; massospondylus; karoo; sauropod; voor die donderweer; bernard price; antetonitrus; heterodontosourus; antetonitrus

 

Ensiklopedie Diere Dinosourusse Lewende Fossiele

lewende fossiele; kangaroe; okapi; plioseen; ystydperk; giraffidae; kameelperd; gaffelbok; antilocapridae; hert; gewei; chinese ietermagog; pholidota; manis; erdvark; tubulidentata; buideldiere; marsupialia; grys kangaroe; reuse-bosvark; kakamegawoud; suidae; kenia; reptiele; varanidae; komodo-draak; tuatara; rhynchocephalia; saurischia; ornithiscia; voëls; kiwi; apterygiformes; devoon; selakantide; latimeria chalumnae; koningkrap; crustacea; skaaldiere; spinnekoppe; skerpioene; xiphosura

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Alles Afrikaans Huistaal

Alles Afrikaans Huistaal

Alles Afrikaans Huistaal

‘Alles Afrikaans Huistaal’ is ’n taalleer-studieprogram in Afrikaans vir leerders met Afrikaans as hul Huistaal.

Hierdie program is ontwerp om leerders te help om Afrikaans te leer en om huiswerk en eksamenvoorbereiding eenvoudig en prakties te maak. Dit bevorder lees- en skryfvaardighede en bou Afrikaanse woordeskat. Sterk fokus word geplaas op Afrikaanse spelling-, grammatika- en leestekenreëls. Riglyne met voorbeelde oor hoe om dokumente, opstelle en toesprake te skryf vereenvoudig die skryfproses. Studiegidse en werkkaarte verskaf addisionele oefening. ’n Groot aantal toetse met antwoorde is beskikbaar vir selfassessering.

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Alfabet Studiegids

’n handleiding oor die alfabet met visuele voorbeelde; verken jou a, b, c

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf Brief aan die Pers Formeel

’n handleiding oor die skryf van ’n formele brief aan die pers met betrekking tot die korrekte formaat, uitleg, bewoording en taalgebruik

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf Brief aan die Pers Informeel

’n handleiding oor die skryf van ’n informele brief aan die pers met betrekking tot die korrekte formaat, uitleg, bewoording en taalgebruik

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf CV Voorbeeld vir Professionele Vlak

riglyne hoe om ’n cv op te stel wat van toepassing is op professionele, volwasse persone wat vir ’n permanente werk aansoek doen

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf CV Voorbeeld vir Skole Vlak

riglyne hoe om ’n cv op te stel wat van toepassing is vir skoliere wat aansoek doen vir ’n deeltydse of vakansie werk

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf Dagboekinskrywing

wenke om ’n dagboekinskrywing te maak op die korrekte manier; bevat ’n voorbeeld

Alles Afrikaans HT Algemene Dokumente Skryf Resensie

wenke en riglyne om ’n resensie te skryf wat van toepassing is op ’n produksie soos ’n film, drama, kortverhaal, video en boek of om ander goedere te beoordeel soos ’n restaurant, motor of nuutste tegnologiese uitvindsels

 

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers AG Visser

’n kort biografie van die digter ag visser se lewe; bekende gedigte van visser: misère (triolet); eheu fugaces..., la belle dame sans merci, princesse lointaine (prinses van verre) en ballade van die roos

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers CJ Langenhoven

’n kort biografie en oorsig van cornelis jacob langenhoven se lewe; hy word beskou as een van die belangrikste skrywers van die tweede taalbeweging van afrikaans

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers CJ Leipoldt

’n kort biografie en oorsig van christiaan frederick louis leipoldt; hy word waarskynlik beskou as die belangrikste skrywer van die tweede taalbeweging van afrikaans

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers DF Malherbe

’n biografie van daniël francois malherbe; ’n lys van sy werke

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers Eugene Marais

’n kort biografie en oorsig van Eugene Marais; ingesluit is ’n lys van sy werke asook die volgende gedigte: die towenares, winternag, dans van die reën, don quixote na a. von chamisso; wanneer dit reën op rietfontein en die oorwinnaars

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers GS Preller

’n biografie van gustav schoeman preller; hy was die leier van die tweede taalbeweging in transvaal en een van suid-afrika se vernaamste geskiedskrywers; ’n lys van sy vernaamste boeke

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers Jan Celliers

’n kort biografie van die lewe van jan francois elias celliers; gedigte van celliers: dis al, die weg van eer, blomme, die ossewa, vryheidslied en die vlakte; ’n lys van sy werke

Alles Afrikaans HT Digters en Skrywers Totius

’n biografie van professor jacob daniel du toit, bekend as totius; hy is een van die leiers van die tweede taalbeweging in afrikaans; ’n lys van sy vernaamste werke; gedigte sluit in: vergewe en vergeet, die godsbesluit, die sfinks van memfis, aden, repos ailleurs (die rus is elders), ek wou so graag 'n liggie sien, ek wou my ganse digkuns waag, o die pyn-gedagte, daar is geen dood en o, die oggendstond op 'n boereplaas

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Klankleer en Klankverskynsels Studiegids Deel 01

’n studiehandleiding oor klankleer en klankverskynsels vir afrikaans; klankleer: verskeie soorte spraakklanke; klinkers; vokale; diftonge; konsonante of medeklinkers; klankverskynsels: ronding; nasalering en vokalisering; assimilasie; vokaalreduksie; palatalisasie; klanktoevoeging; klankweglating; klankverspringing; uitspraak; aksent; beklemtoning

Alles Afrikaans HT Klankleer en Klankverskynsels Studiegids Deel 02

’n studiehandleiding oor klankverskynsels van die gesproke afrikaanse taal; ronding; ontronding; oorronding; vokaalreduksie; assimilasie; patalisasie; klank toevoeging; klank weglating; nasalering en vokalisering

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Leesvaardighede Oefening

’n afrikaanse leesoefening oefening om die leesvermoë van leerlinge te toets; leerlinge moet ’n minimum aantal woorde per minuut kan lees wat gepas is vir hul ouderdom

 

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Riglyne

Alles Afrikaans HT Opstelle Riglyne Die Skryf van Opstelle

riglyne hoe om ’n opstel te skryf; die skryfproses van ’n verhalende opstel deur middel van pre-skryfaktiwiteit, redigering, proeflees en taalversorging; wenke vir goeie skryfwerk; idees vir die inleiding en slotparagraaf; stylmiddels; dialoog; toon en stem; woordkeuse of uitdrukkings sinstruktuur; leestekens; uitleg; lettertipe

 

Voorskou Naam Beskrywing

Voorbeelde

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Die Toekoms van Suid-Afrikaanse Musiek

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf wat handel oor die toekoms van suid-afrikaanse musiek; afrikaanse sangers en kunstenaars

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Die Wêreld Wanneer ek Oud en Grys is

’n voorbeeld opstel wat handel oor die toekoms; wanneer ’n mens oud is en hoe die lewe dan rondom jou sal lyk; leerders kan die inhoud gebruik om hul eie opstel te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Dinosourusse en Fossiele van Suid-Afrika

’n voorbeeld opstel wat handel oor die fossiele van dinosourusse wat gevind is in suid-afrika; ’n wetenskaplike en paleontologiese bespreking oor die massospondylus, antetonitrus en heterodontosourus dinosourusse; leerders kan die opstel gebruik as ’n riglyn om hul eie een te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Gelukkige Families

’n voorbeeld opstel vir leerders; dit is ’n riglyn vir leerders om hul eie opstel te skryf oor wat dit beteken om ’n gelukkige familie te hê; gesinslewe; wat die rol van ouers en kinders is

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Koerantberig

’n voorbeeld koerantberig wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie koerantberig te skryf; dit handel oor die selfdood van ’n vrou

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Landbou

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf oor landbou; landerye, plant en oes van gewasse; teel en versorging van diere; landbou metodes

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Liefkind

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf; die opstel is geskryf uit die perspektief van jesus, die verlosser, wat aan sy geliefde kind ’n brief of boodskap skryf om te sê dat hy die persoon lief het en tyd saam wil spandeer

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Machu Picchu

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf; die opstel handel oor die indrukwekkende antieke stad in peru genaamd machu picchu; die argitektoniese wonderwerk is deur die inkas gebou

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Mense Fassineer My

’n voorbeeld opstel wat handel oor mense; die opstel bespreek die eienskappe en geaardheid van mense en die mensdom; ’n fassinerende onderwerp; leerders kan dit gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Minderheidsgroepe

’n opstel wat handel oor minderheidsgroepe soos gestremdes, armes en bejaardes; die opstel bespreek regte van persone in minderheidsgroepe en hoe om op te tree teenoor hulle asook hoe om aan hul behoeftes te voorsien; leerders kan dit gebruik as ’n voorbeeld om hul eie opstel te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde 'n Dag om te Onthou of Vergeet

’n voorbeeld opstel wat handel oor jong liefde wat ontwikkel by ’n familie partytjie; die onsekerhede van tieners en hoe moeilike situasies op die ou end goed uitwerk; leerders kan die inhoud gebruik as ’n voorbeeld om hul eie opstel met die tema te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Opvoeding in Burgerskap

’n voorbeeld opstel vir leerders wat handel oor die tema burgerskap; die opstel bespreek die lewe in die samelewing en wat matrikulante kan doen na skool om in te skakel en die wêreld ’n beter plek te maak; hoe om aan te beweeg as ’n nasie na apartheid en vir jou land lief te wees; leerders kan die opstel gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel met hierdie tema te skryf

Alles Afrikaans HT Opstelle Voorbeelde Paul Kruger

’n opstel wat gebruik kan word as ’n riglyn; die tema handel oor die lewe van paul kruger; sy bydrae tot on land en sy visie om ons diereryk en natuurskoon te bewaar; leerders kan die opstel gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel oor paul kruger te skryf

 

 

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Adam Small

Alles Afrikaans HT Poësie Adam Small Die Here het Gaskommel

vrae en antwoorde oor adam small se gedig die here het gaskommel

Alles Afrikaans HT Poësie Adam Small Geboortesertifikaat

vrae en antwoorde oor adam small se gedig geboortesertifikaat

Voorskou Naam Beskrywing

Ansa van der Walt

Alles Afrikaans HT Poësie Ansa van der Walt Boom

vrae en antwoorde oor digteres ansa van der walt se gedig, boom

Voorskou Naam Beskrywing

Antjie Krog

Alles Afrikaans HT Poësie Antjie Krog Demonstrasieles

vrae en antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, demonstrasieles

Alles Afrikaans HT Poësie Antjie Krog Digter Wordende

vrae en antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, digter wordende

Alles Afrikaans HT Poësie Antjie Krog Ma

vrae en antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, ma

Alles Afrikaans HT Poësie Antjie Krog Vanuit 'n Kantoorvenster

’n bespreking en vrae met antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, vanuit 'n kantoorvenster

Voorskou Naam Beskrywing

Breyten Breytenbach

Alles Afrikaans HT Poësie Breyten Breytenbach Jou Brief is Wonderlik

vrae met antwoorde oor breyten breytenbach se gedig, jou brief is wonderlik

Alles Afrikaans HT Poësie Breyten Breytenbach Met 'n Bossie Berg-Blomme

vrae met antwoorde oor breyten breytenbach se gedig, met ’n bossie berg-blomme

Alles Afrikaans HT Poësie Breyten Breytenbach 'n Tipe Epistemologie van Water

’n bespreking van die begrippe met vrae met antwoorde oor breyten breytenbach se gedig, getiteld 'n tipe epistemologie van water

Voorskou Naam Beskrywing

Charles Fryer

Alles Afrikaans HT Poësie Charles Fryer Windharp

’n kort biografie; bespreking van die inhoud en elke strofe; vrae en antwoorde van digter charles fryer se gedig, windharp

Voorskou Naam Beskrywing

CJ Langenhoven

Alles Afrikaans HT Poësie CJ Langenhoven Die Mot en die Kers

vrae met antwoorde oor cj langenhoven se gedig, die mot en die kers

Voorskou Naam Beskrywing

CM van den Heever

Alles Afrikaans HT Poësie CM van den Heever Amandelboom O Lentebruid

vrae met antwoorde oor cm van den heever se gedig, amandelboom o lentebruid

Alles Afrikaans HT Poësie CM van den Heever Waar Ruwe Rotse

vrae met antwoorde oor cm van den heever se gedig, waar ruwe rotse

Voorskou Naam Beskrywing

Daniel Hugo

Alles Afrikaans HT Poësie Daniel Hugo Die Huis Luister

vrae met antwoorde oor daniel hugo se gedig, die huis luister

Alles Afrikaans HT Poësie Daniel Hugo Huisdig

vrae met antwoorde oor daniel hugo se gedig, huisdig

Voorskou Naam Beskrywing

DJ Opperman

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Ballade van die Grysland

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, ballade van die grysland

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Digter

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, digter

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Draaikewers

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, draaikewers

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Fabel

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, fabel

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Man met Flits

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, man met flits

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Safari

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, safari

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Stad in die Mis

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, stad in die mis

Alles Afrikaans HT Poësie DJ Opperman Vincent van Gogh

’n volledige bespreking en analise; vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, vincent van gogh

Voorskou Naam Beskrywing

Elisabeth Eybers

Alles Afrikaans HT Poësie Elisabeth Eybers Busrit in die Aand

vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, busrit in die aand

Alles Afrikaans HT Poësie Elisabeth Eybers Huiskat

vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, huiskat

Alles Afrikaans HT Poësie Elisabeth Eybers Vademekum

vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, vademekum

Alles Afrikaans HT Poësie Elisabeth Eybers Wespark

’n bespreking; vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, wespark

Voorskou Naam Beskrywing

Ernst van Heerden

Alles Afrikaans HT Poësie Ernst van Heerden Aan die Verhuisingsmanne

’n volledige bespreking; vrae met antwoorde oor ernst van heerden se gedig, aan die verhuisingsmanne

 

Alles Afrikaans HT Poësie Ernst van Heerden Musiek

vrae met antwoorde oor ernst van heerden se gedig, musiek

Alles Afrikaans HT Poësie Ernst van Heerden Pearston en Pearston Herbesoek

’n bespreking oor ernst van heerden se twee soortgelyke gedigte, pearston en pearston herbesoek

Voorskou Naam Beskrywing

Eugene N Marais

Alles Afrikaans HT Poësie Eugene N Marais Dans van die Reën

’n bespreking oor eugene n marais se gedig, dans van die reën

Alles Afrikaans HT Poësie Eugene N Marais Skoppensboer

’n volledige bespreking en analise; vrae met antwoorde oor eugene n marais se gedig, skoppensboer

 

Voorskou Naam Beskrywing

Eveleen Castelyn

Alles Afrikaans HT Poësie Eveleen Castelyn Hansie en Grietjie

vrae met antwoorde oor eveleen castelyn se gedig, hansie en grietjie

Alles Afrikaans HT Poësie Eveleen Castelyn Vaderkrismis

vrae met antwoorde oor eveleen castelyn se gedig, vaderkrismis

Voorskou Naam Beskrywing

Fanie Olivier

Alles Afrikaans HT Poësie Fanie Olivier Die Kind is nie Dood nie

vrae met antwoorde oor fanie olivier se gedig, die kind is nie dood nie

Alles Afrikaans HT Poësie Fanie Olivier Last Grave at Dimbaza

’n kort bespreking; vrae met antwoorde oor fanie olivier se gedig, last grave at dimbaza

Voorskou Naam Beskrywing

GA Watermeyer

Alles Afrikaans HT Poësie GA Watermeyer Konstabels

vrae met antwoorde oor ga watermeyer se gedig, konstabels

Alles Afrikaans HT Poësie GA Watermeyer Reën in die Voorwinter

vrae met antwoorde oor ga watermeyer se gedig, reën in die voorwinter

Voorskou Naam Beskrywing

George Weideman

Alles Afrikaans HT Poësie George Weideman Ek het vir my ’n Komper Bestel

vrae met antwoorde oor george weideman se gedig, ek het vir my ’n komper bestel

Alles Afrikaans HT Poësie George Weideman Virtual Reality

vrae met antwoorde oor george weideman se gedig, virtual reality

Voorskou Naam Beskrywing

HA Fagan

Alles Afrikaans HT Poësie HA Fagan Ek het ’n Huisie by die See

vrae met antwoorde oor ha fagan se gedig, ek het ’n huisie by die see

Voorskou Naam Beskrywing

Henk Havenga

Alles Afrikaans HT Poësie Henk Havenga Stedelinge

vrae met antwoorde oor henk havenga se gedig, stedelinge

Voorskou Naam Beskrywing

HJ Pieterse

Alles Afrikaans HT Poësie HJ Pieterse Ek Maak Nog Deure Oop

’n volledige bespreking en analise van hj pieterse se gedig, ek maak nog deure oop

Voorskou Naam Beskrywing

Ina Rousseau

Alles Afrikaans HT Poësie Ina Rousseau Die Huisvrou

’n volledige bespreking en analise van ina rousseau se gedig, die huisvrou

Alles Afrikaans HT Poësie Ina Rousseau Front

vrae met antwoorde oor ina rousseau se gedig, front

Voorskou Naam Beskrywing

Ingrid Jonker

Alles Afrikaans HT Poësie Ingrid Jonker Die Kind

vrae met antwoorde oor ingrid jonker se gedig, die kind

Alles Afrikaans HT Poësie Ingrid Jonker Kabouterliefde

’n kort opsomming en ontleding; vrae met antwoorde oor ingrid jonker se gedig, kabouterliefde

Voorskou Naam Beskrywing

Jan Afrika

Alles Afrikaans HT Poësie Jan Afrika Die Liefde

vrae met antwoorde oor jan afrika se gedig, die liefde

Voorskou Naam Beskrywing

Jan Swanepoel

Alles Afrikaans HT Poësie Jan Swanepoel Die Ganse Dag is Ene God

vrae met antwoorde oor jan swanepoel se gedig, die ganse dag is ene god

Voorskou Naam Beskrywing

JC Steyn

Alles Afrikaans HT Poësie JC Steyn Spoorwegramp by Henley-on-Klip

vrae met antwoorde oor jc steyn se gedig, spoorwegramp by henley-on-klip

Alles Afrikaans HT Poësie JC Steyn Woord en Sin

’n bespreking; vrae met antwoorde oor jc steyn se gedig, woord en sin

Voorskou Naam Beskrywing

JJ Oosthuizen

Alles Afrikaans HT Poësie JJ Oosthuizen Trek

vrae met antwoorde oor jj oosthuizen se gedig, trek

Voorskou Naam Beskrywing

Joan Hambidge

Alles Afrikaans HT Poësie Joan Hambidge Een Sprong Vir

vrae met antwoorde oor joan Hambidge se gedig, een sprong vir

Alles Afrikaans HT Poësie Joan Hambidge Marilyn Monroe Foto in Rou

’n kort opsomming en ontleding van joan Hambidge se gedig, marilyn monroe foto in rou

Voorskou Naam Beskrywing

Koos du Plessis

Alles Afrikaans HT Poësie Koos du Plessis Herinneringe

’n kort opsomming en ontleding; vrae met antwoorde oor koos du plessis se gedig, herinneringe

Voorskou Naam Beskrywing

Lina Spies

Alles Afrikaans HT Poësie Lina Spies Finis

vrae met antwoorde oor lina spies se gedig, finis

Alles Afrikaans HT Poësie Lina Spies Lied van die Kinders

vrae met antwoorde oor lina spies se gedig, lied van die kinders

Voorskou Naam Beskrywing

Linda Roos

Alles Afrikaans HT Poësie Linda Roos Die Straatkind

’n volledige bespreking en analise oor linda roos se gedig, die straatkind

Voorskou Naam Beskrywing

Louis Esterhuizen

Alles Afrikaans HT Poësie Louis Esterhuizen By die Eeuwending

’n volledige bespreking en analise oor louis esterhuizen se gedig, by die eeuwending

Alles Afrikaans HT Poësie Louis Esterhuizen Gedagtes van die Nie-Arbeider

vrae met antwoorde oor louis Esterhuizen se gedig, gedagtes van die nie-arbeider

Voorskou Naam Beskrywing

Marlene van Niekerk

Alles Afrikaans HT Poësie Marlene van Niekerk Karoo

vrae met antwoorde oor marlene van niekerk se gedig, karoo

Voorskou Naam Beskrywing

MM Walters

Alles Afrikaans HT Poësie MM Walters Gebed om Leiding

’n bespreking; vrae met antwoorde oor mm walters se gedig, gebed om leiding

Voorskou Naam Beskrywing

Niel van Tonder

Alles Afrikaans HT Poësie Niel van Tonder Staat

vrae met antwoorde oor niel van tonder se gedig, staat

Voorskou Naam Beskrywing

NP van Wyk Louw

Alles Afrikaans HT Poësie NP van Wyk Louw Karoo-Dorp Someraand

vrae met antwoorde oor np van wyk louw se gedig, karoo-dorp someraand

Alles Afrikaans HT Poësie NP van Wyk Louw Suiwer Wiskunde

vrae met antwoorde oor np van wyk louw se gedig, suiwer wiskunde

Alles Afrikaans HT Poësie NP van Wyk Louw Vroegherfs

vrae met antwoorde oor np van wyk louw se gedig, vroegherfs

Voorskou Naam Beskrywing

Peter Blum

Alles Afrikaans HT Poësie Peter Blum Nuus uit die Binneland

’n kort bespreking; vrae met antwoorde oor peter blum se gedig, nuus uit die binneland

Voorskou Naam Beskrywing

PJ Philander

Alles Afrikaans HT Poësie PJ Philander Plaaspadliedjie

vrae met antwoorde oor pj philander se gedig, plaaspadliedjie

Voorskou Naam Beskrywing

Sheila Cussons

Alles Afrikaans HT Poësie Sheila Cussons Christ of the Burnt Men

vrae met antwoorde oor sheila cussons se gedig, christ of the burnt men

Voorskou Naam Beskrywing

SP Benjamin

Alles Afrikaans HT Poësie SP Benjamin Vergeef Hulle Want Hulle Weet Nie Wat Hulle Doen Nie

vrae met antwoorde oor sp Benjamin se gedig, vergeef hulle

Voorskou Naam Beskrywing

Thys de Jager

Alles Afrikaans HT Poësie Thys de Jager Kontak

vrae met antwoorde oor thys de jager se gedig, kontak

Voorskou Naam Beskrywing

Totius

Alles Afrikaans HT Poësie Totius Die Godsbesluit

vrae met antwoorde oor totius se gedig, die godsbesluit

Voorskou Naam Beskrywing

Uys Krige

Alles Afrikaans HT Poësie Uys Krige Die Soldaat

’n volledige beskrywing en vrae met antwoorde van uys krige se gedig, die soldaat

Alles Afrikaans HT Poësie Uys Krige Ken jy die See

vrae met antwoorde oor uys krige se gedig, ken jy die see

Voorskou Naam Beskrywing

Vincent Oliphant

Alles Afrikaans HT Poësie Vincent Oliphant 27 April 1994

’n beskrywing van vincent oliphant se gedig, 27 april 1994

Alles Afrikaans HT Poësie Vincent Oliphant Reis

vrae met antwoorde oor vincent oliphant se gedig, reis

Voorskou Naam Beskrywing

WEG Louw

Alles Afrikaans HT Poësie WEG Louw Vaalvalk

vrae met antwoorde oor weg louw se gedig, vaalvalk

Voorskou Naam Beskrywing

Wilma Stockenström

Alles Afrikaans HT Poësie Wilma Stockenström Die Skedel Lag Al

’n opsomming; vrae met antwoorde oor wilma stockenström se gedig, die skedel lag al

Alles Afrikaans HT Poësie Wilma Stockenström Ecce Homo

vrae met antwoorde oor wilma stockenström se gedig, ecce homo

Alles Afrikaans HT Poësie Wilma Stockenström Hippie

vrae met antwoorde oor wilma stockenström se gedig, hippie

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Die Keiser

Alles Afrikaans HT Prosa Die Keiser Bespreking

’n volledige bespreking van die keiser, deur bartho smit; die struktuur analise; tema; agtergrond en milieu; chronologiese lyn; karakterisering: hofnar, kultuur, maarskalk, diplomaat, wewer(s), tiengeleing en keiserin; verband met ander literatuur: bybel en sprokie; verband met die werklikheid; boodskap, simboliek, dialoog, aktualiteit, motiewe; kaalheid versus klere; sien versus droom, goud en armoede; spelmotief; tyd en ruimte; karakteriseringstegnieke

Alles Afrikaans HT Prosa Die Keiser Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor elke bedryf (eerste tot vierde) van die keiser, deur bartho smit

Voorskou Naam Beskrywing

Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie

Alles Afrikaans HT Prosa Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie Agtergrond Intrige Bou Tema en Motiewe

’n volledige bespreking van die kwart-voor-sewe-lelie, deur eleanor baker; agtergrond: titel, verteller, milieu, stemming, atmosfeer en tydsverloop; intrige: realistiese wêreld, fantasie wêreld en magiese wêreld; bou van die roman: uiteensetting, komplikasie, verwikkeling, hoogtepunt en afloop; verteltyd en vertelde tyd; tema; herhalende motiewe: blom; fantasie en werklikheid

 

Alles Afrikaans HT Prosa Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie Karakters

’n opsomming van die karakters in die kwart-voor-sewe-lelie, deur eleanor baker; karakter en hul rol tot die roman sluit in iris, peter; elsa, hannes, merel, kara, johanna, pa, ma, skoonseuns, dr. anders, peter se ma (tant ans), peter se pa (die oom), billy, joe pryor (die fotograaf), brian (peter se ingenieurs vriend in amerika), bettie, junior, denise, merel en frederik

Alles Afrikaans HT Prosa Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor die kwart-voor-sewe-lelie, deur eleanor baker; kortvrae en een lang vraag

 

Voorskou Naam Beskrywing

Die Lang Pad van Stoffel Mathysen

Alles Afrikaans HT Prosa Die Lang Pad van Stoffel Mathysen Studiegids

’n volledige studiegids oor die lang pad van stoffel mathysen, deur christiaan bakkes; karakterisering; kenmerke van die karakter; ondersoek na manlikheid; konfrontasie; musiek; dramatiese ironie; outobiografiese vertelling; reisverhaal; reis as katalisator; spanning tussen die “oue” en die “nuwe”; soeke na nuwe uitdagings; soeke na ’n identiteit; verteller en perspektief; oor die skrywer en die roman

Alles Afrikaans HT Prosa Die Lang Pad van Stoffel Mathysen Vrae en Antwoorde

langer vrae en antwoorde oor die lang pad van stoffel mathysen, deur christiaan bakkes

Voorskou Naam Beskrywing

Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Agtergrond

agtergrond inligting oor die roman en die skrywer van die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver

 

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Analise

analise van die roman, die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; intrige; die verhaal van hanna; die verhaal van fabienne; agtergrond en ruimte; tyd; motiewe; tema; ontstaan van ’n storie; die titels van elke hoofstuk

 

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Karakters

karakteruitbeelding en ontwikkeling van karakters in die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; karakters sluit in hanna, mana, beyers, gavin, tibo, yann, amos, margot, sharon en fabienne

 

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Studiegids

’n studiegids vir die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; opsommings vir elke hoofstuk (een tot sestien)

Alles Afrikaans HT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde vir elke hoofstuk (een tot sestien) oor die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; kortvrae en langvrae

Voorskou Naam Beskrywing

Die Potlooddief en die Engel

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Inhoud van Tonele

die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; ’n bespreking van elke toneel (een tot sewentien) se inhoud met kommentaar.

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Inleiding

’n inleiding tot die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Karakters

’n bespreking van die karakters in die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; karakters sluit in tonie, lena, max, tonie se ma en ouma, paul en annette, engela en wilhelmus

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Kort Opsomming

’n kort opsomming van die gebeure in die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Temas

’n bespreking van die belangrikste temas in die drama, die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; temas sluit in ware liefde teenoor oppervlakkige flirtasies, kleredrag as simbool van 'n persoon se houding teenoor die liefde, vertroue, selfdood

Alles Afrikaans HT Prosa Die Potlooddief en die Engel Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde per toneel (een tot sewentien) oor die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; kortvrae en een lang vraag

Voorskou Naam Beskrywing

Droomdelwers

Alles Afrikaans HT Prosa Droomdelwers Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor droomdelwers, deur esta steyn; vrae sluit in kortvrae; langer vrae; kontekstuele vrae; ontleding; literêre opstel

 

Voorskou Naam Beskrywing

Fiela se Kind

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 01

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 02

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 03

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 04

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 05

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans HT Prosa Fiela se Kind Vraestel 06

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Voorskou Naam Beskrywing

Kringe in ’n Bos

Alles Afrikaans HT Prosa Kringe in 'n Bos Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor kringe in 'n bos, deur dalene matthee; bevat vrae oor elke hoofstuk (een tot agtien) en literêre vrae

Voorskou Naam Beskrywing

Krismis van Map Jacobs

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Intrige Agtergrond Temas en Simboliek

krismis van map jacobs, deur adam small; ’n bespreking van die intrige van die drama; historiese en sosiale agtergrond; hooftemas en simboliek in die verhaal

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Karakters

’n bespreking van die hoofkarakters en newe karakters in krismis van map jacobs, deur adam small; karakters sluit in: map jacobs, blanchie, maud, cavernelis, antie grootmeisie, apostel george, cyril, richie, tommy sobotker, willy la guma, orkes lede, miriam en miss africa

 

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Kortvrae

kortvrae en antwoorde oor elke toneel (een tot twaalf) van krismis van map jacobs, deur adam small

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Langvrae

langvrae met antwoorde van krismis van map jacobs, deur adam small

Alles Afrikaans HT Prosa Krismis van Map Jacobs Tonele

’n bespreking van elke toneel (een tot twaalf) van krismis van map jacobs, deur adam small

Voorskou Naam Beskrywing

Manaka Plek van die Horings

Alles Afrikaans HT Prosa Manaka Plek van die Horings Agtergrond

’n bespreking van die agtergrond van die verhaal, manaka plek van die horings, deur pieter pieterse; historiese en sosiale agtergrond; baas chipman die vierde se herkoms en belewenisse; tydlyn van af dennis chipman i se geboorte tot 1994; verskillende lyne in die plot van die verhaal

Alles Afrikaans HT Prosa Manaka Plek van die Horings Karakters

’n bespreking van die hoofkarakters en newe karakters in manaka plek van die horings, deur pieter pieterse; die karakters sluit in baas (dennis) chipman, grace mulambwa, ouma essie, whitey dennis, dominee johan scholtz, dominee griesel du pisani, nanna du pisani, meneer daaimon, meneer kebbey, meneer chisupo, meneer mosko, meneer jos, mark james, riekert sitali, manuel, inspekteur matibe, bass se verskeie jaghonde

 

Alles Afrikaans HT Prosa Manaka Plek van die Horings Kontekstuele Vrae

kortvrae en antwoorde oor elke hoofstuk (een tot drie-en-twintig) van manaka plek van die horings, deur pieter pieterse

Alles Afrikaans HT Prosa Manaka Plek van die Horings Opsommende Studiegids

’n volledige opsommende studiegids van manaka plek van die horings, deur pieter pieterse; simbole in die verhaal; hooftemas; intrige; elke hoofstuk (een tot drie-en-twintig) is afsonderlik opgesom

Voorskou Naam Beskrywing

Skilpoppe

Alles Afrikaans HT Prosa Skilpoppe Karakters

’n samevatting van die karakters en hul karaktereienskappe in skilpoppe, deur barrie hough; karakters sluit in: anna, sebast, ching-kung, elise, marius, helena, juf. brody, mnr. van wyk, julian, florence, melina, thoko, marcel en therese

 

Alles Afrikaans HT Prosa Skilpoppe Outeur Barrie Hough

skilpoppe outeur, barrie hough se lewe en ander werke

Alles Afrikaans HT Prosa Skilpoppe Resensie

’n resensie van barrie hough se skilpoppe, deur trisa hugo

Alles Afrikaans HT Prosa Skilpoppe Studiegids

’n studiegids oor simboliek en temas in skilpoppe, deur barrie hough; simboliek en temas sluit in: maan, wierook, huis, pakkie, foto’s, musiek, skrik, skilpoppe, strip, dief, soen, bloed, tulp, tafel, sterre, kamers en visdam

Alles Afrikaans HT Prosa Skilpoppe Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor elke hoofstuk (een tot veertien) van skilpoppe, deur barrie hough; kortvrae en langvrae

Voorskou Naam Beskrywing

Suurlemoen

Alles Afrikaans HT Prosa Suurlemoen Agtergrond en Milieu

’n bespreking van die milieu, agtergrond en denkbeeldige afrikaanse hoërskool in suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco jacobs

 

Alles Afrikaans HT Prosa Suurlemoen Karakters

’n bespreking van die hoofkarakters in suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco jacobs

Alles Afrikaans HT Prosa Suurlemoen Opsomming

’n volledige opsomming van suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco jacobs; algehele kort opsomming; elke hoofstuk (een tot twee-en-vyftig) is afsonderlik opgesom

Alles Afrikaans HT Prosa Suurlemoen Studiegids

’n studiegids oor suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco jacobs; intrige; konflik; verteller; boodskappe en temas; postmodernisme

Alles Afrikaans HT Prosa Suurlemoen Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor elke hoofstuk (een tot twee-en-vyftig) van suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco Jacobs

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Spelreëls Afkappingsteken

’n handleiding met voorbeelde oor die afkappingsteken; reëls wanneer woorde ’n afkappingsteken kry en wanneer nie

Alles Afrikaans HT Spelreëls Aksenttekens

’n handleiding met voorbeelde oor die aksentteken; twee soorte aksenttekens, naamlik die akuutteken en gravisteken; spelreëls wanneer en hoe mens die aksenttekens gebruik

Alles Afrikaans HT Spelreëls Deelteken

’n handleiding met voorbeelde oor die deelteken; deeltekens word op vokale geplaas en dui lettergrepe aan; wanneer gebruik mens die deelteken

Alles Afrikaans HT Spelreëls Hoofletters Deel 01

deel 1 van ’n handleiding met voorbeelde oor die gebruik van hoofletters en kleinletters; wanneer is hoofletters teenwoordig of afwesig

Alles Afrikaans HT Spelreëls Hoofletters Deel 02

deel 2 van ’n handleiding met voorbeelde oor die gebruik van hoofletters en kleinletters; wanneer is hoofletters teenwoordig of afwesig

Alles Afrikaans HT Spelreëls Kappie

’n handleiding met voorbeelde oor die kappie; reëls wanneer vokale ’n kappie kry en wanneer daar geen kappie is nie

Alles Afrikaans HT Spelreëls Koppelteken

’n handleiding met voorbeelde oor die koppelteken; die koppelteken word gebruik in samestellings met meer as een woord; wanneer en hoe om koppeltekens te gebruik

Alles Afrikaans HT Spelreëls Leestekens

’n handleiding met voorbeelde oor algemene leestekens; leestekens sluit in die punt, kommapunt, vraagteken, uitroepteken, dubbelpunt aandagstreep, hakies, asterisk en komma

Alles Afrikaans HT Spelreëls Los en Vas Skryf van Woorde

’n handleiding met voorbeelde oor die los- en vas skryf van woorde; wanneer word woorde aanmekaargeskryf en wanneer word woorde apart geskryf

Alles Afrikaans HT Spelreëls Spelduiwels

’n oefening oor moeilike woorde wat gereeld verkeerd gespel word; hierdie woorde met vangplekke word beskou as “spelduiwels”

 

Alles Afrikaans HT Spelreëls Spelling

’n handleiding met voorbeelde oor spelreëls in die afrikaanse taal met betrekking tot klankgrepe en lettergrepe; die klanke in oop en geslote lettergrepe bepaal wanneer klinkers en medeklinkers verdubbel word

Alles Afrikaans HT Spelreëls Vokaal en Konsonant Verdubbeling

’n handleiding met reëls voorbeelde oor die verdubbeling van vokale en konsonante; wanneer verdubbel vokale in oop lettergrepe; wanneer verdubbel vokale in geslote lettergrepe; wanneer verdubbel konsonante

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans HT Taalleer Afkortings

’n handleiding oor die gebruik van afkortings met ’n lang lys voorbeelde

Alles Afrikaans HT Taalleer Antonieme

’n handleiding oor antonieme woorde met die teenoorgestelde betekenis; ingesluit is ’n lang lys voorbeelde van antonieme wat algemeen verskyn

Alles Afrikaans HT Taalleer Betekenisleer

’n handleiding oor betekenisleer van woorde; betekenisleer gaan oor ’n woord se spesifieke betekenis in ’n sin. ons gebruik dus sinonieme, antonieme, homonieme, homofone, polisemie, doeblette en paronieme om ons te help om woorde beter te verstaan en te onderskei

Alles Afrikaans HT Taalleer Diere en hul Kleintjies

’n lys van soorte diere met hul toepaslike manlike en vroulike vorm, hul kleintjies en die woord vir so ’n steriele dier indien van toepassing

Alles Afrikaans HT Taalleer Direkte en Indirekte Rede

’n handleiding oor direkte en indirekte rede; formaat en leestekens betrokke by direkte en indirekte rede; taalveranderinge by woordsoorte sluit in: voornaamwoorde, tyd-woorde, plek-woorde, voegwoorde en werkwoorde; taalveranderinge by tipes sinne sluit in: stel sin, bevel sin, uitroep sin en vraagsin; direkte en indirekte rede oefening met antwoorde

Alles Afrikaans HT Taalleer Geskiedenis van die Afrikaanse Taal

’n handleiding oor die geskiedenis van taal en die ontwikkeling van die afrikaanse taal; invloed van die romeine; ooreenkomste tussen tale; indiese grammatika; verwantskap met oer-tale

Alles Afrikaans HT Taalleer Homofone

’n handleiding met voorbeelde van homofone; homofone is woorde wat dieselfde klink maar anders gespel word en met ander betekenisse

 

Alles Afrikaans HT Taalleer Homonieme

’n handleiding met voorbeelde van homonieme; homonieme is woorde wat dieselfde klink en gespel word, maar heeltemal verskillende betekenisse het

Alles Afrikaans HT Taalleer Idiome

’n handleiding met meer as 140 bladsye oor idiome; idiome is uitdrukkings, gesegdes of spreekwoorde wat uniek is aan ’n spesifieke taal, streek of volksgroep en maak dikwels gebruik van figuurlike spraak; hier is ’n lys van idiome wat nuttig aangewend kan word by jou toesprake, opstelle en alledaagse taalgebruik

Alles Afrikaans HT Taalleer Intensiewe Vorme

’n handleiding met voorbeelde oor intensiewe vorme; intensiewe vorme is byvoeglike naamwoorde in die versterkende graad uitgedruk word; die doel van intensiewe vorme is om ’n sin of frase te versterk en meer effektief te maak

Alles Afrikaans HT Taalleer Klanke van Voorwerpe

’n lys met klanke wat deur verskeie voorwerpe gemaak word

Alles Afrikaans HT Taalleer Klanke wat Diere Maak

’n lys met klanke wat deur verskeie diere gemaak word

Alles Afrikaans HT Taalleer Meervoude Deel 01

’n handleiding oor meervoude met voorbeelde; deel een fokus op meervoude waar die betekenis verskil of nie verskil nie

Alles Afrikaans HT Taalleer Meervoude Deel 02

’n handleiding oor meervoude met voorbeelde; deel twee fokus op meervoude waar die afkappingsteken en agtervoegsel “s” of “e” betrokke kan wees asook algemene vangplekke waar geen afkappingsteken betrokke is nie

Alles Afrikaans HT Taalleer Morfologie

’n handleiding oor morfologie met voorbeelde; woordvorming is die wyse waarop ’n taal woorde vorm en bou, dit word morfologie genoem; morfeme (voegsels / affikse); premorfeme (voorvoegsels / prefikse); postmorfeme (agtervoegsels / suffikse); metamorfeme (klinkerwisseling); verbindingsklanke; simpleks; kompleks; afleidings; samestellings; samestellende afleidings; bepaler en kern; afleidingsmorfeem; fleksiemorfeme (verbuiging)

 

Alles Afrikaans HT Taalleer Paronieme

’n handleiding oor paronieme met voorbeelde; paronieme woorde is stamverwante woorde, dit beteken die vorm en betekenis verskil, maar daar is dikwels 'n ooreenkoms omdat die stamme dieselfde betekenis dra

Alles Afrikaans HT Taalleer Persoonsname

’n handleiding oor persoonsname met ’n lang lys voorbeelde; persoonsname is ’n semantiese kategorie van naamwoorde wat afgelei is van ander naamwoorde of werkwoorde, hierdie woorde word gebruik om “tipe mense” te benoem

 

Alles Afrikaans HT Taalleer Plekname

’n handleiding oor plekname met ’n lang lys voorbeelde; ’n pleknaam is ’n eienaam van ’n plek. dit sluit in ’n land, provinsie, streek, gebied, dorp, area ens. of selfs ’n doelgerigte gebou

Alles Afrikaans HT Taalleer Samestellings Deel 01

’n handleiding met visuele voorstellings oor samestellings; samestellings is woorde wat gevorm word uit twee of meer basisse

Alles Afrikaans HT Taalleer Samestellings Deel 02

’n handleiding met ’n lys voorbeelde oor samestellings; samestellings is woorde wat gevorm word uit twee of meer basisse

Alles Afrikaans HT Taalleer Sinonieme

’n handleiding met ’n lys voorbeelde oor sinonieme; sinonieme is woorde met min of meer dieselfde betekenis

Alles Afrikaans HT Taalleer Teenoorgestelde Geslag

’n handleiding met ’n lys voorbeelde oor die teenoorgestelde geslag; afrikaans het die vermoë om die manlike en vroulike geslag aan te dui, sowel as die neutraal in sekere gevalle

Alles Afrikaans HT Taalleer Trappe van Vergelyking

’n handleiding met ’n lys voorbeelde oor trappe van vergelyking; trappe van vergelyking is vorme van byvoeglike naamwoorde of bywoorde. dit kan drie vorme (of trappe) aanneem om die sterkte van die woord aan te dui. die drie trappe sluit in die stellende trap, vergrotende trap en oortreffende trap

Alles Afrikaans HT Taalleer Tydbepaling

’n handleiding oor tydbepaling met ’n lys van terme wat gebruik word wanneer ons tyd bepaal

Alles Afrikaans HT Taalleer Tydsvorme

’n handleiding oor tydsvorme; drie tydsvorme wat volgens ’n tydlyn bepaal kan word sluit in teenwoordige tyd, verlede tyd en toekomende tyd; bywoorde van tyd, hulpwerkwoorde en werkwoorde speel ook ’n belangrike rol om die tyd aan te dui

Alles Afrikaans HT Taalleer Vaste Uitdrukkings

’n handleiding met voorbeelde oor vaste uitdrukkings; Vaste uitdrukkings is sinne of frases wat ons in die algemeen sê

 

Alles Afrikaans HT Taalleer Vergelykings

’n handleiding met voorbeelde oor vergelykings; vergelyking is vorms van beeldspraak wat ons alledaags gebruik; vergelykings maak duidelik gebruik van eksplisiete ooreenkomste tussen ’n spesifieke onderwerp en ’n ander totale onverwante onderwerp; vergelykings kan maklik uitgeken word met die woorde “soos” of “as”

Alles Afrikaans HT Taalleer Verkleinwoorde

’n handleiding met voorbeelde oor verkleinwoorde; verkleinwoorde is ’n woordvorm wat dui op ’n kleiner vorm van ’n voorwerp; verkleining word deur agtervoegsels gevorm naamlik -ie, -jie, -tjie, -etjie, -pie en -kie; verkleining met die afkappingsteken

 

Alles Afrikaans HT Taalleer Versamelname

’n handleiding met voorbeelde oor versamelname; versamelname (ook genoem versamelwoorde) is selfstandige naamwoorde wat ’n versameling of groepering aandui van dieselfde soort dinge; versamelname is altyd enkelvoudig alhoewel daar na ’n groep verwys word

Alles Afrikaans HT Taalleer Wisselvorme

’n handleiding met voorbeelde oor wisselvorme; wisselvorme is woorde waar die spelling kan verskil, maar sonder ’n verskil in betekenis, m.a.w. ’n ’n alternatiewe vorm of variasie daarvan

 

Alles Afrikaans HT Taalleer Woorde uit Ander Tale

’n handleiding met ’n lys van woorde en frases uit ander tale en hul betekenis; dit is belangrik om die betekenis van hierdie woorde te weet, aangesien dit in algemene gesprekke en geskrewe werk voorkom

Alles Afrikaans HT Taalleer Woordeskat

’n handleiding van die ontwikkeling van die afrikaanse woordeskat; begrippe wat bydrae tot die ontwikkeling: erfgoed, leengoed, eiegoed, klanknabootsing, pleonasme (woordoortolligheid), argaïsmes (verouderde vorme), nuutskeppings (neologismes), volksetimologie, toutologie (stapelvorme), kontaminasie (taalbesmetting), analogie (mag van die voorbeeld), betekenisverandering

Alles Afrikaans HT Taalleer Woordsoorte

’n handleiding met voorbeelde oor woordsoorte; woordsoorte sluit in: selfstandige naamwoord, lidwoord, byvoeglike naamwoord (adjektief), voornaamwoord, werkwoord, hulpwerkwoord, koppelwerkwoord, telwoord, bywoord, voorsetsel, voegwoord, tussenwerpsel

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing

Riglyne

Alles Afrikaans HT Toesprake Riglyne Aanhalings van Bekende Mense

’n lys met aanhalings van bekende mense wat aangewend kan word vir toesprake

Alles Afrikaans HT Toesprake Riglyne Gesegdes

’n lys met gesegdes wat gebruik kan word in toesprake; temas van die gesegdes is ingedeel in: geloof, hoe jy optree, hoe jy jou tyd bestee, glimlag, liefde en vriendskap

Alles Afrikaans HT Toesprake Riglyne Onvoorbereide Toespraak

riglyne hoe om ’n onvoorbereide toespraak te benader; inleiding; inhoud; slot; hoe om ’n onvoorbereide toespraak te begin; moontlike onderwerpe om te oefen

Alles Afrikaans HT Toesprake Riglyne Voorbereide Toespraak

riglyne hoe om ’n voorbereide toespraak te benader; inleiding; oorbruggingsparagraaf; hoofdeel; slot; nie-verbale aanbieding; verbale aanbieding

Voorskou Naam Beskrywing

Voorbeelde

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Afskeidsboodskap

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak is ’n afskeidsboodskap vanaf iemand wat klaarmaak met skool en totsiens aan vriende se; positiewe uitkyk op die toekoms; hard werk aan jou loopbaan en lewe na skool

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Al Dra 'n Aap ’n Goue Ring

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor glans sterre soos sport helde, modelle, sangers en akteurs; hulle is ook net mense en elke oomblik van hul lewe glinster nie soos wat ons sien op foto’s nie

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Balanseer die Groepsdruk Gogga

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak gaan oor groepsdruk; positiewe boodskap om nie in te gee tot groepsdruk nie; kies die regte vriende en rolmodelle; waardes en beginsels

 

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Burgerskap Hê jou Land Lief

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is burgerskap; wat is die rol van jongmense in suid-afrika; hoe om ’n bydrae te maak tot jou land; diskriminasie, rassisme; politiek; ekonomie; wees lief vir jou land

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Die Media Manipuleer Marionette

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor die media sê, mag om mense te beïnvloed; media sluit in advertensies, tydskrifte, televisieprogramme en films; glans sterre; die gevare en die invloed daarvan op alledaagse mense se lewens

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Ek Wens Ek Was

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor die lewe van ’n aktrise en wat dit van iemand verg om suksesvol te wees in so ’n industrie; drama; toneelspel

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Feetjies

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema gaan oor fantasie; ’n meisie se idees oor feetjies en feetjieland teenoor haar pa wat realisties is en sê dat dit nie bestaan nie

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Glanspersoonlikhede

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema bespreek die illusie van glanspersoonlikhede teenoor die realiteit dat hulle ook net mense is

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Het SA en Afrikaans Nog ’n Toekoms

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek die rol van afrikaans in suid-afrika en watter rol dit sal speel in die toekoms; afrikaanse musiek; afrikaanse feeste; afrikaanssprekendes oorsee; afrikaanse webtuistes

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Hoërskool op die Horison

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak deur ’n graad 7 laerskoolleerder wat die volgende jaar na hoerskool toe gaan; uitdagings en geleenthede; nuwe maats ontmoet

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Kan ek aan jou Selluliet Vat

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek die temas van selfbeeld en selfaanvaarding vanuit die oogpunt van ’n tienermeisie; skoonheid, voorkoms en liggaam; puberteit; selluliet; andre le roux se boek kan ek maar aan jou selluliet vat; liefde vir jouself en liefde vanaf iemand anders

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Kersvader

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor kersvader; die kersfees en die tradisie om geskenke te gee

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Kompetisie en Kritiek

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak verduidelik dat wanneer jy deelneem aan ’n kompetisie jy kritiek sal kry; wanneer jy ’n fout begaan moet jy daaruit leer en jouself verbeter; moenie dat kritiek jou depressief maak nie

 

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Kultuur Brandmerk of Kunswerk

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak praat oor tatoeëermerke; tatoeëermerke is iets wat baie mense soos modeslawe najaag; mense wil hul status daardeur bewys; die valse illusie dat al die aardse besittings ons beter mense maak, maar eintlik meer skade kan berokken

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Kunstefeeste Blaas Nuwe Lewe in Afrikaans

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is die Afrikaanse taal; daar is skielik versksie kunstefeeste, nuwe musiek en toneelstukke in Afrikaans; die toekoms vir afrikaans is blink

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Moenie Verslaap in jou Drome

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se boodskap is dat jy nie moet verslaap in jou drome nie, wat beteken dat jy nie net kan droom om eendag iets te bereik nie, maar moet proaktief optree om jou drome te realiseer; jy moet uithouvermoë hê en nie opgee na ’n mislukking nie

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Morsjorse

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor besoedeling en die bewaring van ons omgewing en natuurskoon; daar moet wetgewing wees teenoor mense wat gemors rondstrooi

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Musiek

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak oor die krag van musiek; ’n kort geskiedenis van musiek en die toekoms vir musiek; verstaan ander musiek style en die merkwaardigheid daarvan

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde My Gunsteling Sport

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak oor om ’n sport te beoefen; atletiek; hekkies; olimpiese spele; oefening en harde werk om te wen

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde My Leef-kultuur is nou ’n Terapie-kultuur

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak oor die moderne samelewing wat so afhanklik geword het vir hulp, hetsy vanaf dokters of sielkundiges of self-help metodes; kwale duik links en regs op vir geen werklike rede; die gevaar wat pille inhou; dit het ’n obsessie geword en is modies dat iets moet fout wees met jou

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde My Maats

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat gaan oor maats; kinders het maats vir verskeie redes en speel en verkeer met ander kinders by verskeie plekke

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde My Taal het Versuur

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat bekommernis aanspreek oor die vermenging van afrikaans met engels

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde 'n Dag in die Lewe van die Voortrekkers

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat die lewe van die voortrekkers probeer skets

 

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Natuurbewaring

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek suid-afrika se natuurskoon en hulpbronne wat bewaar moet word teenoor besoedeling en vernietiging; hoe kan mens jou leefstyl aanpas om meer omgewingsvriendelik te leef

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Om die Wêreld in Drie Minute

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n lighartige toespraak vol verbeelding wat verskeie plekke om die wêreld uitbeeld uit die oë van die spreker; die slotsom is dat suid-afrika die beste plek in die wêreld is

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Om Kaalvoet te Loop is soos om die Internet te Besoek

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat handel oor tegnologie; tegnologie in ons alledaagse lewe is nie perfek nie, maar dis nie net nadelig nie; tegnologie is wonderlik as dit reg gebruik word; daar is soveel inligting beskikbaar oor die internet wat verskeie wêrelde vir jou kan oopmaak

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Oplossings

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat ’n oplossing vir ongelukkigheid verskaf; hoe om positief en gelukkig te leef; lag

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Pak ’n Kosblik

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak oor ’n gesonde dieet vir kinders; hoe om ’n gesonde kosblik te pak

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Raar maar Waar

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is raar maar waar; die verhaal van die vrou op die pilaar, zamboanga, filippyne

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Selfone

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak praat oor selfone en die gevaar daarvan vir skoolkinders; selfone moet verbied word by skole

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Skatte Val nie in jou Skoot nie

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is skatte; ’n mens moet hard werk vir enige sukses, insluitend finansiële sukses wat vir jou skatte kan koop, maar sekere skatte is meer kosbaar as geld

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Soen is Deel van My Kultuur

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is liefde; ons wys vir mekaar dat ons mekaar lief het deur te soen

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Status is die Posisie wat jy Dink Ander Mense Behoort te hê

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bevraagteken wat status werklik is

 

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Status Wie is nou Eintlik Belangrik

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is status; ons raak baie keer vasgevang in die idee dat ons moet status hê; status kan geld, mag, invloed of aanhangers wees; status beteken nie veel die dag as mens doodgaan nie; leef jou lewe vir belangrike dinge, vir wie jy is as mens, nie wat jy het nie - dit moet jou status bepaal

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Tegnologie Kinders Speel Nog

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak neem die standpunt dat kinders nie ophou speel het toe tegnologie soos televisie en selfone in die prentjie gekom het nie; dit is goed vir kinders om te speel, om hul verbeelding te gebruik en die wêreld te verken; dit is wonderlik dat kinders steeds speel

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Tegnologie ’n Tweegesig Monster

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak erken dat tegnologie wonderlik is en vele voordele vir ons inhou, maar ons moet oppas want dit kan net soveel probleme veroorsaak as wat dit oplos

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Tegnologie

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek die goeie kant van tegnologie en al die voordele wat dit aan ons verskaf

 

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Trots

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek hoe baie mense nie meer trots is op hul herkoms en familie nie, selfs nie meer trots is op hulself nie; trots het verander in hoogmoed; die lewe gaan vir baie mense net om eie gewin en dit is gevaarlik om so te leef

 

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Vriende

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak gaan oor vriende; wat beteken dit om ware vriende te hê; kies goeie maats en omring jouself met mense met goeie waardes

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Vroue Koop Grensloos

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek vroue se uitspattige koop gewoontes, maar is van mening dat dit voordelig is vir almal; vroue gee betekenis aan geld en hou die ekonomie aan die gang deur te koop

 

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Weet ek nog hoe om te Droom

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se boodskap is dat dit is wonderlik om ’n dromer te wees in die wêreld; dromers is diegene wat nuwe vreemde uitvindsels maak; mens moet kreatiwiteit koester en jou drome uitleef, al is dit uitspattig

 

Alles Afrikaans HT Toesprake Voorbeelde Wie Boelie vir Wie

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek die ernstige saak van boelie op ’n lighartige manier; die toespraak neem die standpunt in dat dit nie altyd die rowwe ouens is wat die saggeaarde seuns afknou nie, die rolle kan soms omgeruil wees

 

 

Voorskou Naam Beskrywing

TT Cloete

Alles Afrikaans HT Poësie TT Cloete Behoefte aan Ongunstige Weers- en Ander Omstandighede

’n bespreking van tt cloete se gedig, behoefte aan ongunstige weers- en ander omstandighede

Alles Afrikaans HT Poësie TT Cloete God die Digter

vrae met antwoorde oor tt cloete se gedig, god die digter

Easy English First Additional Language

Easy English First Additional Language

Easy English First Additional Language

‘Easy English First Additional Language’ is 'n taalleer-studieprogram in Engels vir leerders met Engels as hul Eerste Addisionele Taal.

Hierdie program is ontwerp om leerders te help om Engels te leer en om huiswerk en eksamenvoorbereiding eenvoudig en prakties te maak. Dit bevorder lees- en skryfvaardighede en bou Engelse woordeskat. Sterk fokus word geplaas op Engelse spelling-, grammatika- en leestekensreëls. Riglyne met voorbeelde oor hoe om dokumente, opstelle en toesprake te skryf vereenvoudig die skryfproses. ’n Groot aantal toetse met antwoorde is beskikbaar vir selfassessering.

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Idioms Animals

twenty-four pages of idioms and expressions about animals

Easy English FAL Idioms Body and Bodily Functions

thirty-three pages of idioms and expressions about a person’s body and bodily functions

Easy English FAL Idioms Buildings and Construction

idioms about buildings and construction; includes idioms about house components like doors and walls, as well as places such as farms, castles etc.

Easy English FAL Idioms Character and Appearance

idioms about a person’s character and appearance

Easy English FAL Idioms Children

idioms about children, including idioms about babies and teenagers

Easy English FAL Idioms Clothes

idioms about clothes; different parts of clothes such as pants, suits, pockets etc

Easy English FAL Idioms Colours

idioms about colours such as blue, red, green, black etc

Easy English FAL Idioms Death

idioms about death, passing on, life and ghosts

Easy English FAL Idioms Drinking

idioms about drinking and beverages

Easy English FAL Idioms Food

fourteen pages of idioms about food, nutrition and nourishment; includes idioms about fruit, vegetables, meat, grains etc.

Easy English FAL Idioms Furniture and Household Fittings

idioms about furniture and household fittings; includes idioms about tables, carpets, chairs etc.

Easy English FAL Idioms Gambling

idioms about gambling; card games; poker; russian roulette and luck

Easy English FAL Idioms Law

idioms about the law, lawyers and judgement

Easy English FAL Idioms Men and Women

idioms about gender; men and women; including masculine and feminine relationships

Easy English FAL Idioms Money

7 pages of idioms about money and currency; including idioms about pennies, pounds, dollars and cents; expensive items such as diamonds, gold and silver; inexpensive items such as trash, rags and garbage

Easy English FAL Idioms Music

idioms about music; instruments such as horns, bells and fiddles; sounds such as whistling, ringing, and tooting

Easy English FAL Idioms Names of People

idioms about the names of people

Easy English FAL Idioms Names of Places

idioms about the names of places; including streets, towns, cities, and countries

Easy English FAL Idioms Nationality and Ethnicity

idioms about nationality or ethnicity; including countries and where people come from

Easy English FAL Idioms Nature

idioms about nature; including waterbodies like rivers ponds and tides; the four natural elements: fire, earth, water and air; astronomy and celestial bodies

Easy English FAL Idioms Numbers

idioms about numbers and figures

Easy English FAL Idioms Plants and Flowers

6 pages of idioms about plants and flowers; including trees, vines, leaves, seeds and grass; flower arrangements and bouquets; specific flowers and trees such as oaks, lilies, orchids, weeds, roses and daisies

Easy English FAL Idioms Police and Crime

idioms about police and crime; authority figures such as the sheriff; different types of crimes like stealing and murder

Easy English FAL Idioms Politics

idioms about politics, economics and voting

Easy English FAL Idioms Profession or Jobs

idioms about professions and jobs

Easy English FAL Idioms Religion

5 pages of idioms about religion, church and gods;

Easy English FAL Idioms Sport

7 pages of idioms about sport; including idioms about sport instruments such as balls and bats

Easy English FAL Idioms Technology and Science

idioms about technology and science

Easy English FAL Idioms Time

6 pages of idioms about time, clocks, time of day, seasons, moments and hours

Easy English FAL Idioms Transport and Travel

idioms about transport and travel; vehicles such as cars, wagons, planes and boats; travel by driving and sailing

Easy English FAL Idioms War and Conflict

idioms about war and conflict; idioms about weapons such as arrows, axes, guns, knives and swords

Easy English FAL Idioms Weather

idioms about weather, including clouds, rain, storms and rainbows

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Abbreviations

definition of an abbreviation; types of abbreviations: acronyms, initialisms, shortening and contraction; punctuation in abbreviations and a list of common abbreviations

Easy English FAL Language Active and Passive Voice

definition of active voice and passive voice; choosing active voice; changing passive voice to active voice; choosing passive voice; changing active voice to passive voice

Easy English FAL Language Adjectives

definition of an adjective; importance of adjectives; correct use of adjectives; recognising adjectives by the use of suffixes; examples of adjectives with suffixes; placement of adjectives; order of multiple adjectives; adjectives and degrees of comparison

Easy English FAL Language Adverbs

definition of an adverb; importance of adjectives; correct use of adverbs; recognising adverbs; types of adverbs; sentence modifiers; adverbs and degrees of comparison

Easy English FAL Language Animal Parents and Their Young

a list of animal parents and their young or offspring

Easy English FAL Language Animal Sounds

a list of animals and the sounds they make

Easy English FAL Language Antonyms

definition of an antonym; forms of antonyms; antonyms with prefixes; antonyms with suffixes; types of antonyms: complementary antonyms, rational antonyms and graded antonyms; 7-page list of commonly used antonyms

Easy English FAL Language Apostrophe

definition of an apostrophe; purpose of the apostrophe: indicate a noun’s possession, indicate omission of letters through contraction and indicate the plural form of individual letters

 

Easy English FAL Language Clauses

definition of a clauses; types of clauses: main (independent) clauses, subordinate (dependent) clauses, conditional clauses, relative clauses, noun clauses

Easy English FAL Language Collective Nouns

definition of collective nouns; 6 pages of commonly used collective nouns; including collective nouns relating to people, collective nouns relating to animals and collective nouns relating to things

Easy English FAL Language Comprehension Skills

8-page study guide to comprehension and analysing skills that teaches learners how to answer comprehension tests and listening tests; the importance of comprehension skills; comprehension skillsets: reading skills, listening skills, answering skills and types of questions

Easy English FAL Language Concord

definition of concord; the agreement between the subject and verb in a sentence; the 15 rules of concord individually explained with examples

Easy English FAL Language Conjunctions

definition of a conjunction; types of conjunctions: coordinating conjunctions, correlative conjunctions and subordinating conjunctions; including examples of each type of conjunction

Easy English FAL Language Contractions

definition of a contraction; list of common contractions with the words be, will, would, have, had, would, should, could and odd words

Easy English FAL Language Degrees of Comparison

degrees of comparison; positive degree, comparative degree and superlative degree; adjectives and degrees of comparison; adjectives of one syllable, adjectives of two syllables, adjectives of three or more syllables; irregular adjectives

Easy English FAL Language Diminutives

definition of a diminutive; list of diminutives

Easy English FAL Language Figures of Speech

definition of figure of speech; the thirteen types of figures of speech each explained with definitions and examples; including alliteration, anaphora, assonance, euphemism, hyperbole, irony, metaphor, onomatopoeia, oxymoron, personification, simile, synecdoche and understatement

 

Easy English FAL Language Gender

definition of gender; list of the masculine and feminine words for gender relating to people; list of the masculine and feminine words relating to animals and creatures

 

Easy English FAL Language Homonyms

definition of a homonym and the difference between homonyms and homophones; list of homonym examples explaining the different words

Easy English FAL Language Homophones

definition of a homophone; homonyms vs homophones; list of homophone examples explaining the difference between the homophones

Easy English FAL Language Houses and Homes

definition of houses and homes; list of homes indicating what kind of animal or person lives in the particular home

Easy English FAL Language Joining Sentences

the 5 rules for joining sentences: joining independent clauses, joining sentences about the same subject, transition words, transition punctuation, tenses

Easy English FAL Language Levels of Language

levels of language; emotive language including propaganda, denotation and connotation, subjectivity and objectivity, sensationalism, bias/prejudice and fact and opinion; formal language; informal language including politically correct language, colloquialism, slang and jargon

 

Easy English FAL Language Long Vowel Sounds

long vowel sounds; the 3 vowel sound groups: double vowel sounds, vowel digraphs and the silent e

Easy English FAL Language Names of Places

list of names of places

Easy English FAL Language Nouns

definition of a noun; the 5 types of nouns: common nouns, proper nouns, pronouns, compound nouns and possessive nouns, including examples of each type of noun; the 5 types of common nouns: countable nouns, uncountable nouns, collective nouns, concrete nouns, abstract nouns and gerunds

Easy English FAL Language Parts of Speech

definition of parts of speech; the 8 parts of speech categories: noun, verb, adverb, adjective, pronoun, preposition, conjunction, interjection, article; examples of each part of speech category; guidelines to categorising sentences into parts of speech

 

Easy English FAL Language Phrases Part 01

definition of a phrase; the 10 types of phrases with examples: noun phrase, verb phrase, gerund phrase, infinite phrase, appositive phrases, participial phrases, prepositional phrases, absolute phrases, adjectival phrases and adverbial phrases;

 

Easy English FAL Language Phrases Part 02

a 71-page document that lists phrases and their definitions alphabetically

Easy English FAL Language Plurals

definition of a plural; the rules of plurals

Easy English FAL Language Prefixes and Suffixes

definition of a prefix; a list of common prefixes, their meanings, examples and how it is used in a sentence; definition of a suffix; a list of common suffixes, their meanings, examples and how it is used in a sentence

Easy English FAL Language Prepositions

definition of a preposition; the 5 rules of prepositions

Easy English FAL Language Pronouns

definition of a pronoun; types of pronouns and examples: personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, exclamatory pronouns, relative pronouns, pronouns of number and pronouns of amount

 

Easy English FAL Language Punctuation

definition of punctuation; the 17 elements of punctuation with examples: full stop, comma, question mark, exclamation mark, ellipsis, colon, semicolon, hyphen, dash, double quotation mark, single quotation mark, parentheses, brackets, braces, slash, capital letters, italics/underlining/boldface

Easy English FAL Language Sentences

definition of sentence; the 4 types of sentences with examples: statement sentence, question sentence, exclamation sentence and command sentence

Easy English FAL Language Synonyms

definition of synonyms; 19-page list of synonyms listed alphabetically

Easy English FAL Language Tenses

definition of a tense; the basic verb tenses explained: present tense, past tense and future tense; explanation and examples of the simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense; a verb tenses chart summarises the verb tenses in each category

Easy English FAL Language The Doubling Rule

the doubling rule; short vowel sound and long vowel sound

Easy English FAL Language Verbs

definition of a verb; types of verbs: regular verbs and irregular verbs; 3-page list of irregular verb examples; strong verbs with a list of examples

Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Writing General Documents Advertisement

guidelines for creating an advertisement; the ‘aida’ principle; advertising tactics

Easy English FAL Writing General Documents Article Guidelines

guidelines to writing an article; feature article; newspaper article; magazine article

Easy English FAL Writing General Documents Cartoon

cartoon terminology; examining a cartoon; persuasive techniques used in cartoon: symbolism, exaggeration, labelling, analogy and irony

Easy English FAL Writing General Documents Comic Strip

elements of comic strips; comic vocabulary definitions and examples: text containers

Easy English FAL Writing General Documents Curriculum Vitae

guidelines to setting up a curriculum vitae; example of a cv

Easy English FAL Writing General Documents Dialogue Example

example of a dialogue on a talk show

Easy English FAL Writing General Documents Dialogue Guidelines

guidelines to writing a dialogue for interviews and script writing

Easy English FAL Writing General Documents Diary Examples

4 extracts of a diary as examples

Easy English FAL Writing General Documents Diary Guidelines

guidelines to writing a diary

Easy English FAL Writing General Documents Envelope

example of writing on an envelope

Easy English FAL Writing General Documents Formal Report

writing a formal report; report characteristics; eye-witness report; investigative report:

Easy English FAL Writing General Documents Invitation

guidelines to writing an invitation

Easy English FAL Writing General Documents Letter For Job Application

guidelines and example of writing a letter for job or work application

Easy English FAL Writing General Documents Letter Formal

guidelines to writing a formal letter; features of the business letter; example of a formal letter

Easy English FAL Writing General Documents Letter Informal

guidelines to writing an informal letter; features of an informal letter; example of an informal letter

Easy English FAL Writing General Documents Letter to the Editor

guidelines to writing a letter to the editor

Easy English FAL Writing General Documents Letter to the Press

guidelines to writing a letter to the press; example of a letter to the press

Easy English FAL Writing General Documents Minutes

the format of writing minutes

Easy English FAL Writing General Documents Pamphlet

guidelines to creating a pamphlet

Easy English FAL Writing General Documents Postcard

guidelines to writing a postcard; example of a postcard

Easy English FAL Writing General Documents Review

guidelines to writing a review; review about restaurants; review about blurbs; review about entertainment such as films and theatres; review about books

Easy English FAL Writing General Documents Summary

techniques for summarising; summarising is a life skill; why do you need to do summaries; what is a point-form summary or list; examples of good and bad summaries

Voorskou Naam Beskrywing

Examples

Easy English FAL Essays Examples Abortion vs Adoption

an example essay about the topic abortion vs adoption

Easy English FAL Essays Examples My Favourite Food

an example essay about the authors favourite food and a dinner party

Easy English FAL Essays Examples The Pool Party

an example essay with the topic of a pool party containing subjects of animals and a general theme surrounding self-esteem

Voorskou Naam Beskrywing

Guidelines

Easy English FAL Essays Guidelines Writing Essays

guidelines about how to write a basic essay; consists of the nine components of an essay; choosing a topic, brainstorming, doing research, outline, introduction, thesis statement, the body, conclusion, editing and proofreading

Voorskou Naam Beskrywing

Matthew Arnold

Easy English FAL Poetry Matthew Arnold Dover Beach

matthew arnold’s poem, dover beach; about the poet; in depth analysis of the poem

Voorskou Naam Beskrywing

Mongane Wally Serote

Easy English FAL Poetry Mongane Wally Serote City Johannesburg

analysis of poet, mongane wally serote’s poem, city johannesburg

Voorskou Naam Beskrywing

Shabbir Banoobhai

Easy English FAL Poetry Shabbir Banoobhai You Cannot Know The Fears I Have

shabbir banoobhai’s poem, you cannot know the fears i have, about the poet and poem

Voorskou Naam Beskrywing

Study Guide

Easy English FAL Poetry Study Guide Terminology

study guide about poetry terminology; includes definitions of atmosphere, image, setting, theme, stanza, refrain, couplet, quatrain, sestet, octave and sonnet

Voorskou Naam Beskrywing

TS Eliot

Easy English FAL Poetry TS Eliot Preludes

ts eliot’s poem, preludes; about the poem; analysis of the poem; summary and explanation of prelude i, ii, iii, iv, theme and style

Voorskou Naam Beskrywing

WH Auden

Easy English FAL Poetry WH Auden The Unknown Citizen

wh auden’s poem, the unknown citizen; importance and about them poem; explanation of the title; symbolism, imagery and wordplay; rhyme, form and meter; the speaker’s point of view; theme of identity; theme of manipulation; theme of patriotism; theme of passivity; in depth analysis of each section of the poem

Voorskou Naam Beskrywing

Wilfred Owen

Easy English FAL Poetry Wilfred Owen Anthem For A Doomed Youth

anthem for a doomed youth by wilfred owen; about the poet; analysis of the poem

Voorskou Naam Beskrywing

Animal Farm

Easy English FAL Prose Animal Farm Analysis Part 01

animal farm by george orwell analysis part 01; author biography; animal farm as a fable and a satire; historic and social background of animal farm; orwell’s personal view on politics

Easy English FAL Prose Animal Farm Analysis Part 02

animal farm by george orwell analysis part 02; summary of the plot; chapter summaries

Easy English FAL Prose Animal Farm Analysis Part 03

animal farm by george orwell analysis part 03; characters in the novel: the pigs, the horses, the sheep, the dogs, the humans, the birds, the cows, the donkeys, the goats and the cat; themes, symbols and representations; the main theme; symbols in the story; events in the book representing events in russian history

Easy English FAL Prose Animal Farm Questions and Answers

questions and answers about george orwell’s animal farm

Voorskou Naam Beskrywing

Badeni’s Bank Note

Easy English FAL Prose Badeni’s Bank Note

short story, badeni’s bank note, by frank brownlee; analysis of content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing

Hamlet

Easy English FAL Prose Hamlet

hamlet by william shakespeare; about the author; summary of the play; context of hamlet; summary of acts; character analysis; analysis of the play; explanation of the themes

Voorskou Naam Beskrywing

How Table Mountain Got Its Cloud

Easy English FAL Prose How Table Mountain Got Its Cloud

how table mountain got its cloud; short story by ian d. colvin; about the writer; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing

In the Withaak’s Shade

Easy English FAL Prose In the Withaak’s Shade

in the withaak’s shade; short story by herman charles bosman; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing

La Miseria

Easy English FAL Prose La Miseria

la miseria; short story by uys krige; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing

Michiel Oberholster

Easy English FAL Prose Michiel Oberholster

michiel oberholster; short story by sannie uys; about the writer; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing

Nothing But the Truth

Easy English FAL Prose Nothing But the Truth Part 01

nothing but the truth, play by john kani; character analysis; short questions and answers

Easy English FAL Prose Nothing But the Truth Part 02

nothing but the truth, play by john kani; essay analysis questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing

Romeo and Juliet

Easy English FAL Prose Romeo and Juliet Analysis Part 01

romeo and juliet by william shakespeare; analysis of the play part 01; general analysis; getting to know the text; summary of the plot; characters in romeo and juliet; shakespeare's world

Easy English FAL Prose Romeo and Juliet Analysis Part 02

romeo and juliet by william shakespeare; analysis of the play